KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWS55 AB

Report this content

Aktieägarna i News55 AB, org.nr 559006–3524 (”News55” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 september 2019 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Mårbackagatan 19 i Farsta.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 september 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 4 september 2019, per post till adress News55 AB, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta eller per e-post till stamma@news55.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.news55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 4 september 2019.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av en eller två̊ justeringsman
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Förslag till beslut om kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 8. Val av revisor
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till beslut om kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 600 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 212 936,01 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Bolagets verkställande direktör Fredrik Lundberg.
 2. Frångår företrädesrätten för att reglera existerande skuld på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att få in en ny aktieägare i bolaget.
 3. Teckning ska ske från och med 2019-09-10 till och med 2019-09-17.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Betalning av de tecknade aktierna ska ske löpande genom kvittning av fordran senast 7 dagar efter att aktieteckningen är gjord. För varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning den dag aktierna har förts in i aktieboken.
 7. Styrelsen äger rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli aktuella i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Val av revisor, punkt 8

Styrelsen föreslår att Allians Revision & Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Johan Richard Kaijser som huvudansvarig revisor, väljs till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2020 samt att nuvarande revisorn BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor entledigas från sitt uppdrag.

Övrig information

Som offentliggjorts har styrelsen i Bolaget, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en nyemission om högst 2 588 277 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är villkorad av att kvittningsemissionen ovan genomförs. Vid den extra bolagsstämman kommer aktieägarna att beredas möjlighet att ställa frågor också om företrädesemissionen.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman på bolagets webbplats www.news55.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 4 902 074. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________

Stockholm i augusti 2019

News55 AB

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar