News55 AB: Kommuniké från årsstämma 2019-05-24

Vid årsstämma i News 55 AB fattades följande beslut

Fastställande av Resultat- och Balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2018 samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2018 kommer att lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisor

Beslutades att inget styrelsearvode ska utgå för styrelsens ordförande eller övriga ledamöter för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman fastställde att för tiden fram till nästa årsstämma ska antalet ledamöter vara fyra och inga suppleanter.  

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Kennet Adenskog och Fredrik Lundberg samt, eftersom ledamöterna Lena Adelsohn Liljeroth, Artur Ringart och Tobias Fagerlund avböjt omval, att nyvälja Mikael Heinig och Staffan Ekberg till styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att utse Mikael Heinig till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om följande ändring av bolagsordningen § 4 och § 5 vilka efter ändringen lyder:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara Lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser.

Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 6 297 926 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion.

Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter med mera

Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter med mera, på grund av en felräkning i det framställda förslaget. Frågan kommer att behandlas på extra bolagsstämma vilken kommer att utlysas.

För mer information, kontakta
Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55 
fredrik.lundberg@news55.se

VERKSAMHETEN
News55 är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare 2018. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

    

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 14:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar