Kommuniké från årsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Igår, den 5 december 2017, hölls årsstämma i NextCell Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning
av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade dels att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och dels att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-09-01 – 2017-08-31. Härutöver beslutade stämman att ge styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret..

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att Hans-Peter Ekre, Anders Essen-Möller, Niclas Löwgren, Camilla Myhre Sandberg och Edvard Smith omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Anders Essen-Möller. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Övrigt

Stämman beslutade även att befullmäktiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av besluten vid Bolagsverket.

Huddinge i december 2017

NextCell Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på Bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes, samt andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. NextCell driver även biobanken Cellaviva som erbjuder blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar