NextCell fortsätter sin verksamhetsutveckling

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) ger marknaden uppdaterad information inför VD, Mathias Svahns, presentation på ProHearing senare idag. För närvarande sker rekrytering av patienter med diabetes typ-1 till fas II-delen i den pågående kliniska prövningen ProTrans-1 med läkemedelskandidaten ProTrans. Ansökan om en ny prövning, ProTrans-repeat, är inlämnad och Cellavivas kundtillströmning ökar.

ProTrans-1, NXTCLs pågående kliniska läkemedelsprövning avseende behandling av diabetes typ-1, är uppdelad i två delar där den första är en doseskalering i tre steg med tre patienter i varje, totalt nio patienter. Samtliga patienter behandlades under 2018 och följs nu upp under 12 månader. Säkerhetsresultat från del 1 uppnås i samband med att sista patienten lämnar studien, vilket sker i september 2019. Andra delen av studien är randomiserad, dubbel-blindad och placebokontrollerad, där tio patienter får ProTrans och fem patienter får placebo, totalt femton patienter. Hitintills har 10 patienter inkluderats i studien och 5 patienter har fått sin behandling.

ProTrans-repeat, är en klinisk studie som NXTCL har ansökt om att få starta, (publicerat 2018-11-05). Den nya studien är en naturlig förlängning av ProTrans-1. Efter patienternas sista besök i ProTrans-1 del 1 kommer patienterna att tillfrågas om de vill delta i en ny studie där de får ytterligare en behandling med ProTrans, förutsatt Läkemedelsverkets godkännande. Patienterna följs under 12 månader och behandlingen utvärderas med avseende på säkerhet och effekt, dvs kroppsegen insulinproduktion.

NXTCL för pågående diskussioner med framförallt akademiska grupper om att initiera klinisk läkemedelsprövning med ProTrans för en ny indikation. Planen är att lämna in en ansökan under 2019.

Cellaviva, NXTCLs stamcellsbank för familjesparande, har haft en kraftigt ökad kundtillströmning under det senaste halvåret (publicerat 2019-02-05). Det är dels ett resultat av ökat intresse för stamcellssparande i Sverige, dels en följd av expansionen till Danmark.

Cellavivas långsiktiga arbete med att öka medvetenheten om stamceller, till exempel genom samarbetet med Nordic Tech House och Isabella Löwengrip, har börjat visa resultat. I oktober 2018 expanderade Cellaviva till den danska marknaden vilket redan har bidragit positivt till försäljningssiffrorna.

NXTCL har levererat på betydligt fler områden än vad som tidigare kommunicerats i prospektet för nyemissionen. Några exempel är:

  •  Cellavivas geografiska expansion
  •  Förberedelse för lansering av stamcellssparande från vuxna
  •  Två patentansökningar inlämnade
  •  Ansökan om ny klinisk prövning, ProTrans-repeat
  •  Andra affärsutvecklingsmöjligheter som ännu inte kan kommuniceras
  •  Deltagande i flera arbetsgrupper, vilket främjar utvecklingen av cellterapi i Sverige

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på Bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes, samt andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. NextCell driver även biobanken Cellaviva som erbjuder blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar