NextCells partner PBKM nyttjar sina teckningsoptioner av serie TO 1

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar idag att dess aktieägare och partner Polski Bank Komorek Macierzystych S.A. (”PBKM”) kommer att nyttja samtliga av de 320 000 teckningsoptioner PBKM innehar. Nyttjandet innebär en investering om totalt 1,6 MSEK, motsvarande cirka 11 % av de utestående teckningsoptionerna. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 löper under perioden 23 augusti – 13 september 2018.

PBKM är en av Europas ledande stamcellsaktörer och är även kontrakterade som tillverkare av NXTCLs läkemedelskandidat ProTrans. PBKM är således en viktig samarbetspartner till NXTCL och även en av de större aktieägarna med ett aktieinnehav om cirka 2,4 % av röster och kapital före nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1. PBKM har utöver sitt aktieinnehav även 320 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i NXTCL. PBKM har nu ingått ett teckningsförbindelseavtal genom vilket PBKM åtar sig att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner. Totalt innebär detta en investering om 1,6 MSEK. Förutsatt full nyttjandegrad av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 1 kommer PBKM efter nyttjandeperioden inneha cirka 4,9 % av röster och kapital i NXTCL.

NXTCLs teckningsoptioner av serie TO 1 emitterades som en del av bolagets emission av units under maj/juni 2017 och kan högst tillföra bolaget cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i NXTCL till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Likviden som erhålls genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 är främst avsedd att finansiera slutförandet av fas I/II-studien med ProTrans samt prekliniska aktiviteter med ProTrans med målsättningen att attrahera en samarbetspartner att genomföra kliniska studier med.

Mathias Svahn, VD för NXTCL, kommenterar:

"PBKMs fortsatta engagemang och investeringar i NXTCL är väldigt glädjande. Vi har en strategisk aktieägare med stor kunskap i fältet som värdesätter det vi gör."

Om Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. är en av Europas största stamcellsbanker för familjesparande av stamceller. Över 145 000 föräldrar har valt PBKM för att familjespara sina stamceller. Härutöver investerar PBKM i utvecklingen av avancerade cellterapier. Bolaget grundades 2002 och är noterat på Warsawa-börsen. 
PBKM-gruppen omsatte under räkenskapsåret 2017 cirka 360 MSEK. PBKM har, utöver sin verksamhet i Polen, även verksamhet i bland annat Ungern, Rumänien, Spanien och Turkiet. 

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se 

Stay up to date with the latest development in NextCell Pharma

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

For more information about NextCell Pharma AB, please contact:

Mathias Svahn, CEO

Leo Groenewegen, CFO

Phone: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

About NextCell Pharma AB:

Stem cells are expected to change the way how many of today's life-threatening diseases are treated. NextCell Pharma AB develops ProTrans, a drug candidate consisting of stem cells for the primary treatment of autoimmune and inflammatory diseases as well as for use in kidney transplants. ProTrans consists of selected stem cells derived from the umbilical cord tissue with NextCell Pharma AB's proprietary method. In addition, the company has a service called Cellaviva, Sweden's first and only IVO-approved stem cell bank for the family-saving of stem cells from umbilical cord blood and umbilical cord tissue.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera