Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Kommentar helår * Nettoomsättningen ökade med 347 % till 376.7 Msek (84.3). * Resultatet före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader om 8 Msek uppgick till 34. 4 Msek ( ./. 8.5 ), eller 9.1%. * SPP-medel om 7.5 Msek ingår som en kostnadsreduktion * Resultatet efter finansnetto uppgick till 14.2 Msek (./. 8.2 Msek). * Orderstocken vid årets utgång uppgår till 392.4 Msek ( 166.9 ). * Orderingången under året uppgick till 572.8 Msek ( 246.0 ). * Likviditeten, oräknat krediter, uppgick vid årsskiftet till 39.9 Msek (12.0 ). * Antalet anställda uppgick vid årets slut till 314 (100). * Investeringarna under året uppgår till 310.5 Msek ( 11.0 ) och har huvudsaklingen bestått av förvärvet av Devenator AB. * Efter verksamhetsårets utgång har avtal tecknats med RSV/Posten om leverans av den första nationella säkerhetslösningen, baserad på en PKI- lösning med Digitala Signaturer. Kommentarer Q4 2000 * Faktureringen för fjärde kvartalet uppgick till 123.1 Msek. * Resultatet före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till 12.3 Msek, eller 10.0 %. * Resultatet efter finansnetto uppgick till 5.6 Msek. * Orderingången under kvartalet uppgick 153.5 Msek). * I perioden förvärvades väsentliga delar av inkråmet i Netsys AB, Miratek AB i Västerås samt Network Management i Stockholm. * Omfattande leveransavtal med AdTranz AB om 35 Msek träffades. * Avtal träffades med PostGirot/Bull AB rörande omfattande leveranser av produkter för säkra betalningar via Internet. * Ett flertal avtal med Ericsson och Nokia har träffats i perioden. VD:s kommentar till utvecklingen År 2000 var ett mycket framgångsrikt år för bolaget. Den marknad, som Nexus verkar på, har utvecklats positivt. Efterfrågan på säkrade lösningar har ökat. Vi har en attraktiv kundbas och uppdragen hos våra kunder blir alltmer kvalificerade. Ett stort steg under året har också varit en ökad internationa-lisering. Nexus har lyckats tillfredsställa kundernas ökade krav genom kontinuerlig utveckling av bolagets affärskoncept. Detta gäller såväl verksamhetsutvecklande helhetsåtaganden, som delprojekt. Andelen helhetsåtaganden där säkerhet är en väsentlig faktor har ökat kraftligt. Bolagets tillväxt har dels skett genom rekrytering av spetskompetens och dels genom förvärv av företag med passande profil. Integrationen av samtliga förvärv är idag genomförd med lyckat resultat. Bolaget redovisar kraftig tillväxt av såväl omsättning, resultat som kassaflöde. Samtliga ekonomiska nyckeltal ligger i linje med eller något över tidigare given prognos. Den finansiella ställningen är stark. Det nya året har startat starkt och vi ser positivt på utsikterna för 2001. Marknadsutveckling Marknaden för IT-säkerhet och Säkrade lösningar har fortsatt utvecklats mycket positivt, vilket ger bolaget en stark position i marknaden. Även marknaden för kommunikationslösningar, via Bredband, Mobilt Internet, Radiolänk eller traditionella kommunikationslösningar har växt kraftigt. Dessa faktorer är gynnsamma för bolaget då IT-säkerhet är ett grundvillkor för bl a Secure Messaging, Secure E-commerce, Secure Payment och Secure Services Det marknadssegment Nexus verkar inom, Säkrade lösningar, spås en fortsatt mycket god tillväxt för minst den närmaste treårsperioden; · Krav på att öppna upp de interna och externa systemen och lösningarna, mot aktörer även verksamma utanför företaget, förutsätter att IT-säkerheten är löst · Produktutvecklande kunder har ett behov att addera säkerhet till sina lösningar, framförallt lösningar baserade på moderna kommunikations- plattformar, typ Bredband, Mobilt Internet och andra Telekom-lösningar. För att dessa lösningar skall kunna levereras med den höga nivå av säkerhet och förtroende som kunderna ställer krav på kommer IT-säkerhet, i kombination med kommunikationskunnande, att bli en avgörande konkurrensfaktor. I det segmentet känner bolaget en begränsad konkurrens. Våra kunder Under bokslutsperioden har bolaget förlängt eller nytecknat avtal med en rad strategiskt viktiga kunder, t ex; · ABB Broad Band Solutions AB där Nexus varit en partner i ABB:s utvecklande av en säker bredbandslösning, som lanseras globalt. · Den långa relationen med Ericsson har utvecklats från den traditionella konsultleveransen till att även omfatta en del större projekt, med högt säkerhetsinnehåll. · Ett omfattande outsourcing-, utvecklings-, och leveransavtal rörande säkrade lösningar har tecknats med TeleLarm Care AB. Avtalade volymer är c:a 250 Msek. Framgångarna har fortsatt under 2001, med följande att notera; · Ett genombrott på den svenska PKI - marknaden, då Bolaget i konsortie med Posten fick uppdraget att för RSV:s räkning implementera den första nationella säkerhetslösningen baserad på Digitala Signaturer. Den initiala applikationen är möjligheten att sända in moms- och arbetsgivardeklarationer via Internet. Ett vägvisarprojekt som förväntas följas av ett antal intressanta följdprojekt, inte minst inom den Offentliga sektorn. Organisationsutveckling och förvärv 1999 lades grunden för en ompositionering av bolaget från en ren produktleverantör till en fokuserad leverantör av Säkrade lösningar. Denna fokusering har fortsatt under 2000 och har lett till en kraftigt stigande efterfrågan på bolagets lösningar och tjänster. För att kunna möta kundernas efterfrågan har flera förvärv genomförts under året. Därigenom har bolagets samlade kapacitet som kompetens utvecklats i rätt riktning. Integrationen av de förvärvade enheterna anses nu vara genomförd. Årets förvärv är (i kronologisk ordning); · SID-Data AB, med 16 medarbetare förvärvades i början av januari. SID-Data AB har utvecklats mycket väl inom Nexus och är nu basen för bolagets Västeråsverksamhet. · Under januari månad förvärvades Unilog Systems AB i Uppsala, med 13 medarbetare, ett bolag specialiserat på säkerhet i olika slags kommunikations-lösningar. · Under mars månad förvärvades samtliga aktier i Devenator AB, med 90 medarbetare, med huvudsaklig verksamhet inom Telekom och mobila lösningar. Förvärvet har för båda parter utvecklats mycket väl och Devenator AB har ökat såväl omsättning som resultat jämfört med före förvärvet. · Under oktober månad förvärvades inkråmet i NetSys AB, med verksamhet i flera europeiska länder. Förutom den önskvärda geografiska expansionen bidrar också NetSys AB med att c:a 300 större internationella kunder och med en mycket lönsam rörelse. · Under december förvärvades MiraTek AB, med verksamhet i Västerås och Network Management AB i Stockholm. Förvärven bidrar till att ytterligare förstärka bolagets profil och leveransförmåga inom säkerhetsområdet. Samtliga förvärv har utvecklats minst i enlighet med plan. Integration av de förvärvade enheterna har genomförts till en kostnad av 8 Msek, vilket är lägre än de prognosticerade kostnaderna 10 Msek. Kostnaderna har resultatförts löpande under 2000. Medarbetare Vid årets utgång hade bolaget 314 (100) personer anställda. Medelantalet anställda för året uppgår till 242 (92) personer. Personalomsättningen uppgår till 19,8 % (13,1). Personalomsättningen har varit högre än tidigare, beroende på att planerade synergieffekter som uppstått i samband med förvärv och rationaliseringar har fått effekt i perioden. Ekonomi och lönsamhet Bolagets nettoomsättningen uppgick till 376.7 Msek. Återbetalning av SPP-medel, 7.5 Msek, ingår numera som en kostnadsreduktion av personalkostnader, i enlighet med god redovisningssed. Under året lämnade delårsrapporter har innehållit SPP- medel, varför en jämförande omsättning uppgår till 383.6 Msek. Omsättningen för det sista kvartalet under året uppgick till 123.1 Msek, och orderingången till 154 Msek. Resultatet uppgår till 34.4 Msek, före strukturkostnader i samband med förvärvet av Devenator AB och avskrivning på goodwill, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9.1% för helåret. Rörelsemarginalen under Q4 uppgick till 10%. Resultat efter finansnetto för helåret uppgick till 14.2 Msek. Kassaflödet har varit positivt under året. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 39.9 Msek. Utöver detta finns beviljade, ej utnyttjade checkräkningskrediter om 6.5 Msek. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 75 % (59). Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under året till 310.5 Msek. Av dessa hänför sig 14.7 Msek till maskiner och inventarier och 295.8 Msek till förvärsbaserad goodwill. Utsikter för 2001 Den affärsmodell och positionering som bolaget arbetat intensivt med under året har gett resultat och bolaget har en positiv utveckling på såväl efterfrågan som prisnivån. Bolaget har tidigare kommunicerat att tillväxten kommer att ligga i intervallet 30-50% och för 2001 ser vi positivt på möjligheten att återigen nå den högre nivån i prognosintervallet. Tillväxten är i allt väsentligt organiskt baserad, kompletterande förvärv kan dock inte uteslutas. Omsättningen under Q1 2001 förväntas bli i nivå med Q4 2000, främst beroende på att avräkning av vissa ett antal ordertagna projekt kommer att ske först under Q2 2001. Resultatmässigt har bolaget tidigare kommunicerat följande resultatmålsättningar; · Kortsiktigt mål 5-8% rörelsemarginal före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader. · Långsiktigt mål 10% efter avskrivning på goodwill och strukturkostnader. Marginalutvecklingen under år 2000 har varit positiv och för innevarande år förväntas en vidare förbättring på väg mot det tidigare kommunicerade långsiktiga målet. I enlighet med resultatutvecklingen förväntas ett stigande kassaflöde för 2001. Notering Bolaget är sedan den 22/12 1998 noterat vid Stockholms Fondbörs O- lista/Attract 40. Kursutvecklingen under 2000 har varit positiv och kursen har stigit med 86 % jämfört med OMX-index ./. 11.9 %. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna. Rapporttillfällen under 2001 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 26 april 2001 i Linköping. Kallelse kommer att ske i dagspressen. Nexus årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 1 april 2001. 2001-04- Kvartalsrapport jan - 26 mars 2001 2001-08- Kvartalsrapport jan - 22 juni 2001 2001-10- Kvartalrapport jan - sept 25 2001 Bokslutskommuniké för 2001 offentliggörs i februari 2002. Bolagets årsbokslut är i allt väsentligt reviderat av bolagets revisorer, men ännu ej avslutat. Linköping den 15 februari 2001 Technology Nexus AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta vd Mikael Jacobsson, tel: 013-35 74 15, mobil: 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Koncernens 2000-01- 1999-01- Resultaträkning 01 - 01 - ( belopp i tkr 2000-12- 1999-12- ) 31 31 Nettoomsättnin 376 707 84 292 g Övriga 144 6 500 rörelseintäkter (10) Summa: 376 851 90 792 Rörelsens -342 395 -99 287 kostnader (8) Rörelseresultat före 34 456 -8 495 goodwillavskrivning Struktur och -8 000 0 integrationskostnader Avskrivningar -13 996 -913 goodwill Rörelseresultat efter 12 460 -9 408 goodwillavskrivning Resultat från finansiella 1 209 136 investeringar Justering förvärvat 539 1 090 resultat (9) Resultat efter finansiella 14 208 -8 182 poster Skatt -5 549 151 Årets resultat 8 659 -8 031 Koncernens Resultaträkning kvartalsvis ( belopp Q1-00 Q2-00 Q3-00 Q4-00 i tkr ) Nettoomsättnin 53 437 118 936 81 270 123 064 g Övriga 0 0 57 87 rörelseintäkte r Summa: 53 437 118 936 81 327 123 151 Rörelsens -51 634 -103 020 -76 -110 kostnader 861 881 Rörelseresultat före 1 15 916 4 466 12 270 goodwillavskrivning 803 Struktur och 0 -5 000 -1 000 -2 000 integrationskostnader Avskrivning -983 -3 921 -3 921 -5 171 goodwill Rörelseresultat efter 820 6 996 -455 5 099 goodwillavskrivning Resultat från finansiella 200 376 122 511 investeringar Justering förvärvat 0 539 0 0 resultat Resultat efter 1 020 7 911 -333 5 610 finansiella poster Skatt 0 -5 061 -1341 853 Periodens 1 020 2 850 -1 674 6 463 resultat Koncernens balansräkning ( belopp i tkr 2000-12- 1999-12- ) 31 31 Tillgån gar Anläggningstil 311 578 16 382 lgångar Övriga 146 358 36 157 omsättningstillgångar Likvida medel 39 884 12 006 Summa 497 820 64 545 tillgångar Eget kapital och skulder Eget 373 382 37 999 kapital Räntebärande 0 0 skulder Rörelseskulder och 124 438 26 546 avsättningar Summa eget kapital 497 820 64 545 och skulder Kassaflödesana 2000-01-01 - 1999-01-01 - lys ( belopp i tkr 2000-12- 1999-12- ) 31 31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 29 493 -7 993 rörelsekapital Förändring i -32 228 4 809 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -2 735 -3 184 verksamheten Kassaflöde från -114 762 5 253 investeringsverksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten efter -117 497 2 069 investeringar Kassaflöde från 145 375 0 finansieringsverksamheten Förändring likvida 27 878 2 069 medel Nyckelt December December 1999 al 2000 Vinstmarginal, 9,1% Neg % (1) Vinstmarginal, 3,8% Neg % (2) Avkastning på eget 6,9% Neg kapital, % (3) Avkastning på totalt 5,3% Neg kapital, % (4) Soliditet, % 75% 59% (5) Antal anställda per 314 100 balansdagen Omsättning per 1 557 922 medelantal anställda Data per aktie ( belopp i kr December December 1999 ) 2000 Antal aktier 16 895 2 462 (11) 415 088 Antal aktier inkl utestående teckningsoptio 19 330 2 762 ner 040 088 Nettoresultat per 0,45 neg aktie (6) Eget kapital per 19,32 13,76 aktie (7) Definitioner 1) Periodens resultat före avskrivning på goodwill och strukturkostnader i procent av periodens nettoomsättning. 2) Periodens resultat efter finansiella poster i procent av periodens nettoomsättning. 3) Periodens resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. 4) Periodens resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 5) Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 6) Periodens nettoresultat dividerat med antal utestående aktier på balansdagen inklusive utestående teckningsoptioner. 7) Eget kapital i förhållande till totalt antal aktier på balansdagen inklusive utestående teckningsoptioner. 8) Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet: Dec 2000 Dec 1999 Maskiner & 6 236 2 350 inventarier Utvecklingskostnad 0 3 970 er Summa: 6 236 6 320 9) Förvärvat resultat Devenator AB för perioden 000101-000331: Nettoomsättning 29 994 Rörelsens kostnader -30 505 Rörelseresultat -511 Finansiella poster -28 Resultat efter -539 finansiella poster 10) Tidigare under året så har SPP-medel redovisats som övriga intäkter. Dessa har i och med nya rekommendationer redovisats som en kostnadsreduktion under rörelsens kostnader (personalkostnader). Detta har justerats retroaktivt. 11) Antalet aktier är exklusive de beslutade men ej registrerade emissioner som per dagens datum registrerats hos PRV. Antalet aktier uppgår till 213.156 st. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00140/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar