Delårsrapport för Technology Nexus AB (publ) perioden januari - september

Delårsrapport för Technology Nexus AB (publ) perioden januari - september. Press och analytikermöte äger rum den 27/10 klockan 12.00 på Operaterassen, Stockholm, då bolagets VD och ledning dels kommenterar delårsrapporten, dels mer noggrant redogör för bolagets kommande utveckling. Anmälan till kontakt@nexus.se eller via Finanstidningens webb, under "Financialhearings.com". För mer information kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, mobil 0706 - 47 58 10. E-post mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar i den digitala ekonomin. Nexus har c:a 300 medarbetare, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, samt Hamburg och Paris. Mer information finns på www.nexus.se. E-post : contact@nexus.se Technology Nexus AB (publ) delårsrapport januari - september 2000 Perioden i sammandrag *Nettoomsättningen uppgick till 253.6 (52.6) MSEK. *Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och strukturkostnader uppgår till 22.2 Msek ( -13.9 Msek), vilket ger en marginal om 8.5% *Resultatet före skatt uppgår till 8.6 (-13.2) MSEK. *Orderingången i perioden uppgår till 419.3 (110.6) MSEK. Omfattande order har tecknats bl a med TeleLarm Care AB, ABB, NOKIA och Ericsson *Orderstocken vid periodens utgång uppgår till 362.1 (80.1) MSEK. *Investeringarna under perioden uppgår till 270.3 (12.5) MSEK varav förvärv 260.6 MSEK (11.0). *Förvärv av DEVENATOR AB har skett - integrationen utvecklas positivt *Förvärv av NETSYS AB har skett - konsolideras från och med Q4 2000 Verksamheten i korthet Marknaden för IT-säkerhet och lösningar/produkter med en hög nivå av säkerhet fortsätter att utvecklas positivt och bolaget behåller sin position som en av de ledande aktörerna, på nordisk basis. Förvärvet av och integrationen med DEVENATOR AB har genomförts och utvecklas minst i nivå med förväntningarna. Båda bolagens verksamhet har dessutom utvecklats mer positivt tillsammans än var för sig tidigare vilket tolkats som att marknaden uppskattar den nya konstellationen. I och med förvärvet av NETSYS AB har de första stegen nu också tagits mot att nå en stark position i ett europeiskt perspektiv, vilket är bolagets mål under den kommande treårsperioden. Förvärvet av NETSYS AB, som skedde i perioden, förväntas ge ett positivt bidrag till såväl omsättning som resultat redan under innevarande år. Dessutom ger det en tydlig europeisk profil med en stark internationell kundbas, med kunder som Allianz, IKEA, SEB, STORA, Renault m fl. Marknaden Bolaget ser en fortsatt växande efterfrågan, utan någon större prispress, i tjänsteverksamheten. Den höga säkerhetsnivån i bolagets lösningar och produkter, i kombination med den partnermodell bolaget använder som sin affärsmodell har visat sig framgångsrik, vilket visar sig genom att den höga orderingången har kunnat bibehållas. Kundernas krav på allt högre säkerhet inom e-business, mobila lösningar m m har varit tydlig och kommer enligt bolagets bedömning att vara än tydligare i framtiden. Omsättning och resultat Perioden Faktureringen och resultat ligger över prognos. Omsättningen uppgår till 253.6 Msek (52.6 Msek) och resultatet före goodwillavskrivningar och strukturkostnader till 22.2 Msek (-13.9 Msek). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar, strukturkostnader och finansnetto uppgår till 8.6 Msek. Tredje kvartalet Omsättningen för tredje kvartalet uppgår till 81.3 Msek ( 29.8 Msek) och resultatet före goodwillavskrivningar och strukturkostnader uppgår till 4.5 Msek ( 0.3 Msek) Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar, strukturkostnader och finansnetto uppgår till -0.3 Msek, (0.2 Msek). Förvärvet av NETSYS AB var villkorat intill 4/10 varför vare sig balans- eller resultaträkning konsoliderats i perioden. SPP-medel I och med att SPP lämnat slutgiltigt besked om storleken på bolagets fordran så har dessa intäktsförts i perioden samt upptagits som tillgång i balansräkningen. Beloppet har också legat till grund för inkomstskatt. Beloppet uppgår till 7.5 Msek och har intäktsförts i Q2. Kostnader för förvärv och integration samt produkt och tjänsteutveckling Kostnader för förvärv och integrationskostnader uppgår till c:a 3 Msek det första kvartalet, 2 Msek det andra kvartalet och 1 Msek under tredje kvartalet. Samtliga dessa kostnader har tagits över resultaträkningen. Den totala prognosticerade kostnadsramen om 10 Msek kommer inte att uppnås, utan förväntas sluta på 6.5 - 7.0 Msek Några större kostnader för integrationen av NETSYS AB förväntas inte uppstå och goodwill posten kommer att bli begränsad. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 27.8 Msek. Utöver detta finns checkkrediter om 6.5 Msek. Soliditeten uppgår vid periodens utgång till 83 % (64 %). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår under perioden till 270.3 Msek. Av dessa avser 9.7 Msek maskiner och inventarier och 260.6 Msek goodwill. Goodwill som uppstår i samband med förvärvet av Devenator AB uppgår till 236 Msek och kommer att skrivas av under 20 år. Avskrivningar på goodwill har belastat periodens resultat med 8.8 Msek. Orderläge Orderläget är tillfredsställande och orderstocken uppgår för närvarande till 362.1 Msek. Orderstocken sträcker sig in i 2001 och delvis in i 2002. Personal Antalet anställda vid periodens utgång var 245 personer (107). Antal anställda vid 2000 års början uppgick till 100 personer (80) Utsikter för resten av året Bolaget ser ljust på framtiden. Enligt interna och externa bedömare förväntas marknaden för de segment där bolaget har en stark position, IT- säkerhet, Mobila lösningar och E-handel, främst mellan företag, ha en mycket gynnsam tillväxt den närmaste fem-årsperioden. Den partnermodell bolaget arbetar efter innebär också att intäktsströmmarna inte är isolerade enbart till mantid utan även till leverans av egna och våra kunders produkter, vilket torde ge ytterligare ett positivt bidrag till rörelsemarginalerna. Då bolaget är inne i ett antal intressanta slutförhandlingar prognosticeras en fortsatt god tillväxt av orderingången. Med anledning av ovanstående ser bolaget en fortsatt god tillväxt i omsättningen och en kontinuerlig förbättring av lönsamheten minst i linje med tidigare givna prognoser. Bolaget bibehåller sitt långsiktiga mål om att uppnå en rörelsemarginal om 10%, efter goodwillavskrivningar och strukturkostnader. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké den 16 februari 2001 För styrelsen: Linköping i oktober 2000 Mikael Jacobsson Verkställande Direktör Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Linköping den 26 oktober 2000 Jüri Pundi Tom Skarin Auktoriserad revisor Godkänd revisor [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00990/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00990/bit0002.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00990/bit0003.doc Inbjudan