Nexus delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - september 2002 Perioden i sammandrag - Nettoomsättningen minskade med 7.9 % till 332.2 Msek (360.6) - Resultatet före avskrivningar uppgick till ./. 30.8 Msek (34.5) - Resultatet efter finansnetto uppgick till ./. 317.8 Msek (15.1), varav nedskrivning av goodwill ./. 263.2 Msek och omstrukturerings-kostnader ./. 24.0 Msek - Orderstocken vid periodens utgång uppgår till 599.4 Msek (425.5) - Orderingången under perioden uppgick till 479.5 Msek (390.7), framförallt fortsatt stark orderingång inom PKI-och Secured Messaging segmenten - Likviditeten, oräknat krediter, uppgick vid periodens utgång till 14.7 Msek (32.7) - Bolaget strukturerar om verksamheten i tre affärsområden och reserverar en omstruktureringskostnad om 15 Msek - E-Tech Group och Blueice Research AB har förvärvats - Ett antal omfattande avtal med kunder inom bolagets kärnkompetensområden har ingåtts VD: s kommentar till utvecklingen under perioden Bolagets utveckling under de första nio månaderna har inte varit tillfredsställande. Omsättningen har varit något lägre än samma period föregående år medan resultatutvecklingen varit avsevärt sämre. Under årets andra kvartal noterades en viss stabilisering efter det mycket otillfredsställande första kvartalet. Orderingången var stark och kostnads-besparingsprogrammen implementerades. Under det tredje kvartalet, normalt det svagaste, har orderingången varit fortsatt stark medan några marknadsrelaterade händelser avsevärt påverkat resultatet negativt för kvartalet och därmed perioden i sin helhet. Dels har ett antal omfattande serieleveranser förskjutits till fjärde kvartalet och även till 2003, dels påverkades konsultverksamheten negativt av en generellt låg efterfrågan samt nedläggning av några pågående kundprojekt. På den positiva sidan har orderingången och tillväxten inom två av Bolagets kärnområden, PKI och PKI-relaterade projekt (Public Key Infrastructure eller certifikatslösningar) samt Security, fortsatt varit god. Orderstocken vid periodens utgång uppgår till c:a 600 Msek, den högsta i Bolagets historia. Trots senareläggning av ett antal serieleveransaffärer har Bolaget märkt en begynnande ökad aktivitet inom detta område, vilket borde gynna den närliggande framtida utvecklingen. Utlandsverksamheten har fortsatt utvecklats positivt och är lönsam. Bolaget gör bedömningen att prisnivån har stabiliserats, om än på en lägre nivå. Under de senaste månaderna har Bolaget genomfört en genomgång av sin strategi och organisation inom ramen för ett projekt kallat Fokus. Slutsatserna av projektet är en ytterligare fokusering av Bolagets aktiviteter inom Säkrade IT-lösningar med målsättning att än mer förstärka kompetens och leveransförmåga inom området. Aktiviteter som ligger utanför kärnområdena kommer att avvecklas. I samband med detta kommer bolaget att organiseras i tre affärsområden. Kostnaden för denna omstrukturering beräknas till 15.0 Msek som tas i sin helhet under det tredje kvartalet. Den nya organisationen kommer att medföra effektivitetsfördelar, som tillsammans med de genomförda kostnadssänkningarna, gör att Bolaget går betydligt starkare in i år 2003. Som ett led i denna översyn och anpassning av verksamheten har styrelsen också beslutat att skriva av en avsevärd del av Bolagets förvärvsgoodwill. Resultatet under tredje kvartalet belastas med en goodwillnedskrivning på 263.2 Msek. Marknadsutveckling Marknaden som helhet har haft en negativ tillväxt. Inom Bolagets kärnområden har dock utvecklingen varit positiv, även om antalet större implementations-projekt fortfarande är för få. Bolaget har dock noterat en ökad aktivitetsnivå inom förarbete och projektering. Ett antal större initiativ, typ Bankernas ID-tjänst och Statskontoret, förväntas komma in i en upphandlingsfas under den närmaste framtiden. En annan trend som kunnat skönjas under det tredje kvartalet är att kunderna i högre utsträckning vill orderlägga projekt- och produktleveranser, men för leverans under 2003. Omstrukturering av verksamheten Parallellt med den översyn av kostnadsstrukturen som genomförts under de senaste månaderna har Bolaget också gjort en genomgång av sin strategi och struktur, kallat projekt Fokus. Slutsatserna av projektet är en än tydligare fokusering av verksamheten inom Säkrade IT-lösningar. Bolaget har idag en ledande position inom detta område och vill lägga all kraft på att bibehålla och utveckla den positionen i nära samarbete med kunder och partners. Bolaget kommer att koncentrera sina aktiviteter på PKI projekt och produkter, Security Consultants samt Product Sourcing verksamheten med tillhörande produktutveckling och serieleveranser. Aktiviteter som ligger utanför denna marknadsfokusering, där Bolaget ofta också är en mer marginell leverantör, kommer att avvecklas. Bolaget organiserar verksamheten i tre affärsområden där kompetens, utbud och leveranskapacitet förstärks. Affärsområdena är följande: · Nexus Secured Business Solutions - samlar all verksamhet inom PKI projekt och produkter, inklusive Nexus International som omfattar Bolagets utlandsverksamheter. · Nexus Security Consultants - konsoliderar all verksamhet inom Säkerhetsområdet, omfattande verksamhetsanalyser, administrativ och teknisk Informationssäkerhet. · Nexus Product Sourcing - där samtliga aktiviteter rörande produktutveckling av Säkrade Produkter och serieleveranser koncentreras. Affärsområdes övergripande frågor och kundrelationer kommer att koordineras via Key Account Management och ledningsgruppen. Bolagets ledningsgrupp består av: Mikael Jacobsson, VD Henrik Halvorsen, vVD Gustaf Malmros, vVD och ansvarig Nexus Secured Business Solutions Peter Galli, ansvarig Nexus Security Consultants Ola Kjellstrand, ansvarig Nexus Product Sourcing Lars Hedberg, ekonomichef. Omorganisationen kommer att medföra ytterligare effektiviseringsfördelar och kostnadsbesparingar. Kostnaden för denna omstrukturering bedöms till c:a 15.0 Msek, vilket har belastat tredje kvartalet i sin helhet som en omstrukturerings-reserv. Från och med det tredje kvartalet 2002 kommer även ekonomisk redovisning att lämnas per affärsområde. Resultaträkning Q1-2002 Q2-2002 Q3-2002 Q1-Q3 affärsområde 2002 Secured Business Solutions kvartalsvis (belopp i Ksek) Omsättning 22 389 26 985 33 479 82 853 Rörelseresultat (EBITDA) 795 4 668 3 528 8 991 Marginal, % 3,6% 17,3% 10,5% 10,9% Antal anställda 104 Resultaträkning Q1-2002 Q2-2002 Q3-2002 Q1-Q3- affärsområde Security 2002 Consultants kvartalsvis (belopp i Ksek) Omsättning 30 841 31 384 21 505 83 730 Rörelseresultat (EBITDA) -880 -12 -2 233 -3 125 Marginal, % -2,9% 0,0% -10,4% -3,7% Antal anställda 123 Resultaträkning Q1-2002 Q2-2002 Q3-2002 Q1-Q3- affärsområde Product 2002 Sourcing kvartalsvis (belopp i Ksek) Omsättning 55 757 61 973 38 103 155 833 Rörelseresultat (EBITDA) -1 194 -438 -5 786 -7 418 Marginal, % -2,1% -0,7% -15,2% -4,8% Antal anställda 158 Resultaträkning för Q1-2002 Q2-2002 Q3-2002 Q1-Q3- enheter under avveckling 2002 kvartalsvis (belopp i Ksek) Omsättning 7 499 1 988 256 9 743 Rörelseresultat (EBITDA) -1 594 -1 313 -2 322 -5 229 Marginal, % -21,3% -66,0% -907,0% -53,7% Enheter under avveckling avser verksamhet som inte ingår i Bolagets kärn- verksamhet och som har eller kommer att avvecklas. Kostnadsmassan betraktas som omstruktureringskostnad när uppsägningar verkställts. Koncernposter Q1-2002 Q2-2002 Q3-2002 Q1-Q3-2002 kvartalsvis (belopp i Ksek) Omstruktureringskostnader 0 -3 829 -20 163 -23 992 Av / nedskrivning -5 766 -5 766 -269 109 -280 641 goodwill Avskrivningar övrigt -2 023 -2 099 -2 368 -6 490 Finansnetto -115 185 4 74 Summa: -7 904 -11 509 -291 636 -311 049 Nedskrivning av goodwill Nexus gjorde under åren 1999 och 2000 ett antal större och mindre förvärv, med målsättning att öka Bolagets kompetens och leveranskapacitet. Dessa förvärv genomfördes huvudsakligen via apportemissioner, vilket innebar att säljarna erhöll aktier i Nexus som ersättning. Enligt gällande regelverk upptogs de förvärvade bolagen till marknadsvärdet av de aktier Bolaget emitterade. Då marknaden vid dessa tidpunkter värderade bolag med bevisad hög och förväntad framtida tillväxt på ett annat sätt än idag, medförde detta att väsentliga goodwillvärden bokfördes i Bolagets balansräkning. Styrelsen har mot bakgrund av marknadens ändrade värdering beslutat att omvärdera och nedskriva goodwill-posten. Som en konsekvens av det har tredje kvartalet belastats med en extra nedskrivning om 263.2 Msek. Efter nedskrivningen uppgår kvarvarande goodwill till 36.6 Msek och goodwillavskrivningarna per kvartal kommer att uppgå till 0.9 Msek. Bolagets egna kapital kommer därigenom att skrivas ned med 263.2 Msek till 153.5 Msek. Egna kapitalet per aktie uppgår därefter till c:a 7 sek. Bolagets soliditet kommer även efter nedskrivningen att vara god och uppgå till 53%. Kassaflöde Bolagets kassaflöde har varit negativt med 58.0 Msek. En stor del av detta är att hänföra till uppbyggnad av kundfordringarna. Bolagets likviditet vid periodens utgång uppgick till 14.7 Msek. Inga beviljade krediter nyttjas. Verksamheten förväntas generera ett positivt kassaflöde under resten av 2002, beroende på en bättre resultatutveckling samt att kundfordringarna förväntas inflyta i högre takt än tidigare, detta baserat på ingångna överenskommelser. Bolaget bedömer samtliga kundfordringar som säkra och att inga reserveringar behöver göras. Förvärv Som ett led i Bolagets fortsatta expansion inom kärnområdet Secured Business Solutions förvärvades Blueice Research AB under andra kvartalet och E-Tech Group i Danmark från Lindhard A/S under tredje kvartalet. Blueice Research AB är ett renodlat PKI-bolag med 11 anställda med en stark position framförallt på den svenska marknaden inom finanssektorn. Blueice bidrog positivt till rörelseresultatet under tredje kvartalet. E-Tech Group, med 10 anställda, har under en lång tid arbetat med PKI- projekt och har en ledande position på den danska marknaden, med ett antal större kunder. Förvärvet bedöms bidra positivt till resultatet redan under det sista kvartalet och goodwillposten är begränsad. Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning uppgick till 332.2 Msek (360.6). Resultatet före avskrivningar uppgår till ./. 30.8 Msek (34.5). Detta resultat har belastats med omstruktureringskostnader om totalt 24.0 Msek, varav 15.0 Msek är en omstruktureringsreserv som belastat tredje kvartalet. En nedskrivning av goodwill sker med 263.2 Msek vilket belastar tredje kvartalet i sin helhet. Av-/nedskrivningar på goodwill uppgår totalt till ./. 280.6 Msek under perioden. Resultat efter finansnetto för perioden uppgår till ./. 317.8 (15.1) Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14.7 Msek. Utöver detta finns beviljade, ej utnyttjade checkräkningskrediter om 20.0 Msek. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 53 % (76 %). Investeringarna i perioden uppgår till 15.7 Msek (32.7) varav 5.6 Msek avser goodwill och 10.1 Msek maskiner och inventarier. Medarbetare Vid periodens utgång hade bolaget 422 (381) anställda. Personalomsättningen uppgick till 9.3 % (10.0). Netto ökningen i antalet anställda, är att hänföra till genomförda förvärv samt personal som övertagits i samband med outsourcingaffärer. De personalreduceringar som genomförts har huvudsakligen påverkat personalomsättningen under tredje kvartalet. Utsikter för resten av året Utsikterna för resten av 2002 och även nästa år präglas alltjämt av osäkerhet för IT-tjänstemarknaden som helhet. I de marknadssegment Bolaget koncentrerat sin verksamhet förväntas dock en positiv utveckling. Skälet till den mer positiva analysen är ett antal större projekt, typ Statskontorets satsning på PKI-området, Bankernas lansering av BID (Bankernas ID-tjänst) kommer in i en upphandlingsfas. Bolaget ser liknande utveckling på ett flertal utlandsmarknader , exempelvis Tyskland och Frankrike. Givet Nexus starka marknadsposition inom dessa segment förväntas en ökad aktivitetsnivå och orderingång för Affärsområdena Secured Business Solutions och Security Consultants. Vidare har aktivitetsnivån och orderingången bland befintliga kunder inom Affärsområdet Product Sourcing ökat, vilket ger en förhoppning om en positiv utveckling på några kvartals sikt. Bolaget prognostiserar för 2002 en omsättning något under föregående år. Detta är delvis ett resultat av att vissa aktiviteter avvecklats under året. Helårsresultatet före avskrivningar kommer att bli negativt då tidigare förluster och ovan nämnda omsättningsbortfallet i tredje kvartalet ej kan tas igen. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förväntas bli positivt. Efter genomförda kostnads- och organisationsanpassningar står Nexus bättre rustat inför 2003. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för 2002 offentliggörs den 14 februari 2003. För Styrelsen: Linköping den 24 oktober 2002 Technology Nexus AB (publ) Mikael Jacobsson Verkställande Direktör Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendationen som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Linköping den 24 oktober 2002 Jüri Pundi Tom Skarin Auktoriserad revisor Godkänd revisor Technology Nexus AB (huvudkontor), Ågatan 40, Box 513, 581 06 Linköping Tel. 013-35 74 00, Fax. 013-10 02 43 Koncernens 2002-01-01 2001-01-01 2001-01-01 2002-07-01 2001-07-01 Resultaträkni -2002-09-30 -2001-09-30 -2001-12-31 -2002-09-30 -2001-09-30 ng (belopp i Ksek) Nettoomsättni 332 159 360 581 505 416 93 343 113 104 ng Övriga 0 0 879 0 0 rörelseintäkt er Summa: 332 159 360 581 506 295 93 343 113 104 Rörelsens -362 932 -326 075 -458 031 -120 319 -105 289 kostnader Rörelseresult -30 773 34 506 48 264 -26 976 7 815 at före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar -280 641 -15 537 -20 541 -269 109 -5 829 goodwill Avskrivningar -6 490 -5 655 -7 837 -2 368 -1 947 övrigt Rörelseresult -317 904 13 314 19 886 -298 453 39 at efter goodwillavskr ivning Resultat från 74 1 786 1 724 4 965 finansiella investeringar Resultat -317 830 15 100 21 610 -298 449 1 004 efter finansiella poster Skatt (1) -1 710 -9 155 -9 558 307 -1 834 Periodens -319 540 5 945 12 052 -298 142 -830 resultat Koncernens 12 månader Q4-01 Q1-02 Q2-02 Q3-02 Resultaträkning okt - sep kvartalsvis (belopp i Ksek) Nettoomsättning 476 994 144 835 116 486 122 330 93 343 Övriga rörelseintäkter 879 879 0 0 0 Summa: 477 873 145 714 116 486 122 330 93 343 Rörelsens kostnader -494 888 -131 956 -119 359 -123 254 -120 319 Rörelseresultat före -17 015 13 758 -2 873 -924 -26 976 avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar, goodwill -285 645 -5 004 -5 766 -5 766 -269 109 Avskrivningar, övrigt -8 672 -2 182 -2 023 -2 099 -2 368 Rörelseresultat efter -311 332 6 572 -10 662 -8 789 -298 453 goodwillavskrivning Resultat från 12 -62 -115 185 4 finansiella investeringar Justering förvärvat 0 0 0 0 0 resultat Resultat efter -311 320 6 510 -10 777 -8 604 -298 449 finansiella poster Skatt -2 113 -403 -793 -1 224 307 Periodens resultat -313 433 6 107 -11 570 -9 828 -298 142 Data per aktie September September December (belopp i KR) 2002 2001 2001 Antal aktier 20 358 681 17 716 521 19 598 321 Antal aktier inkl 22 079 629 19 912 619 21 934 019 utestående teckningsoptioner Nettoresultat per aktie neg 0,34 0,61 (2) Nettoresultat per aktie inkl utestående teckningsoptioner neg 0,30 0,55 Eget kapital per aktie 6,95 19,68 20,81 (3) Koncernens balansräkning 2002-09-30 2001-09-30 2001-12-31 (belopp i Ksek) TILLGÅNGAR Immateriella 36 585 303 725 311 669 anläggninstillgångar Materiella och 25 130 18 786 15 751 finansiella anläggningstillgångar Övriga 213 765 160 300 188 968 omsättningstillgångar Likvida medel 14 688 32 708 72 729 Summa tillgångar 290 168 515 519 589 117 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (4) 153 473 391 867 456 424 Räntebärande skulder 0 0 0 Rörelseskulder och 136 695 123 652 132 693 avsättningar Summa eget kapital och 290 168 515 519 589 117 skulder Kassaflödesanalys 2002-01-01 2001-01-01 2001-01-01 (belopp i Ksek) -2002-09-30 -2001-09-30 -2001-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i -41 239 32 836 51 570 rörelsekapital Förändring i -20 235 -21 768 -43 874 rörelsekapital Kassaflöde från den -61 474 11 068 7 696 löpande verksamheten Kassaflöde från -11 382 -28 739 -38 411 investeringsverksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar -72 856 -17 671 -30 715 Kassaflöde från 14 815 13 495 66 560 finansieringsverksamheten Förändring likvida medel -58 041 -4 176 35 845 Nyckeltal September September December 2002 2001 2001 Rörelsemarginal, % (5) neg 8,0% 9,5% Vinstmarginal, % (6) neg 4,2% 4,3% Avkastning på eget neg 6,8% 7,8% kapital, % (7) Avkastning på sysselsatt neg 9,8% 10,2% kapital, % (8) Soliditet, % (9) 53% 76% 77% Antal anställda per 421 381 404 balansdagen Medelantalet anställda 416 353 358 Omsättning per medelantal 1 065 1 362 1 412 anställda på årsbasis Definitioner 1) Schablonskatt 28 % har belastat periodens resultat. 2) Periodens nettoresultat dividerat med antal utestående aktier på balansdagen inklusive och exklusive utestående teckningsoptioner. 3) Eget kapital i förhållande till totalt antal aktier på balansdagen inklusive utestående teckningsoptioner. 4) Specifikation förändring Eget Kapital Aktiekapital Bundna Balanserat Årets reserver resultat resultat Vid årets början 987 458 164 -14 779 12 052 Nyemission 31 16 558 Förskjutning mellan bundet och fritt Årets resultat -319 540 Vid periodens slut 1 018 474 722 -14 779 -307 488 5) Periodens resultat före avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning. 6) Periodens resultat efter finansiella poster i procent av periodens nettoomsättning. 7) Periodens resultat efter skatt justerat för goodwillavskrivningar i procent av genomsnittligt justerat eget kapital exklusive genomsnittligt gjorda goodwillavskrivningar ackumulativt. För jämförelseperiod kortare än 12 månader förutsätts resultatutvecklingen vara linjär över året. Beräkningen är baserad på eget kapital vid utgången av varje kvartal. Jämförelsesiffror kan därför ha justerats. 8) Periodens resultat före goodwill plus finansiella intäkter och strukturkostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive genomsnittligt gjorda goodwillavskrivningar ackumulativt. För jämförelseperiod kortare än 12 månader förutsätts resultatutvecklingen vara linjär över året. Beräkningen är baserad på eget kapital vid utgången av varje kvartal. Jämförelsesiffror kan därför ha justerats. 9) Eget kapital i förhållande till balansomslutning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar