Nexus redovisar en omsättningsökning och ett förbättrat resultat för årets första nio månader

Nexus redovisar en omsättningsökning och ett förbättrat resultat för årets första nio månader Omsättning Omsättningen har ökat med 4.1% och uppgår till 345.7 Mkr. Denna ökning har uppnåtts trots att Nexus fokuserat hårdare på sin kärnaffär och lagt ner ett antal mer perifera enheter under året. Tillväxten för det tredje kvartalet enskilt uppgår till 7%. Resultat Resultatförbättringen har fortsatt och förlusten för årets första nio månader är 1.7 Mkr lägre än motsvarande period föregående år. Förbättringen för det tredje kvartalet enskilt uppgår till 1.6 Mkr. Resultatet för 2003 har belastats med 10 Mkr i utvecklingskostnader avseende produkter inom PKI och Secured Messaging. Kostnaderna har belastat resultatet för affärsområdet Nexus Secured Business Solutions. Orderingång Orderingången uppgick till 246.0 Mkr, vilket är lägre än föregående år. I orderingången för föregående år ingick ett mycket omfattande kontrakt med Sonera SmartTrust om 120 Mkr, samt ett treårigt produktionsavtal om 110 Mkr. Orderingången har under det fjärde kvartalets inletts starkt, en trend som förväntas fortsätta. Finansiering Vid periodens utgång hade Nexus 27.2 i disponibla likvida medel och övriga finansiella placeringar. Nexus har tidigare kommunicerat att det pågår förhandlingar med befintliga och nya kreditgivare om en omläggning och en utökning av Nexus finansieringsramar, samt villkoren för detta. Dessa förhandlingar befinner sig nu i ett slutskede och beräknas att avslutas i en positiv riktning under den närmaste perioden. Nexus har också under året lanserat ett antal nya produkter inom PKI och Secured Messaging, vilka har mottagits positivt av marknaden med ett flertal pågående framgångsrika pilotprojekt tecknade. För att säkerställa den kommersiella framgången och Nexus position inom segmentet har Nexus riktat en begränsad emission till en handfull institutionella investerare. Emissionen ryms inom det mandat bolagsstämman givit styrelse och VD i april 2003. Emissionen omfattar c:a 1.7 miljoner aktier och har tecknats till en kurs motsvarande dagskurs de senaste 60 dagarna och tillför Nexus c:a 15 Mkr netto. Dessa åtgärder ger Nexus tillfredsställande finansiellt utrymme för vidare utveckling av verksamheten. Prognos Nexus står fast vid tidigare prognos om en viss tillväxt i omsättningen och ett positivt rörelseresultat (EBITDA) för året som helhet. Orderingången förväntas överstiga omsättningen. Kassaflödet beräknas vara positivt för helåret. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som vkar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har cirka 450 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031022BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031022BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar