#17-62 Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB

En extra bolagasstämma den 13 oktober 2017 i Real Holding AB (”Bolaget”) beslutade om att genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier samt en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Information om inlösenerbjudande till preferensaktieägare i sammandrag

Observera att varje innehavd preferensaktie berättigar även till en uniträtt i den samtida företrädesemissionen, oaktat innehavarens medverkan i inlösenförfarandet.

För varje inlöst preferensaktie erhålles 392 B-aktier (motsvarande ett belopp om 196 kronor, inlösenvärdet). Rätten att få preferensaktie inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie B i bolaget. Inlösenvärdet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B i bolaget. (Teckningskursen uppgår till 0,5 kr per B-aktie).

Accepttiden avseende inlösen och teckningstiden avseende stamaktierna av serie B löper under perioden från och med den 24 oktober 2017 till och med den 7 november 2017. I samband med teckning, kommer betald tecknad B-aktie (REAL MTF BTB ) att bokas in på respektive tecknares konto. Handel i betald tecknad B-aktie (REAL MTF BTB) kommer att ske från och med den 24 oktober 2017 fram till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Information om sista handelsdag kommer att kommuniceras via separat marknadsmeddelande.

Information rörande berört instrument

Listningsnamn: Real Holding BTB

Kortnamn: REAL MTF BTB

ISIN-kod: SE 0010494724

Första dag för handel: 2017-10-24

Sista dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande.

Instrument-ID: 418T

Marknad: NMTF

Segment: MST

Information om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Avstämningsdag är den 20 oktober 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 oktober 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 oktober 2017. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie (A, B eller preferensaktie). Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) ny unit.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 24 oktober 2017 till och med 7 november 2017. Stämman beslutade i tillägg till styrelsens förslag att teckningstiden ska kunna förskjutas till att börja omedelbart efter det att prospekt avseende företrädesemissionen har godkänts och löpa under två veckor därefter. För det fall att teckningstiden förskjuts och detta medför att tidpunkterna för handel med uniträtter och betalda tecknade units förändras, kommer detta kommuniceras via separat marknadsmeddelande.

Varje unit består av åtta (8) aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner TO 1. Teckningskursen är 4,00 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per B-aktie om 0,50 kr. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF, meddelande om första handelsdag för TO 1 kommuniceras via separat marknadsmeddelande.

Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 24 oktober 2017 till och med 3 november 2017. Handel med BTU äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 24 oktober 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till aktier och optioner sker.

Om emissionen ger upphov till väsentlig omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok för B-aktien att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 18 oktober 2017.

Information om berörda instrument med anledning av nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare :

Listningsnamn: Real Holding UR

Kortnamn: REAL MTF UR

ISIN-kod: SE0010494252

Första dag för handel: 2017-10-24

Sista dag för handel: 2017-11-03

Instrument-ID: 418V

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding BTU

Kortnamn: REAL MTF BTU

ISIN-kod: SE0010494260

Första dag för handel: 2017-10-24

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 418U

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55. 

Prenumerera

Dokument & länkar