#17-65 Företrädesemission i Ripasso Energy AB

Den 7 september 2017 beslutade bolagsstämman i Ripasso Energy AB (Bolaget) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar ett konvertibelt förlagslån om högst 25 074 660,69 kr. På grund av en teknikalitet i Euroclears system kommer konvertibeln att tecknas i en så kallad unit. Varje unit består av ett konvertibelt förlagslån om nominellt 0,41 kr och högst kan 61 157 709 units tecknas i emissionen.

Avstämningsdag är den 2 november 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 31 oktober 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 november 2017.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 6 november 2017 till och med 24 november 2017. Teckningskursen är 0,41 kronor per unit. Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 6 november 2017 till och med 22 november 2017. Handel med betalda tecknade units (BTU) äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 6 november 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till konvertibler sker.

Information om konvertiblen i korthet, för fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt.

Konvertibellånets nominella belopp är högst 25 074 660,69 kronor fördelat på högst 61 157 709 konvertibler. Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 0,41 kronor, vilket också är teckningspriset per konvertibel. Konvertiblerna har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. Konverteringskursen är 5 kronor per aktie, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 149,32 kronor och antalet aktier i bolaget kan komma att öka med högst 5 014 932 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 7,6 procent. Begäran om konvertering får göras från och med den 1 oktober 2019 fram till och med den 18 november 2019.

Konvertiblerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om upptagande av konvertiblerna till handel på NGM Nordic MTF efter emissionen registrerats hos Bolagsverket. Konvertiblerna har ISIN-kod SE0010494732 och är denominerade i SEK. Ett separat marknadsmeddelande kommer att skickas inför handelsstart.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Ripasso Energy UR

Kortnamn: RISE MTF UR

ISIN-kod: SE0010520619

Första dag för handel: 2017-11-06

Sista dag för handel: 2017-11-22

Instrument-ID: 41NQ

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Ripasso Energy BTU

Kortnamn: RISE MTF BTU

ISIN-kod: SE0010520627

Första dag för handel: 2017-11-06

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 41NR

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Ripasso Energy KV1

Kortnamn: RISE MTF KV1

ISIN-kod: SE0010494732 

Första dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar