#18-08 Företrädesemission i Advanced Stabilized Technologies Group AB

En extra bolagsstämma i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 24 januari 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 januari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 januari 2018. Avstämningsdag är den 1 februari 2018.

En (1) befintlig aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningkursen uppgår till 0,06 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske från och med den 5 februari 2018 till och med den 19 februari 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 5 februari 2018 till och med den 15 februari 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 5 februari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att
raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 30 januari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Advanced Stabilized Technologies Group TR
Kortnamn: ASTG MTF TR
ISIN-kod: SE0010832519
FISN-kod: ADVANCED/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-02-05
Sista dag för handel: 2018-02-15
Instrument-ID: 468P
Tick table/liquidity band: A
Antal instrument: 371 231 528
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Advanced Stabilized Technologies Group BT
Kortnamn: ASTG MTF BT
ISIN-kod: SE0010832527
FISN-kod: ADVANCED/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-02-05
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 468Q
Tick table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar