#18-09 Företrädesemission i Xavitech AB

Styrelsen i Xavitech AB (publ) (”Bolaget”) har den 18 januari, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 18 maj 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 januari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 januari 2018. Avstämningsdag är den 1 februari 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningkursen uppgår till 12 SEK per B-aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 5 februari 2018 till och med 19 februari 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 5 februari 2018 till och med den 15 februari 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 5 februari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 30 januari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Xavitech TRB

Kortnamn: XAVI MTF TRB

ISIN-kod: SE0010832253

FISN-kod: XAVITECH/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2018-02-05

Sista dag för handel: 2018-02-15

Instrument-ID: 468R

Tick table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 2 543 333

Marknad: NMTF

Segment: MST

Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag

Listningsnamn: Xavitech BTB

Kortnamn: XAVI MTF BTB

ISIN-kod: SE0010832261

FISN-kod: XAVITECH/SH B

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2018-02-05

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 468S

Tick table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar