#19-17 Företrädesemission i Dr Sannas AB

Dr Sannas AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 februari 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 februari 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear per den 28 februari 2019 (”Avstämningsdagen”).

För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningskursen är 4,00 kronor per B-aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 4 mars 2019 till och med den 18 mars 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 4 mars 2019 till och med den 14 mars 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 4 mars 2019 fram till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 26 februari 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Dr Sannas TRB

Kortnamn: SANNA MTF TRB

ISIN-kod: SE0012325264 

FISN-kod: DRSANNAS/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2019-03-04

Sista dag för handel: 2019-03-14

Instrument-ID: 50N9

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 1 518 595

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Dr Sannas BTB

Kortnamn: SANNA MTF BTB

ISIN-kod: SE0012325272

FISN-kod: DRSANNAS/SH B

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-03-04

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 50NA

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar