#19-19 MVV Holding AB handlas under observation

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (”H&D Wireless”) offentliggjorde via ett pressmeddelande den 28 februari 2019 att H&D Wireless förvärvat 2 487 868 B-aktier samt 50 000 A-aktier i MVV Holding AB (”MVV”), motsvarande 48,77 procent av aktiekapitalet och 52,85 procent av röstetalet i MVV. Aktierna förvärvades från MVV:s största ägare och verkställande direktör Sören Gustafsson genom dennes bolag Kuren AB. Genom förvärvet passerade H&D Wireless budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MVV. H&D Wireless är därmed skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i MVV inom fyra veckor från förvärvet. H&D Wireless har för avsikt att förvärva samtliga aktier i MVV för att därefter avnotera MVV från Nordic MTF.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om Bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett sådant erbjudande med avseende på Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i MVV Holding AB under observation tills vidare.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: MVV Holding B
Kortnamn: MVV MTF B
ISIN-kod: SE0001999442
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: MVVHOLDING/SH B
Instrument-ID: 7QY
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar