#19-42 Företrädesemission i Metacon AB

Styrelsen i Metacon AB (Publ) ("Bolaget") har den 5 april 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2018, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 april 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 april 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den 18 april 2019 (”Avstämningsdagen”).

Aktieägare i Bolaget erhåller fem (5) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs sjutton (17) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Teckningskursen är 0,82 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 24 april till den 13 maj 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 24 april 2019 till och med den 9 maj 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 24 april 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 16 april 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Metacon TR

Kortnamn: META TR

ISIN-kod: SE0012533230

FISN-kod: METACON/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2019-04-24

Sista dag för handel: 2019-05-09

Instrument-ID: 54U8

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 727 298 090

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Metacon BT

Kortnamn: META BT

ISIN-kod: SE0012533248

FISN-kod: METACON/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-04-24

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 54U9

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar