#19-46 Företrädesemission i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Styrelsen i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (Publ) ("Bolaget") har den 24 april 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018 samt villkorat beslut av årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 april 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 april 2019. Tilldelning av uniträtter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den 26 april 2019 (”Avstämningsdagen”).

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna en (1) ny unit. Teckningskursen är 4,45 kronor per unit. En unit innehåller en aktie av serie B och en teckningsoption TO1B.

Teckning av aktier med stöd av uniträtter sker under tiden från och med 30 april till den 17 maj 2019. Handel med uniträtter äger rum under perioden den 30 april 2019 till och med den 15 maj 2019. Handel i betalda tecknade units äger rum från och med den 30 april 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoptionen TO1B i sammandrag:
Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B till kurs 8,90 kronor. Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 18 maj 2020 – 2 juni 2020. Information rörande handel i TO1B kommer meddelas i separat
marknadsmeddelande.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 24 april 2019.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden URB
Kortnamn: FBM URB
ISIN-kod: SE0012569671
FISN-kod: FUNDEDBYME/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSIXXR
Första dag för handel: 2019-04-30
Sista dag för handel: 2019-05-15
Instrument-ID: 55ER
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 5 413 991
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden BTUB
Kortnamn: FBM BTUB
ISIN-kod: SE0012569689
FISN-kod: FUNDEDBYME/UT 1 AK + 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Första dag för handel: 2019-04-30
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 55ES
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar