#19-50 Företrädesemission i Lumito AB

En extra bolagsstämma i Lumito (”Bolaget”) har den 25 april 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 maj 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 maj 2019. Tilldelning av uniträtter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den 13 maj 2019 (”Avstämningsdagen”).

För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en uniträtt. För att teckna en (1) unit krävs en (1) uniträtt. Teckningskursen per unit är 1,25 SEK. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Villkor för teckningsoptionen TO2 i sammandrag

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 maj 2020 och inlösen kan ske dels under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till en lösenkurs om 1,45 SEK per aktie, och dels under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 till en lösenkurs om 1,55 SEK per aktie. Information rörande handel i TO2 kommer meddelas i separat marknadsmeddelande.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 9 maj 2019. 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Lumito UR

Kortnamn: LUMITO UR

ISIN-kod: SE0012596534

FISN-kod: LUMITO/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2019-05-15

Sista dag för handel: 2019-05-28

Instrument-ID: 563Y

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 28 533 729

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Lumito BTU

Kortnamn: LUMITO BTU  

ISIN-kod: SE0012596542

FISN-kod: LUMITO/UT 1 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2019-05-15

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 5640

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar