#19-61 Företrädesemission i GoldBlue AB

Vid en extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) ("Bolaget") den 7 juni 2019 beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 juni 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 juni 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den 13 juni 2019 (”Avstämningsdagen”).

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är 0,16 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 17 juni 2019 till den 1 juli 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 17 juni 2019 till och med den 27 juni 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 17 juni 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 11 juni 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: GoldBlue TR

Kortnamn: GOLDB TR

ISIN-kod: SE0012729754 

FISN-kod: GOLDBLUE/SUBS RTS NL PD 

CFI-kod: RSSXXR 

Första dag för handel: 2019-06-17

Sista dag för handel: 2019-06-27

Instrument-ID: 591E

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 61001905

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: GoldBlue BT

Kortnamn: GOLDB BT

ISIN-kod: SE0012729762 

FISN-kod: GOLDBLUE/SH

CFI-kod: ESNUFR 

Första dag för handel: 2019-06-17

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 591F

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar