Bokslutskommunike

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2000 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Fjärde kvartalet Kalenderåret Belopp i MSEK 2000 1999 2000 1999 Nettoomsättning 80,2 84,6 313,3 317,4 Rörelseresultat 3,8 5,4 27,8 21,0 Resultat efter finansiella poster 3,2 5,7 23,7 18,0 Resultat efter skatt 1,9 4,9 15,9 14,1 VERKSAMHETENS UTVECKLING Sedan tre år tillbaka är Nilörngruppen noterad på börsens O-lista. Bolaget har under denna tid expanderat kraftigt och nästan tredubblat omsättningen, till stor del genom förvärv. Kraftfulla struktureringar har gjorts i de köpta bolagen som även resulterat i förändringar i koncernen som helhet. Under det senaste året har stora förändringar och substansiella investeringar gjorts i Calmon UK samtidigt som marknaden minskat något. Det har orsakat omsättningsbortfall och resultatbortfall i England men resulterat i att Calmon UK nu har en effektiv produktionsapparat och med de förstärkningar som gjorts på marknadssidan även en effektiv försäljning och distribution. De åtgärder som vidtagits, i syfte att öka lönsamheten i tyska dotterbolaget Arko har slagit väl ut och bolaget har under året ökat omsättning och resultat. FÖRVÄRV Den 18 december 2000 slöts avtal om att förvärva Belgiens största etikettillverkare NV Nominette. Verksamheten kommer att samordnas med Nilörngruppens belgiska dotterbolag, NV Nilörn Shamrock Ruga under första kvartalet 2001. Genom förvärvet fördubblar Nilörngruppen sin marknadsandel i Frankrike och Belgien. MARKNAD OCH ORDERINGÅNG Totalt sett ökade orderingången under året till 319,2 MSEK jämfört med 316 MSEK föregående år. Koncernen, exklusive HH Calmon & Co Ltd, ökade sin omsättning med 31,4 MSEK medan Calmon minskade sin omsättning från 124,2 MSEK till 96,0 MSEK. 6 MSEK av denna minskning är hänförlig till försäljningen av slips- och tygrörelsen. Marknaden, med undantag från England, har under året varit stabil. Textilproduktionen flyttar sig ständigt medan etikettproduktionen och därmed varumärkeskontrollen är stabilare i sin geografiska spridning. Nilörngruppens strategi är att befinna sig nära varumärkesägaren för att på så sätt kunna kvalitetssäkra varumärkesidentiteten. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för året har minskat med 1% till 313,3 MSEK. Minskningen är framförallt hänförlig till HH Calmon & Co Ltd, till följd av det omstruktureringsarbete som bedrivits under året. För koncernen, exklusive Calmon, redovisas en ökad omsättning med sju procentenheter. För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 80,2 MSEK, jämfört med 84,6 MSEK motsvarande period föregående år. Exklusive Calmon ökade nettoomsättningen även under fjärde kvartalet. Koncernens rörelseresultat steg under året med 32 procent till 27,8 MSEK (21,0) och resultatet efter finansiella poster med 32 procent till 23,7 MSEK (18,0). I rörelseresultatet ingår en realisationsvinst om 1,9 MSEK avseende HH Calmon & Co Ltd:s avyttring av slips- och tygtillverkningen. Under året intäktsförde Nilörngruppen den planerade återbetalningen av överskottsmedel från SPP. Intäkterna har nuvärdesberäknats till 2,4 MSEK baserat på en beräknad utbetalningstid av 4 år. Exklusive återbetalningen från SPP ökade rörelseresultatet med 22 procent och resultatet efter finansiella poster med 18 procent. Ökningen förklaras av en resultatförbättring inom jämförbara enheter och är framförallt en effekt av det effektiviseringsarbete som bedrivits under året. Vinsten per aktie efter skatt uppgår för året till 6,03 SEK (5,36), vilket innebär en ökning med 13 procent. Exklusive återbetalningen från SPP uppgick vinsten per aktie till 5,38 SEK. INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Koncernens löpande investeringar i maskiner och inventarier har under perioden uppgått till 22 MSEK (24), varav moderbolaget svarat för 2 MSEK (1). Investeringarna har huvudsakligen avsett effektivitetshöjande produktionsinvesteringar i Calmonkoncernen. I verksamhetsfastigheter har investerats 6 MSEK (22), varav moderbolaget svarat för 2 MSEK (9). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 49 MSEK, att jämföras med 79 MSEK vid ingången av räkenskapsåret. Därtill kommer outnyttjade redan beviljade bankkrediter på 15 MSEK (15). Likvida medel har, förutom av löpande investeringar, även påverkats av en amortering på räntebärande skulder om 29 MSEK. UTSIKTER Genom förvärvet av Nominette uppnår Nilörngruppen klara stordriftfördelar i norra Europa och arbetet kommer under 2001 att koncentreras på samordningen mellan Nominette och Ruga. Kapitaleffektiviten har under de senaste expansionsåren minskat varför särskild vikt kommer att läggas vid att öka omsättningshastigheten för lager såväl som för kundfordringar. Företaget har dessutom uppnått en kritisk storlek för att möjliggöra ytterligare specialisering av produktionsapparaten. År 2001 har öppnat positivt för såväl Arko och Calmon som övriga verksamheter. UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelningen skall uppgå till 1,80 (1,35) kronor per aktie eller 4,75 MSEK, vilket motsvarar 30 procent av resultatet efter skatt. Ordinarie bolagsstämma kommer att avhållas den 10 maj 2001. Borås den 2 februari 2001 Nilörngruppen AB (publ) Styrelsen För mer information, kontakta: Bo Sternbrink, Verkställande direktör (Tel 033-700 88 88, Mobiltel 070-834 24 21, e- mail:bo.sternbrink@nilorn.com) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPENS VERKSAMHET Nilörngruppen designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin. Nilörngruppen är Europas största etikettillverkare. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike och Portugal. Intressebolag finns i Hongkong, Indien och Dominikanska republiken. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00970/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00970/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Dokument & länkar