Netrevelation i ny storaffär

Netrevelation i ny storaffär Netrevelation och FöreningsSparbanken har sedan en tid undersökt möjligheterna att med Netrevelations teknik effektivisera processen kring FöreningsSparbankens användande av taxiresor. Förstudien har varit framgångsrik och parterna avser nu att teckna avtal om rikstäckande taxiresor, inkluderande delägda och fristående sparbanker. Totalt ca 800 kontor med ca 10 000 anställda får tillgång till avtalet. Konceptet bygger på samma funktioner som Netrevelation framgångsrikt levererat till TeliaSonera, vilket bl a innebär funktioner för att effektivisera bokning, transportplanering och administration. Transporttjänsterna blir; taxi kopplat till tåg och flyg, samt enkel taxiresa. Parterna räknar med att man kan vara igång med bokningarna redan i november i år. - I och med samarbetet med Netrevelation får FöreningsSparbanken nu tillgång till ett verktyg, Netsys, som möjliggör förbättrad kostnadseffektivitet och kvalitetsstyrning i samband med bankens taxiresor; säger Johan Lofall, Travelmanager på FöreningsSparbanken. - För Netrevelation innebär avtalet ytterligare ett bevis på att våra produkter är på väg att bilda en ny branschstandard för taxiresor för företag och organisationer, säger Roger Blomquist, VD, Netrevelation. Avtalet med FöreningsSparbanken bedöms vara värt 10 MSEK per år i omsättning. Försäljningen [Removed Graphics] Omsättningen, som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), blev även under juli oförändrad, vilket innebär en omsättningstakt på f n ca 80 MSEK. Även nivån på antalet bokningar i Netsys var under sommaren stabilt. Nästa Nyhetsbrev, nr 9-2004, kommer måndagen den 27 september. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation. Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. FRÅGOR OCH SVAR (Nyhetsbrev Nr 8-2004) Frågorna är inskickade av våra aktieägare och besvarade av VD. 1. I juni steg omsättningen i Netsys-bokningar med 21% jämfört med 2003, men enligt nyhetsbrevet syns det som om julis motsvarande siffra endast blir 10%. Var juni 2004 ett undantag vad gäller ökningen i Netsys, eller speglar det en ihållande trend? Svar: Det är för kort tid och för lite underlag för att säga att det är en ihållande trend. Det ser dock positivt ut och vår bestämda uppfattning är att bokningarna i Netsys kommer fortsätta att öka, förutsatt att konjunkturen, vilken vi ej råder över, utvecklas väl. 2. Första halvåret 2003 var omsättningen ca 48 MSEK och helårsomsättningen 2003 ca 88 MSEK, vilket indikerar att det andra halvåret 2003 hade en omsättning som var väsentligt lägre än det första (ca 40 MSEK). Är detta den normala säsongsvariationen - dvs att andra halvåret är mycket svagare i affärsresebranschen, eller var det p g a det oförutsebara tappet inom Företagstaxi? Svar: Nej, det är inte den normala säsongsvariationen. Nedgången var generell på marknaden och i synnerhet den sk ersättningstrafiken som ingår i den äldre produkten Företagstaxi. 3. Kan vi vänta oss ett tapp även i år mellan första och andra halvåret, på ca 20%, eller finns för andra halvåret 2004 nya ingångsvärden som påverkar utvecklingen gynnsamt? Svar: Nej - vi förväntar oss inte ett sådant tapp, eftersom vi förväntar oss fler kunder i Netsys. 4. Vad innebär det, mer i detalj, att den tillkommande omsättningen under juni 2004 i Netsys, fullt ut kompenserat för bortfallet inom Företagstaxi. Svar: Att det vi tappat i den gamla produkten, Företagstaxi, uppvägs helt av ökningen i den nya produkten Netsys. 5. Medför detta att vi just nu ligger på omsättningssiffror lika stora som under 2003, då årsomsättningen blev ca 88 MSEK. Svar: Nej - men därutöver lämnar vi inga prognoser, utan hänvisar till den löpande månadsrapporteringen i våra Nyhetsbrev. 6. Räcker det med ett nytt avtal i TeliaSoneras omsättningsklass för att bolagets ekonomi skall komma i balans, dvs ett rörelseresultat kring breakeven? Svar: Ja - om du med rörelseresultat menar "EBITDA" 7. Kvarstår er uppfattning att TeliaSonera-avtalet i sin fulla potential kan omsätta 15-20 MSEK/år, eller finns anledning att tro att det kan bli mer? Svar: Vår uppfattning om 15-20 MSEK kvarstår. 8. Kan ni kommentera förhållande att en rätt blygsam överströmning av transaktioner från ert gamla system till Netsys (ändring från 33% till 34% vid jämförelse mellan 2003 och 2004) sker under samma period som bruttomarginalen höjs med 0,7% (från 14,5% till 15,2%). Svar: Det är riktigt att bruttomarginalen är högre på våra produkter i Netsys, eftersom de innehåller fler tjänster, jämfört med den gamla produkten Företagstaxi utanför Netsys. Bruttomarginalen stiger därför i takt med att en allt större andel av vår totala omsättning ligger i Netsys. Andra orsaker till en förbättrad bruttomarginal är vårt ständiga arbete att minska våra distributionskostnader etc. 9. Hur ser den dagsaktuella affärsplanen för hösten? Svar: Som vi tidigare kommunicerat tror vi på flera avtal, varav ett har tillkännagetts idag. 10. När får vi åter höra om Worldspan-projektet? Har detta minskat i aktualitet? Svar: Nej - projektet har inte minskat i aktualitet. Men som vi tidigare kommunicerat skall Worldspan i Sverige först "testas av" innan beslut för aktivitet utanför Sverige fattas. Vi återkommer när så skett, vilket beräknas ske till årsskiftet. Under tiden fokuserar vi på att bearbeta den övriga kundpotentialen i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20180/wkr0001.pdf

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar