NYHETSBREV NR 11 - 2004

Glädjande stor konvertering av Netrevelations konvertibler

Mellan den 1 – 15 november fanns den årliga möjligheten att konvertera bolagets konvertibler till aktier. Konvertibelägarna visade stort intresse för förtida konvertering redan i år, vilket är glädjande. Totalt konverterades konvertibler för 1.907.480 SEK, varav konvertibel 4 och 6 stod för 965.024 SEK, motsvarande 1 930 048 aktier och konvertibel 5 och 7 stod för 942.456 SEK motsvarande 628 304 aktier. Genom konverteringen förstärks eget kapital och långfristiga skulder minskar med 1.907.480 SEK. Totalt antal aktier är efter konverteringen: 109 127 987 aktier, en utspädning med 2.3%. Försäljningen [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen, som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), se diagram, är oförändrad för sjätte månaden i rad. Orsaken till oförändrad omsättning, trots en ökning i antalet transaktioner i Netsys, beror på successiv utfasning av den äldre produkten Företagstaxi. Netsys andel av omsättningen är nu 38%. I november ökade antalet bokningar i Netsys med 59% jämfört med november 2003, presenterat som rullande 12 (12 månader bakåt i tiden), se diagram. Övrigt Avtalet med FöreningsSparbanken har gått enligt plan och driftsattes i månadsskiftet. I december kommer FöreningsSparbanken att nyttja systemet via sina mest frekventa resebokare, för att därefter successivt lansera tjänsten till samtliga anställda. Leverans av avtalet med Amadeus går planenligt, med beräknad driftsättning januari/februari. Nästa Nyhetsbrev, nr 1-2005, kommer måndagen den 10 januari. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation. Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Hemsida: www.netrevelation.se FRÅGOR OCH SVAR (Nyhetsbrev Nr 11-2004) Frågorna är inskickade av våra aktieägare och besvarade av VD. 1. De 2 avtalen med Amadeus, var det dessa 2 avtal du syftade på när du pratade om minst ett avtal till och 2 i bästa fall? Svar: Amadeusavtalen räknas som ett avtal 2. Börjar mervärdet på 10 miljoner per år som Amadeusavtalen ger på befintliga avtal gälla nu eller först när tekniken implementerats (januari-februari)? Svar: Det är först när vi är klara (driftsättning) som denna volym planeras att matas in i systemet. 3. Blir det den fulla volymen direkt, knappa 1 mkr/månad, eller ökar den successivt? Svar: Vi räknar med att det ska gå relativt snabbt. Möjligen ett par tre månader innan vi når takten. 4. Behövs tillskott av expansionskapital (emissionspengar) för den vidare expansionen, såvitt Ni nu kan bedöma? Finns det anledning att tro, mot bakgrund av hur företaget utvecklas, det skulle bli svårt att tillskapa sådant? Svar: Nej – inte vad vi kan bedöma nu. Våra erfarenheter från senaste emissioner är dock goda, vilket gör att möjligheterna att tillskapa expansionskapital bedöms goda, om vi skulle ompröva nuvarande strategi. 5. Trodde omsättningen skulle öka under september månad då den varit stabil tidigare och bokningarna i Netsys ökade mycket under september. Minskar den gamla omsättningen mer varje månad än vad den gjorde t.ex. under sommaren eller hur kommer det sig att inte omsättningen steg något? Svar: Den stabila omsättningen är en följd av att tillkommande volym har ersatt den utfasning vi haft i vår äldre produkt Företagstaxi - och då i framförallt den sk Ersättningstrafiken. 6. Kan vi förvänta oss ett breakeven ner mot 100 miljoner då andelen bokningar i Netsys ökar i större takt än ni räknat med? Svar: Ja – vår breakeven ligger kring 100 MSEK 7. När kommer intäkterna från den lite mer långsiktiga processen ( angiven till 3-4 månader i det förra nyhetsbrevet, att boka Amadeusrelaterade transaktioner i Netsys? Svar: Den kommer i takt med att fler och fler resebyråer ansluts och att fler och fler kunder nyttjar de nya möjligheterna. 8. Kommer planerna på ett Stockholmskontor att dammas av nu, när kunderna knyts till Netrevelation i ökad takt? Svar: I praktiken har vi redan ett Stockholmskontor, med två anställda och en VD som veckopendlar. En egen adress i Stockholm prioriteras först när vi tjänar pengar som motiverar en sådan. 9. Finns anledning att förmoda att helåret 2005 kommer att generera vinst i rörelsen? Svar: Vi ger inte prognoser, utan hänvisar till vår marknadsinformation, med månatliga Nyhetsbrev, vid sidan om kvartalsrapporterna. 10. Blir det samma "ställtider" ( tid mellan avtals tillkännagivande och intäkternas inflöde ) för avtalen under nästa år, som t ex i TeliaSonera avtalet? Svar: Om du med ”ställtid” menar från tillkännagivande av avtal till driftsättning, så är senaste exemplet - FöreningsSparbanken snabbast hitintills med ca 3 månader. Vårt mål är att ständigt förbättra dessa tider. 11. Kommer Era avskrivningar att påverkas av nya regler för nästa år? Tidningen Affärsvärlden har i en artikel uppgivit, att avskrivningar för "good-will" inte längre ska belasta resultatet bokföringsmässigt. Ligger det något i detta för Netrevelations del? Svar: Ja – Netrevelation påverkas genom att vår goodwill inte kommer att skrivas av. 12. Vad krävs för att intäkter från flygtaxitrafiken ska kunna uppstå? Behövs nya avtal med t ex resebyråer, eller ger avtalet med Amadeus direkt access till denna intäktskälla? Svar: Att resebyråer som bokar i Amadeus ansluts genom avtal med Netrevelation. Ett arbete vi påbörjar redan nu i december.

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar