Delårsrapport 1, januari-mars 2000

Delårsrapport 1, januari-mars 2000 Nobel Biocare-koncernen * Försäljningen ökade med 17% till totalt 478,1 MSEK (409,2). * Försäljningen i affärsområde Dentala Implantat ökade med 15% till totalt 416,4 MSEK (360,9). * Försäljningen i affärsområde Procera® ökade med 28% till totalt 61,7 MSEK (48,3). * Rörelseresultatet belastades med 9,8 MSEK för inlösen av samtliga utestående syntetiska optioner avseende optionsprogram från 1994 med slutdag den 31 mars 2000. * Rörelseresultatet uppgick till 55,1 MSEK (52,5) justerat för engångskostnaden avseende inlösen av de syntetiska optionerna. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 45,3 MSEK (52,5). Negativa valutaeffekter uppgick till -9,2 MSEK. * Vinst per aktie uppgick till 1,20 SEK (1,34). Exklusive effekter av de syntetiska optionerna, ökade vinst per aktie med 0,29 SEK. * Nobel Biocare har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med W.L. Gore & Associates, USA, rörande global distribution av dentala membranprodukter. MSEK Jan- Jan- För- mars mars ändrin 2000 1999 g Nettoomsättning 478,1 409,2 16,8% varav Dentala Implantat 416,4 360,9 15,4% varav Procera® 61,7 48,3 27,8% Rörelseresultat exkl 55,1 52,5 5,0% kostnader för syntetiska optioner Rörelseresultat 45,3 52,5 -13,7% Resultat efter finansiella 38,5 45,3 -15,0% poster Vinst per aktie, SEK 1,20 1,34 -10,4% Vinst per aktie exklusive 1,77 1,85 -4,3% goodwillavskrivning, SEK Koncernens försäljning Nobel Biocares försäljning ökade med 17% till totalt 478,1 MSEK (409,2). Försäljningen i affärsområde Dentala Implantat ökade med 15% jämfört med det första kvartalet 1999. De nyligen lanserade produkterna Brånemark System® Mk III och Replace Selecttm visar en god försäljningstillväxt och svarar redan för mer än en tredjedel av den totala fixturförsäljningen. Försäljningen i affärsområde Procera® ökade med 28% jämfört med det första kvartalet 1999 och uppgick till 61,7 MSEK. Efter en försiktig inledning i början på året, har försäljningen tagit fart och i mars 2000 var tendensen stark både för Procera® AllCeram tandhättor och Procera® Scanners. Den årliga försäljningen av Procera® AllCeram tandhättor uppgick till 600 000 hättor i slutet av mars 2000, jämfört med 500 000 i slutet av 1999. [REMOVED GRAPHICS] Koncernens resultat Det första kvartalet 2000 har belastats med kostnader på 9,8 MSEK för inlösen av syntetiska optioner. Exklusive denna jämförelsestörande post var rörelseresultatet 55,1 MSEK. Det rapporterade rörelseresultatet var 45,3 MSEK (52,5). Valutaeffekten jämfört med första kvartalet 1999 var negativ och uppgick till 9,2 MSEK. Exklusive valutaeffekten och syntetiska optioner förbättrades rörelseresultatet med 22% jämfört med första kvartalet 1999. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 12,4% (15,9%). Den rapporterade rörelsemarginalen var 9,5% (12,8%). Proceras® bidrag till rörelseresultatet var något negativt, men följde den planerade utvecklingen. Denna försiktiga resultatutveckling beror på offensiv marknadsföring i USA och på den nystartade fabriken i USA, som fördubblat den totala produktionskapaciteten i Procera. [REMOVED GRAPHICS] Prisnivåerna var stabila i båda affärsområdena, jämfört med förra året. Rörelsekostnaderna som andel av försäljningen uppgick till 59,5% (59,2%) under det första kvartalet, exklusive kostnaden för inlösen av syntetiska optioner och exklusive valutaeffekterna. Avskrivningarna uppgick till 14,5 MSEK (11,7), en ökning med 2,8 MSEK. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -6,7 MSEK (-7,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 38,5 MSEK (45,3). [REMOVED GRAPHICS] Affärsområde Dentala Implantat Dentala implantat används för att permanent ersätta förlorade tänder. Ett skruvformat element sätts fast i käkbenet och fungerar som en ersättning för den naturliga tandroten. Produkterna säljs till tandläkare för behandling av alla typer av tandlöshet och används av ca 40 000 kliniker i ca 50 länder. Nobel Biocare marknadsför dentala implantat under tre varumärken, Brånemark System®, Steri-Oss® och Replacetm, med en gemensam marknadsandel globalt på ca 40%. Fram till idag har 1,2 miljoner patienter behandlats. Den positiva försäljningstendensen för dentala implantat under 1999 har förstärkts. Försäljningen av Nobel Biocares dentala implantat ökade med 15% under det första kvartalet och uppgick till totalt 416,4 MSEK (360,9). Marknadens tillväxt uppskattas till drygt 10%. På Nobel Biocares största marknad, Nordamerika, överstiger marknadsandelen 40%. Här ökade försäljningen med 17% och positionen på marknaden förstärktes ytterligare. I Europa uppgick försäljningsökningen till 13% (exklusive Norden). I Sverige finns tecken på uppgång och fler än 70 nya kunder har tillkommit under det första kvartalet 2000. I Asia/Pacific-regionen fortsätter resultaten att förbättras och tendensen är särskilt positiv i Japan och Australien. Årets försäljning har fått en god start i Japan, som ett resultat av det nya samarbetet med distributören Wada Precision Dental Laboratories. Försäljningsutvecklingen var gynnsam även i Latinamerika. Förutom det nya dotterbolaget i Brasilien kommer Nobel Biocare senare i år att etablera försäljnings- och utbildningscentra i Argentina och Chile. I januari 2000 hade de nya implantatsystemen Brånemark System® Mk III och Replace Selecttm framgångsrikt lanserats på alla marknader. Det nya instrumentet Stargrip som bidrar till att förenkla det kirurgiska ingreppet, har blivit mycket uppskattat och har nu också introducerats för Mk IV fixturen. Försäljningen av det nya enstegsimplantatet Replace Select har överträffat förväntningarna och gör Replace till den snabbast växande produkten på marknaden. Replace Select är den främsta konkurrenten till andra enstegsimplantat på marknaden, och är dessutom ett användarvänligt system. Brånemark Streamline är namnet på en ny, användarvänlig protetikutrustning för allmänpraktiserade tandläkare. Marknadsintroduktionen startade i mars 2000 och följs av en global lansering i juli. Den globala lanseringen av det nya distanssystemet Multi-unit för Brånemark System inleds i maj 2000. Multi-unit förenklar behandlingen ytterligare och bidrar också till en avsevärd reduktion av antalet distanser i produktsortimentet. Provlanseringen i Sverige har tagits emot mycket väl. Marknadsintroduktionen av Brånemark Novumtm, konceptet för nya tänder på en dag, kommer som planerat att inledas i slutet av 2000. Det unika patenterade konceptet fortsätter att skapa stort intresse från tandläkare över hela världen. All-in-One, en individualiserad bro i titan för implantat har framgångsrikt introducerats på den nordiska marknaden under 1999. All-in- One, som utformas och produceras med hjälp av Procera tekniken, har en årlig potential på 200 000 implantatbroar motsvarande ca 1 miljard kronor. Baserat på mottagandet på den nordiska marknaden har Nobel Biocare beslutat introducera produkten i Europa under 2000-2001 och i Nordamerika 2001. Nya produkter utgör en betydande andel av affärsområdets resultat. Produkter som lanserats under de tre senaste åren överstiger 45% av den totala försäljningen. Satsningarna på forskning och produktutveckling fokuseras på att förenkla implantatproceduren ytterligare och att reducera behandlingstiden för att minska patientkostnaderna. Det yttersta målet är att kunna erbjuda patienterna implantatbaserade tänder som kan användas direkt. Under första kvartalet 2000 har sju patentansökningar lämnats in. Globalt och exklusivt distributionsavtal med W.L. Gore & Associates Nobel Biocare har träffat ett avtal med W.L. Gore & Associates, USA, om global distribution med ensamrätt för dentala membranprodukter. Membran är ett av de mest intressanta produktkomplementen till dentala implantat. Membran används i områden där det inte finns tillräckligt mycket benmaterial. Membran används förutom vid dentala implantat, för att behandla benförlust runt tänder och för att förbättra normal tandfunktion och estetik. Gore är världsledande på produkter för styrd vävnadsgenerering. Den globala marknaden för membran inom tandvård uppgår till omkring 50 miljoner USD om året. Gores marknadsandel utgör ca 30%. Avtalet är väl i linje med Nobel Biocares strategi att utnyttja sin globala distributionsstyrka med egna försäljningsorganisationer i 25 länder för att marknadsföra och sälja dentala specialprodukter med höga marginaler. Genom distributionsavtalet kommer koncernens omsättning att öka med ca 100 MSEK per år. Affärsområde Procera® Procera® är en CAD-CAM-baserad process för industriell tillverkning av tandkronor i keramik och titan. En Procera® AllCeram tandhätta har en överlägsen styrka och estetiska egenskaper, samt betydligt lägre materialkostnader än traditionella tandkronor. Fram till idag, har mer än 300 000 patienter behandlats med Procera®. Produktsystemet marknadsförs till dentallaboratorier, som investerar i datorstödd utrustning från Procera®. Informationen skickas via modem till en Procera® produktionsenhet där tandhättorna tillverkas industriellt och sedan distribueras till dentallaboratoriet. När porslinet applicerats på hättan, levererar dentallaboratoriet den färdiga tandkronan till tandläkaren. Försäljningen i Procera® uppgick till 61,7 MSEK (48,3), en ökning med 28% jämfört med det första kvartalet 1999. Volymökningen för Procera® AllCeram var 30% jämfört med samma period 1999. I Nordamerika ökade försäljningen av Procera® AllCeram med 20%, i Europa med 49% och på övriga marknader med 70%. Den nya produktionsanläggningen i Fair Lawn, USA, för Procera har tagits i drift utan problem. Från och med slutet av februari 2000 får alla nordamerikanska kunder sina leveranser från den nya fabriken. Lokal produktion har medverkat till att återupprätta förtroendet på den amerikanska marknaden. I mars översteg försäljningen av tandhättor 1999 med 45% i USA. Tendensen fortsatte i april. Den årliga försäljningen av tandhättor var 600 000 hättor i slutet av mars 2000, jämfört med 500 000 i slutet av 1999. Nordamerika svarar för närvarande för ca 68% av den totala volymen. Under det första kvartalet såldes 74 Procera® Scanners och totalt har nu 875 scanners installerats. Procera® lanserades i Brasilien i början av 2000 och de första scannerutrustningarna såldes också till Hong Kong, Israel, Mexiko och Chile. Det internationella intresset fortsätter att växa. Förberedelser för lanseringar i Sydostasien och Japan senare i år har också påbörjats. Samarbetet med 3M och Brasseler presenterades på den amerikanska marknaden i februari 2000. Den första reaktionen är mycket positiv och diskussioner förs om att bredda samarbetet internationellt. Procera® AllCeram Laminates för estetisk tandvård och en ny keramisk distans för implantat är två viktiga exempel på produkter som kommer att lanseras i juli 2000. Under hösten kommer fler nya produkter att introduceras. TeamDay 2000 I linje med Nobel Biocares satsning på att löpande utbilda och vidareutbilda personal inom tandvården, kommer ett internationellt vetenskapligt möte att anordnas i Göteborg den 6-8 juli 2000. Omkring 1 500 personer verksamma inom tandvården från fler än 40 länder väntas delta. Investeringar Investeringarna uppgick till 20,7 MSEK (16,9). Personal Antalet anställda vid slutet av mars 2000 var 1 169, varav 363 i Sverige. Motsvarande siffror 1999 var 1 082 respektive 351. Likviditet och finansiell ställning De likvida medlen uppgick till 100,9 MSEK (31/12 1999: 121,8 MSEK). Koncernens operativa kassaflöde före investeringar uppgick till 25,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 62% (31/12 1999: 61%). Eget kapital per aktie uppgick till 53,74 SEK (31/12 1999: 52,52 SEK). Antalet aktier uppgick till 25 057 609 (31/12/1999: 24 922 934) efter ytterligare inlösen av teckningsrätter som utfärdades i samband med förvärvet av Steri-Oss Inc. SPPs överskottsmedel Enligt meddelande från SPP uppgår koncernens andel av SPPs överskottsmedel till ca 20 MSEK. Det är fortfarande osäkert när och hur medlen kommer att kunna användas. Resultatet har inte påverkats av denna information. Syntetiska optioner De syntetiska optioner som innehades av nuvarande och tidigare anställda i Nobel Biocare sedan mars 1994, förföll den 31 mars 2000. I slutet av 1999 hade dessa optioner ett värde på 0,8 MSEK. Den gynnsamma kursutvecklingen för Nobel Biocares aktie har medfört en avsevärd ökning av optionernas värde sedan slutet av 1999. Samtliga optioner hade lösts in den 31 mars 2000 och rörelseresultatet för det första kvartalet 2000 belastades med 9,8 MSEK. Nobel Biocare-koncernen per kvartal MSEK 1/2000 4/1999 3/1999 2/1999 1/1999 Nettoomsättning 478,1 495,9 382,1 450,8 409,2 Rörelsens kostnader -418,6 -401,2 -335,9 -373,7 -344,1 Rörelseresultat före jämförelsestörande 59,5 94,7 46,2 77,1 65,1 poster och goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar -14,2 -13,9 -14,9 -13,6 -12,6 Rörelseresultat före 45,3 80,8 31,3 63,5 52,5 jämförelsestörande poster Jämförelsestörande - -9,1 - - - poster Rörelseresultat 45,3 71,7 31,3 63,5 52,5 Koncernens resultaträkning MSEK Jan- Jan-mars Helår mars 2000 % 1999 % 1999 % Nettoomsättning 478,1 100,0 409,2 100,0 1 738,1 100,0 Kostnad för sålda -133,3 -27,9 -114,7 -28,0 -472,1 -26,0 varor Bruttoresultat 344,8 72,1 294,5 72,0 1 266,0 74,0 FoU, försäljnings- - och 300,2 -62,7 242,5 -59,3 -1 040,1 -65,0 administrationskost nader Övriga rörelseintäkter och 0,7 0,1 0,5 0,1 2,2 0,3 rörelsekostnader - netto Jämförelsestörande - - - - -9,1 -3,6 poster Rörelseresultat 45,3 9,5 52,5 12,8 219,0 5,7 Finansiella intäkter och -6,7 -1,4 -7,2 -1,7 -34,7 -0,7 kostnader - netto Resultat efter finansiella 38,6 8,1 45,3 11,1 184,3 5,0 intäkter och kostnader Skatt -8,5 -1,8 -11,8 -2,9 -43,2 -1,4 Resultat efter 30,1 6,3 33,5 8,2 141,1 3,6 skatt Koncernens balansräkning MSEK 00-03-31 99-03-31 99-12-31 Tillgångar Immateriella 1 046,8 1 034,5 1 056,4 anläggningstillgångar Materiella 180,6 143,6 171,9 anläggningstillgångar Finansiella 35,9 12,4 35,5 anläggningstillgångar Summa 1 263,3 1 190,5 1 263,8 anläggningstillgångar Varulager 266,5 247,3 255,8 Kortfristiga 554,7 511,5 522,0 fordringar Finansiella 100,9 80,9 121,8 omsättningstillgångar Summa 922,1 839,7 899,6 omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 2 185,4 2 030,2 2 163,4 Eget kapital 1 346,6 1 229,7 1 309,0 Avsättningar 27,0 58,7 32,7 Långfristiga skulder 458,6 469,2 455,8 Kortfristiga skulder 353,2 272,6 365,9 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 185,4 2 030,2 2 163,4 Verksamheten i sammandrag MSEK Jan- Jan-mars Helår Helår mars 2000 1999 1999 1998 Nettoomsättning 478,1 409,2 1 738,1 1 309,7 Rörelseresultat 45,3 52,5 219,1 73,8 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar 12,5% 15,9% 15,8% 6,9% Rörelsemarginal 9,5% 12,8% 12,6% 5,6% Resultat efter finansiella intäkter och 38,6 45,3 184,4 64,7 kostnader Avkastning på genomsnittligt 9,5% 12,6% 12,4% 7,0% sysselsatt kapital Avkastning på 9,4% 11,1% 11,3% 5,5% genomsnittligt eget kapital Soliditet 62% 61% 61% 60% Vinst per aktie före goodwillavskrivningar, 1,77 1,85 7,87 2,56 SEK Vinst per aktie, SEK 1,20 1,34 5,66 1,88 Balansomslutning 2 2 2 163,4 2 000,9 185,4 030,2 Eget kapital 1 1 1 309,0 1 192,0 346,6 229,7 Investeringar 20,7 16,9 85,0 51,7 Eget kapital per aktie, 53,74 49,36 52,52 48,13 SEK Antal aktier 25 24 910 588 24 922 934 24 764 579 057 609 Antal anställda 1 169 1 082 1 111 1 054 Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultat 45,3 52,5 228,2 121,5 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar 12,5% 15,9% 16,3% 10,6% Rörelsemarginal 9,5% 12,8% 13,1% 9,3% Resultat efter finansiella intäkter och 38,6 45,3 193,4 112,5 kostnader Avkastning på genomsnittligt 9,5% 12,6% 12,9% 11,3% sysselsatt kapital Avkastning på 9,4% 11,1% 12,1% 11,0% genomsnittligt eget kapital Vinst per aktie före goodwillavskrivningar, 1,77 1,85 8,24 4,49 SEK Vinst per aktie, SEK 1,20 1,34 6,03 3,81 Kassaflöde MSEK Jan- Jan-mars Helår mars 2000 1999 1999 Internt tillförda 61,1 57,5 199,9 medel Förändringar i -64,2 -175,3 - rörelsekapital mm 192,2 Investeringar -20,7 -16,9 -85,0 Ökning av långfristiga 2,9 88,8 114,5 skulder Utdelning - - -42,3 Nettokassaflöde -20,9 -45,9 -5,1 Ekonomisk information från Nobel Biocare 2000 Halvårsrapporten kommer att distribueras den 16 augusti 2000 och rapporten för januari-september den 25 oktober 2000. Göteborg den 3 maj 2000 NOBEL BIOCARE AB (publ.) Verkställande direktören Ytterligare information: Jack Forsgren, VD och koncernchef, och Mikael Kromli, Chef Ekonomi & Finans, Nobel Biocare AB, telefon 031-81 88 00. Telefonkonferens med presentation av resultatet för det första kvartalet 2000 kommer att hållas på torsdag den 4 maj, 2000 kl 15.00 Ring +44 20 8781 0563 för deltagande. Telefonkonferensen kan också avlyssnas i efterhand på telefon +44 20 8288 4459, access code 634662 (tillgänglig 48 tim efter telefonkonferensen). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/28/20010528BIT00020/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/28/20010528BIT00020/bit0003.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar