Delårsrapport 3, januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport 3, januari-september 2000 Nobel Biocare-koncernen @ Försäljningen ökade med 19% till 1.474,7 MSEK (1 242,2). @ Försäljningen i Dentala Implantat ökade med 18% till 1.293,5 MSEK (1.097,8). @ Försäljningen i Procera® ökade med 25% till 181,2 MSEK (144,4). Försäljningsökningen för Procera® AllCeram hättor var 36% under årets första nio månader och 39% under tredje kvartalet. @ Rörelseresultatet uppgick till 165,9 MSEK (147,3). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 209,7 MSEK (188,4). De negativa valutaeffekterna var -14.0 MSEK. @ Vinst per aktie uppgick till 4,46 SEK (3,72). @ TiUnite , den nya titanytan som förbättrar inläkningsprocessen i ben, lanserades framgångsrikt i september 2000. MSEK Jan-sept Jan-sept Föränd- ring 2000 1999 Nettoomsättning 1474,7 1 242,2 18,7% varav Dental Implantat 1293,5 1097,8 17,8% varav Procera® 181,2 144,4 25,5% Rörelseresultat exkl kostnader för syntetiska optioner och före 153,4 147,3 4,1% jämförelsestörande poster Och före jämförelsestörande poster * 4.46 (3.72). Rörelseresultat före jämförelsestörande 143,6 147,3 -2,5% posterJämförelsestörande poster 22,3 - - Rörelseresultat 165,9 147,3 12,6% Resultat efter finansiella poster 139,4 119,5 16,7% Vinst per aktie, SEK 4,46 3,72 19,9% Vinst per aktie exklusive 6,21 5,37 15,3% goodwillavskrivning, SEK Nobel Biocare-koncernen Koncernens försäljning Nobel Biocares försäljning ökade med 18,7% till 1 474,7 MSEK (1 242,2). Försäljningen i affärsområde Dentala Implantat ökade med 17,8% jämfört med de första nio månaderna 1999. Försäljningen av de produkter som lanserats 1998-2000 svarar idag för ca 50% av affärsområdets totala försäljning. Replace Select och Brånemark System® Mk III och Mk IV ökar starkt. Försäljningen i affärsområde Procera® ökade med 25,5% jämfört med de första nio månaderna 1999 och uppgick till 181,2 MSEK. Försäljningstillväxten för Procera® AllCeram ökar stadigt. [REMOVED GRAPHICS] Koncernens resultat Rörelseresultatet uppgick till 165,9 MSEK (147,3), inklusive engångskostnader på 9,8 MSEK för syntetiska optioner under det första kvartalet 2000 och det beräknade värdet av framtida återbetalningar från SPPs pensionsmedel på 22,3 MSEK. Exklusive dessa poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 153,4 MSEK (147,3). Valutaeffekterna var negativa och uppgick till 14,0 MSEK jämfört med samma period 1999. Exklusive valutaeffekter och engångsposter ökade rörelseresultatet med 13,6% jämfört med de nio första månaderna 1999. [REMOVED GRAPHICS] Rörelsemarginalen var 11,3% (11,9%). Den lägre rörelsemarginalen är en följd av större försäljningsökningar i Procera, som har en lägre bruttomarginal, samt negativa valutaeffekter. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 14,2% (15,2%). Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar, valutaeffekter och engångsposter var 14,6% (15,2%). [REMOVED GRAPHICS] Rörelsekostnaderna som andel av försäljningen uppgick till 55,1% (57,0%) under de första nio månaderna 2000, exklusive kostnaden för inlösen av syntetiska optioner. Goodwillavskrivningarna uppgick till 43,8 MSEK (41,1). Avskrivningarna ökade med 4,7 MSEK till 44,5 MSEK. Nobel Biocare-koncernen Finansiella intäkter och kostnader, netto, uppgick till -26,5 MSEK (- 27,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 139,4 MSEK (119,5). Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick till 72,8 MSEK (59,1). Personal Antalet anställda vid slutet av september 2000 var 1 193, varav 363 i Sverige. Motsvarande siffror 1999 var 1 135 respektive 356. Likviditet och finansiell ställning De likvida medlen uppgick till 112,4 MSEK (31/12 1999: 121,8 MSEK). Koncernens operativa kassaflöde var 100,2 MSEK. Koncernens operativa kassaflöde före nettoinvesteringar uppgick till 164,6 MSEK. Nettoskulden ökade med 42,2 MSEK under det tredje kvartalet. Denna ökning är en följd av USD-baserade lån, som ökat i värde med 43 MSEK. Soliditeten uppgick till 59,4% (31/12 1999: 61,0%). Eget kapital per aktie uppgick till 55,86 SEK (31/12 1999: 52,52 SEK). Antalet aktier uppgick till 25 115 086 (31/12/1999: 24 922 934) efter ytterligare inlösen av de teckningsrätter som utfärdades i samband med förvärvet av Steri-Oss Inc. SPPs överskottsmedel Koncernens andel av SPPs överskottsmedel är 23,5 MSEK. Det belopp som återbetalades i september 2000, 4,7 MSEK, och det diskonterade nuvärdet på de framtida betalningarna har tagits upp som en jämförelsestörande post på 22,3 MSEK. Syntetiska optioner Rörelseresultatet under det första kvartalet 2000 belastades med 9,8 MSEK i samband med inlösen av syntetiska optioner, som innehades av nuvarande och tidigare anställda på Nobel Biocare. Samtliga optioner var inlösta den 31 mars 2000. Affärsområde Dentala Implantat Dentala implantat används för att permanent ersätta förlorade tänder. Ett skruvformat element sätts fast i käkbenet och fungerar som en ersättning för den naturliga tandroten. Produkterna säljs till tandläkare för behandling av alla typer av tandlöshet och används av ca 50 000 kliniker i omkring 50 länder. Nobel Biocare marknadsför dentala implantat av två varumärken, Brånemark System® och Steri-Oss®, och har en marknadsandel globalt på ca 40%. Fram till idag har ca 1,4 miljoner patienter behandlats. Försäljning Dentala Implantat Den positiva försäljningstrenden för Dentala Implantat fortsätter. Försäljningen inom affärsområdet ökade med 17,8% under de första nio månaderna och uppgick till 1 293,5 MSEK (1 097,8). Exklusive distributörsförsäljning av Gore-produkter ökade försäljningen med 16,1%. Efter valutajustering uppgick försäljnings-ökningen för dentala implantat till 13% i en stigande trend där försäljningen ökade med 4% i Norden, 9% i Nordamerika, 16% i Europa (utom Norden) och 17% i övriga länder. Marknadens totala tillväxt uppskattas till drygt 10%. [REMOVED GRAPHICS] Affärsområde Dentala Implantat noterade en stark försäljningsuppgång i september. Replace Select fortsätter att vara det snabbast växande implantatsystemet på marknaden. Försäljningen ökade också för Brånemark System, som svarar för två tredjedelar av Nobel Biocares implantat-försäljning. De nya fixturerna Mk III och Mk IV med TiUnite-yta, samt Streamline med Multi-unit abutment, innebär att Brånemark System nu har ett mycket konkurrens-kraftigt produkterbjudande som väl motsvarar mot marknadens krav på förenkling och möjlighet till direkt belastning av implantaten. Brånemark System har härigenom en stark position på marknaden i relation till såväl befintliga kunder som nya användare och användare av konkurrerande implantatsystem. Två nya säljkontor öppnades i Chile och Argentina i september 2000. Med egen representation har Nobel Biocare möjlighet att erbjuda lokal service till etablerade kunder samtidigt som bearbetning av nya kunder underlättas på dessa framväxande marknader. TiUnite - lansering av ny fixturyta Den nya titanytan TiUnite lanserades i USA i september 2000. Denna nya, ytstruktur ger implantatet en större kontaktyta, vilket påskyndar inläknings-processen. Med TiUnite-ytan maximeras de egenskaper som krävs för att påskynda den komplexa integrationen mellan implantat och ben, s.k. osseointegration. En snabbare läkningsprocess förbättrar implantatets stabilitet, vilket i sin tur bidrar till en framgångsrik behandling. TiUnite-ytan utgör ett biotekniskt genombrott. Den oxiderade ytan förenar biokompatibiliteten hos rent titan med förbättrade oxidationsytor och optimal struktur. Den oxiderade titanytan innebär också att den tidiga läkningsfasen sätts igång omedelbart vid insättningen. Affärsområde Dentala Implantat I pågående kliniska studier runt om i världen har mycket goda resultat erhållits. Nobel Biocares kunskaper om de biologiska processerna inom benintegra- tion och vävnadsläkning har utgjort grunden för utveckling av den nya ytan. Den nya TiUnite-ytan på Brånemark System fixturena Mk III och Mk IV samamnför alla de vetenskapliga principer som framgångsrikt använts på området i mer än 30 år. Den nya ytan används inledningsvis på fixturerna Mk III and Mk IV i Brånemark System och lanseringen startar i USA, Tyskland och Japan under hösten 2000. Marknadsreaktionen har varit mycket positiv. ® Brånemark System Novum - nya permanenta tänder på en dag ® Lanseringen av Brånemark System Novum, en behandling som ger patienten nya permanenta tänder på en dag, kommer att påbörjas i november 2000. Brånemark System Novum baseras på en hög grad av standardisering innehållande precisionskirurgi och färdigtillverkade komponenter som är lika ut för alla patienter. Implantaten sätts in på morgonen och på eftermiddagen får patienten sin permanenta tandersättning. För närvarande erbjuds den nya tekniken för helt tandlösa underkäkar. Omkring 15% av alla patienter som saknar tänder uppskattas vara lämpliga kandidater för Brånemark System Novum. De första reaktionerna visar att patienter som tidigare tvekat att genomgå implantat-behandling på grund av dess komplexitet och tidsåtgång, är mycket attraherade av det nya endagskonceptet. Fram till idag har ca 300 patienter behandlats och lyckandefrekvensen är mycket hög. Försäljningen kommer att utvecklas gradvis eftersom Brånemark System Novum kräver kompletterande utbildning för oralkirurg och behandlingsteam. ® Affärsområde Procera cv Procera är en CAD-CAM-baserad process för industriell tillverkning av ® tandkronor i keramik och titan. En Procera AllCeram tandhätta har en överlägsen styrka och estetiska egenskaper, samt betydligt lägre materialkostnader än traditionella tandkronor. Fram till idag, har mer än ® 500 000 patienter behandlats med Procera . Produktsystemet marknadsförs till dentallaboratorier som investerar i datorstödd utrustning från ® ® Procera . Informationen skickas via modem till en Procera produktionsenhet där tandhättorna tillverkas industriellt och sedan distribueras till dentallaboratoriet. När porslinet applicerats på tandhättan, levererar dentallaboratoriet den färdiga tandkronan till tandläkaren. Försäljning Procera® Försäljningen i Procera® uppgick till 181,2 MSEK (144,4) och ökade med 25,5% jämfört med de första nio månaderna 1999. Rörelseresultatet för ® Procera var positivt. ® [REMOVED GRAPHICS]Volymökningen för Procera AllCeram under de första nio månaderna var 36% jämfört med samma period 1999 efter en kontinuerlig förbättring av tillväxten under året. I Nordamerika ökade försäljningen av ® Procera AllCeram med 33%, i Europa med 37% och på övriga marknader med 85%. Tillväxten på USA-marknaden, som svarar för ca två tredjedelar av ® försäljningen av Procera AllCeram, förbättrades i det tredje kvartalet till 40%. Efter den säsongsrelaterade låga försälj-ningen i juli och augusti, återhämtade sig försäljningen av tandhättor i september till en årstakt på 650 000 hättor. ® Under de första nio månaderna 2000 såldes 180 Procera Scanners och totalt har nu 980 scanners installerats över hela världen. Den positiva försäljningstrenden för både scanners och tandhättor har fortsatt i södra Europa och i Tyskland. Försäljningen i USA var lägre än förväntat. Introduktionen av Procera i Japan startar i november 2000, när scanners installeras hos en grupp dentallaboratorier. Procera® AllCeram Laminates för estetisk tandvård lanserades i september 2000 och är ett viktigt steg för att bredda produkt-erbjudandet i Procera. Produktionskostnaden per tandhätta fortsätter att minska tack vare ökade försäljningsvolymer och införande av ny produktionsteknik. Ekonomisk information från Nobel Biocare Bokslutskommuniké för år 2000 kommer att publiceras den 5 februari, 2001. Göteborg, den 25 oktober 2000 NOBEL BIOCARE AB (publ.) Jack Forsgren Verkställande direktör Ytterligare information: Jack Forsgren, Verkställande direktör, telefon 031-81 88 58, och Mikael Kromli, chef Ekonomi & Finans, telefon 031-81 89 80. Koncernens resultaträkning MSEK Jan-sept Jan-sept Helår 2000 % 1999 % 1999 % Nettoomsättning 1 474,7 100,0 1 242,2 100,0 1 738,1100,0 Kostnad för sålda varor -451,6 -30,6 -339,6 -27,3 -472,1-27,2 Bruttoresultat 1 023,1 69,4 902,6 72,7 1 266,0 72,8 FoU, försäljnings- och -877,7 -59,5 -757,1 -60,9 -1 040,1-59,8 administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -1,8 -0,1 1,8 0,1 2,2 0,1 rörelsekostnader - netto Jämförelsestörande poster 22,3 1,5 0,0 0,0 -9,1 -0,5 Rörelseresultat 165,9 11,3 147,3 11,9 219,0 12.6 Finansiella intäkter och -26,5 -1,8 -27,8 -2,2 -34,7 -2,0 kostnader - netto Resultat efter finansiella 139,4 9,4 119,5 9,7 184,3 10,6 intäkter och kostnader Skatt -27,3 -1,8 -26,8 -2,2 -43,2 -2,5 Resultat efter skatt 112,1 7,6 92,7 1,8 141,1 8,1 Koncernens balansräkning 00-09-30 99-09-30 99-12-31 MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 072,3 1 026,7 1 056,4 Materiella anläggningstillgångar 203,6 162,2 171,9 Finansiella anläggningstillgångar 49,1 16,4 35,5 Summa anläggningstillgångar 1 325,0 1 205,3 1 263,8 Varulager 312,9 251,8 255,8 Kortfristiga fordringar 612,1 553,2 522,0 Finansiella omsättningstillgångar 112,4 70,7 121,8 Summa omsättningstillgångar 1 037,4 875,7 899,6 SUMMA TILLGÅNGAR 2 362,4 2 081,0 2 163,4 Eget kapital 1 403,0 1 250,9 1 309,0 Avsättningar 23,1 42,4 32,7 Långfristiga skulder 490,6 425,6 455,8 Kortfristiga skulder 445,7 362,1 365,9 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 362,4 2 081,0 2 163,4 Kassaflöde MSEK Jan-sept Jan-sept Helår 2000 1999 1999 Internt tillförda medel 171,8 173,6 199,9 Förändringar i rörelsekapital -56,9 -173,5 -192,2 Nettoinvesteringar -64,4 -59,1 -85,0 Förändring av finansiella skulder -9,8 45,2 114,5 Utdelning -50,1 -42,3 -42,3 Förändring likvida medel -9,4 -56,1 -5,1 Nobel Biocare-koncernen per kvartal MSEK 3/2000 2/2000 1/2000 4/1999 3/1999 Nettoomsättning 475,6 521,0 478,1 495,9 382,1 Rörelsens kostnader -423,3 -445,4 -418,6 -401,2 -335,9 Rörelseresultat före 52,3 75,6 59,5 94,7 46,2 jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar -14,9 -14,7 -14,2 -13,9 -14,9 Rörelseresultat före 37,4 60,9 45,3 80,8 31,3 jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - 22,3 0,0 -9,1 0,0 Rörelseresultat 37,4 83,2 45,3 71,7 31,3 Verksamheten i sammandrag MSEK Jan-sept Jan-sept Helår Helår 2000 1999 1999 1998 Nettoomsättning 1 474,7 1 242,2 1 738,1 1 309,7 Rörelseresultat 165,9 147,3 219,1 73,8 Rörelsemarginal före 14,2% 15,2% 15,8% 6,9% goodwillavskrivningar Rörelsemarginal 11,3% 11,9% 12,6% 5,6% Resultat efter finansiella 139,4 119,5 184,4 64,7 intäkter och kostnader Avkastning på genomsnittligt 11,3% 11,3% 12,4% 7,0% sysselsatt kapital Avkastning på genomsnittligt 11,0% 10,1% 11,3% 5,5% eget kapital Soliditet 59,4% 60,0% 61,0% 60,0% Vinst per aktie före 6,21 5,37 7,87 2,56 goodwillavskrivningar, SEK Vinst per aktie, SEK 4,46 3,72 5,66 1,88 Balansomslutning 2 362,4 2 081,0 2 163,4 2 000,9 Eget kapital 1 403,0 1 250,9 1 309,0 1 192,0 Nettoinvesteringar 72,8 59,1 85,0 51,7 Eget kapital per aktie, SEK 55,86 50,21 52,52 48,13 Antal aktier 25 115 24 911 24 922 934 24 764 579 086 688 Antal anställda 1 193 1 135 1 111 1 054 Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultat 143,6 147,3 228,2 121,5 Rörelsemarginal före 12,7% 15,2% 16,3% 10,6% goodwillavskrivningar Rörelsemarginal 9,7% 11,9% 13,1% 9,3% Resultat efter finansiella 117,1 119,5 193,4 112,5 intäkter och kostnader Avkastning på genomsnittligt 9,8% 11,3% 12,9% 11,3% sysselsatt kapital Avkastning på genomsnittligt 8,8% 10,1% 12,1% 11,0% eget kapital Vinst per aktie före 5,32 5,37 8,24 4,49 goodwillavskrivningar, SEK Vinst per aktie, SEK 3,58 3,72 6,03 3,81 Granskningsrapport för Nobel Biocare AB (publ) Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Baserat på vår granskning har det inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Göteborg den 25 oktober, 2000 Ernst & Young AB Bertel Enlund Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00820/bit0002.pdf

Dokument & länkar