Bokslutskommuniké januari - december 2002

2002 jämfört med 2001
  • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 9 594 MSEK (8 283).
  • Rörelsemarginalen ökade till 7,6 procent (6,5).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 46 procent till 606 MSEK (414).
  • Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 46 procent till 7,53 SEK (5,15).
  • Organisk tillväxt och resultatförbättring i de nordiska och brittiska verksamheterna.
  • Förbättrad rörelsemarginal i den kontinentaleuropeiska verksamheten, trots minskad försäljning.
Fjärde kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period föregående år
  • Rörelsemarginalen ökade till 8,2 procent (6,3).
  • Förbättrad rörelsemarginal i samtliga verksamhetsområden.
Utdelning
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 SEK per aktie.
För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör,
Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00
 
Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se