Delårsrapport januari - mars 2003

2003-04-23


  januari - mars jan-dec april-mars
Nyckeltal 2003 2002 2002 2002/03
Nettoomsättning, MSEK 2 346 2 404 9 594 9 536
Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA) 240 238 1 036 1 038
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, MSEK (EBITA) 179 173 788 794
Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 164 157 725 732
Rörelsemarginal, % 7,0 6,5 7,6 7,7
Resultat efter finansiella poster, MSEK 148 121 606 633
Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK 1,70 1,56 7,53 7,64
Avkastning på sysselsatt kapital, %     17,9 18,1
Avkastning på eget kapital, %     18,7 18,4
 
 
Första kvartalet 2003 jämfört med första kvartalet 2002
  • Rörelsemarginalen ökade till 7,0 procent (6,5).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 procent till 148 MSEK (121).
  • Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 9 procent till 1,70 SEK (1,56).
  • Fortsatt marginalförbättring till följd av sänkta materialkostnader.
  • Fortsatt organisk tillväxt i de brittiska och nordiska verksamheterna.
  • Marginalförbättring i de brittiska och kontinentaleuropeiska verksamheterna.
 
För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör,
Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00
 
Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller  kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se