Delårsrapport januari - september 2001

januari - september 2001

 


 
 
juli - september januari - september
helår
Nyckeltal 2001
2000(1)
2001
2000(1)
2000
Nettoomsättning, MSEK 2 301
765
5 840
2 554
4 102
Rörelseresultat före avskrivningar,
MSEK (EBITDA)
246
151
583
255
356
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar,
MSEK (EBITA)
177
137
418
206
270
Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 161
136
383
202
261
Rörelsemarginal, % 7,0
17,8
6,6
7,9
6,4
Resultat efter finansiella poster, MSEK 122
127
299
175
220
Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK 15,91
25,51
41,01
26,72
28,97
Avkastning på sysselsatt kapital, %        
22,2
Avkastning på eget kapital, %        
17,2
  1. Till följd av genomförda förvärv och avyttringar är jämförelser med föregående år av begränsat värde.
Utveckling under perioden:
Nettoomsättningen ökade med 129 procent till 5 840 MSEK (2 554), av detta utgjorde organisk tillväxt 5 procent.
 
Resultatet efter finansiella poster steg med 71 procent till 299 MSEK (175).
 
Resultatet per aktie efter full utspädning ökade med 53 procent till 41,01 SEK (26,72).
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar uppgick till 345 MSEK (32).
 
Effektiviseringsprogram i förvärvade enheter utvecklades enligt plan.
 
Avveckling av produktionsenheten Star Beka har följt plan och beräknas avslutas vid utgången av innevarande år.
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet:
Stark försäljnings- och resultatutveckling i Norden.
 
Fortsatt effektivisering genom integration av förvärvade enheter och personal- minskningar.
 
Minskad efterfrågan på den kontinentaleuropeiska marknaden.
 
För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och Koncernchef, Lennart Rappe, vVD och Finansdirektör,
Katarina Sivander, Informationschef, tel 08-440 16 00
 
Finansiell information finns även på Nobias nätplats; www.nobia.se
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se