Delårsrapport januari - september 2003

2003-10-23
 


 
juli-sept
jan - sept
jan-dec
okt-sept
Nyckeltal
2003
2002
2003
2002
2002
2002/03
Nettoomsättning, MSEK
2 144
2 300
6 896
7 251
9 594
9 239
Rörelseresultat före
avskrivningar, MSEK (EBITDA)
133
243
620
769
1 036
887
Rörelseresultat före
goodwillavskrivningar,
MSEK (EBITA)
73
186
440
581
788
647
Rörelseresultat, MSEK (EBIT)
59
171
397
534
725
588
Rörelsemarginal före
goodwillavskrivningar, %
(EBITA)
3,4
8,1
6,4
8,0
8,2
7,0
Rörelsemarginal, %
2,8
7,4
5,8
7,4
7,6
6,4
Resultat efter finansiella
poster, MSEK
45
146
348
434
606
520
Resultat efter skatt,
MSEK
32
100
232
288
408
352
Resultat per aktie,
efter full utspädning, SEK
0,55
1,73
4,02
5,43
7,53
6,10
Avkastning på
sysselsatt kapital, %
 
 
 
 
17,9
15,5
Avkastning på
eget kapital, %
 
 
 
 
18,7
14,0
 
 • Nettoomsättningen uppgick till 6 896 MSEK (7 251)
 • Koncernens organiska tillväxt var 3 procent, med 7 procent i den brittiska verksamheten och 4 procent i den nordiska verksamheten.
 • Beslut om nedläggning av den tyska affärsenheten Goldreif medförde en avvecklingskostnad om 95 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 492 MSEK (534). 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 348 MSEK (434).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 232 MSEK (288)
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 4,02 SEK (5,43).
 • Rörelsemarginalen i den brittiska verksamheten återhämtade sig under det tredje kvartalet.
 • Fortsatt resultatförbättring i den kontinentaleuropeiska verksamheten.
 •  
  För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
  Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör,
  Katarina Sivander, informationschef, tel, 08-440 16 00
   
  Finansiell information finns även på Nobias nätplats:
   
  Stockholm den 23 oktober 2003
   
  Fredrik Cappelen
  Verkställande direktör och koncernchef
   
  Nobia AB org. Nr. 556528-2752
   
  Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
   
  Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 11 februari 2004.
   
  Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor under 2002 och har cirka 5 700 anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista.
   
  Gower - HTH - Invita - Magnet - Marbodal - Myresjökök - Norema - Novart - Optifit - Poggenpohl - Pronorm - Sigdal
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller  kan laddas ner från medföljande länk:

  Om oss

  Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se