Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 juli - september januari - september helår Nyckeltal 20001 2000(1) 2001 2000(1) 2000 Nettoomsättning, MSEK 2 301 765 5 840 2 554 4 102 Rörelseresultat före avskrivningar, 246 151 583 255 356 MSEK(EBITDA) Rörelseresultat före 177 137 418 206 270 goodwillavskrivningar, MSEK (EBITA) Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 161 136 383 202 261 Rörelsemarginal, % 7,0 17,8 6,6 7,9 6,4 Resultat efter finansiella 122 127 299 175 220 poster, MSEK Resultat per aktie, efter 15,91 25,51 41,01 26,72 28,97 full utspädning,SEK Avkastning på sysselsatt kapital, % 22,2 Avkastning på eget kapital, % 17,2 1) Till följd av genomförda förvärv och avyttringar är jämförelser med föregående år av begränsat värde. Utveckling under perioden: Nettoomsättningen ökade med 129 procent till 5 840 MSEK (2 554), av detta utgjorde organisk tillväxt 5 procent. Resultatet efter finansiella poster steg med 71 procent till 299 MSEK (175). Resultatet per aktie efter full utspädning ökade med 53 procent till 41,01 SEK(26,72). Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar uppgick till 345 MSEK (32). Effektiviseringsprogram i förvärvade enheter utvecklades enligt plan. Avveckling av produktionsenheten Star Beka har följt plan och beräknas avslutas vid utgången av innevarande år. Viktiga händelser under tredje kvartalet: Stark försäljnings- och resultatutveckling i Norden. Fortsatt effektivisering genom integration av förvärvade enheter och personal-minskningar. Minskad efterfrågan på den kontinentaleuropeiska marknaden. För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Fredrik Cappelen, VD och Koncernchef, Lennart Rappe, vVD och Finansdirektör, Katarina Sivander, Informationschef, tel 08-440 16 00 Finansiell information finns även på Nobias nätplats; www.nobia.se Nobiakoncernen januari-september 2001 Förändringar i koncernens struktur Under 1999 beslutades att Nobiakoncernens verksamhet skall koncentreras till kök, bad och förvaringsinredning. Detta medförde att dörr- och fönsterverksamheterna avyttrades under 2000. Vidare förvärvades under 2000 köksverksamhet i Tyskland, Sverige, Norge och Danmark. Förvärv av Magnet Under 2001 har renodlingen och koncentrationen av verksamheten fortsatt. I juni förvärvades den brittiska kökskoncernen Magnet. Magnet tillverkar och säljer interiörprodukter huvudsakligen inom kök, badrum samt sovrum, i framför allt Storbritannien. I Magnet ingår även C.P. Hart med verksamhet inom exklusiva badrumsinteriörer. Utöver detta ingår även tillverkning och försäljning av snickeriprodukter. Magnet har 215 egna försäljningsställen i Storbritannien, fyra fabriksanläggningar och cirka 2 300 anställda. Köpeskillingen för Magnet Group på skuldfri bas uppgick till 123 MGBP. Köpeskillingen erlades genom kontant betalning av 103 MGBP samt ett lån från säljarna på 20 MGBP. Magnet ingår i Nobias räkenskaper från och med maj 2001. Avyttring av Star Byggprodukter Som ett led i renodlingen av Nobia avyttrades i januari byggmaterialgrossisten Star Byggprodukter i Sverige. Realisationsvinsten uppgick till 22 MSEK, vilken redovisats som jämförelsestörande post. Genom avyttringen reducerades nettolåneskulden med 132 MSEK. Marknadsutveckling Efterfrågan på köksinteriörprodukter följer normalt efterfrågan på konsumentkapitalvaror. Marknaden utgörs av konsumentköp för renovering, vilket utgör den dominerande delen av efterfrågan, samt en projektmarknad för professionell nybyggnation/renovering. På den nordiska marknaden försvagades efterfrågan på konsumentmarknaden medan projektmarknaden steg under året. Därmed var efterfrågan i stort oförändrad under perioden med en viss avmattning under det tredje kvartalet. På den kontinentaleuropeiska marknaden, speciellt i Tyskland, fortsatte marknaden att försvagas, vilket var särskilt märkbart under det tredje kvartalet. Kapacitetsneddragningar har annonserats av flera av de större aktörerna i Tyskland. Till följd av fortsatt stark konsumentmarknad har efterfrågan i Storbritannien ökat under perioden. Ekonomisk redovisning för perioden januari-september Nettoomsättning Under perioden januari - september ökade försäljningen med 129 procent till 5 840 MSEK (2 554). I kärnverksamheten, dvs exklusive avyttrade enheter, ökade försäljningen med 4 105 MSEK eller 237 procent jämfört med samma period föregående år. Av denna ökning utgjorde förvärvad verksamhet ca 3 890 MSEK. För jämförbara verksamheter exklusive förvärv ökade nettoomsättningen med 12 procent eller ca 215 MSEK varav valutaeffekter svarade för 8 procent eller ca 130 MSEK. Den organiska tillväxten uppgick därmed till 5 procent för jämförbara enheter. För den nordiska verksamheten uppgick nettoomsättningen till 2 518 MSEK (1 630). Av försäljningsökningen på ca 888 MSEK utgjorde förvärvade enheter 619 MSEK. För jämförbara verksamheter exklusive förvärv ökade nettoomsättningen med 269 MSEK eller 16 procent, varav valutaeffekter utgjorde 8 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent och var positiv i samtliga nordiska länder främst till följd av ökade marknadsandelar och ökat produktinnehåll. Dessutom har ett flertal nya butiker öppnats under året. I den kontinentaleuropeiska verksamheten uppgick nettoomsättningen till 1 957 MSEK (191). Ökningen förklaras helt av förvärv. Försäljningen för jämförbara enheter minskade som en följd av beslutet att avveckla produktionen i Star Beka. Faktureringen i den kontinentaleuropeiska verksamheten ökade utanför Tyskland och minskade i Tyskland. I den brittiska verksamheten uppgick faktureringen för månaderna maj till och med september till 1 570 MSEK. Ett flertal investeringar i nya butiker har gjorts. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 383 MSEK (202). Rörelsemarginalen uppgick till 6,6 procent (7,9). Rörelseresultatet för kärnverksamheten exklusive avyttrade enheter och jämförelsestörande poster uppgick till 361 MSEK (106). Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (6,1). För jämförbara verksamheter har den svenska kronans depreciering inneburit en resultatförstärkning med ca 15 MSEK. Rörelseresultatet påverkades av en ökad goodwillavskrivning med 31 MSEK jämfört med föregående år, som en följd av förvärven. Finansnettot uppgick till -84 MSEK (-27). De ökade finansieringskostnaderna jämfört med föregående år förklaras av ökad skuldsättning som en följd av företagsförvärv. Räntekostnaderna påverkades positivt av en lägre räntenivå samt amortering av lån under det tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster steg med 71 procent till 299 MSEK (175). Koncernens skattekostnad var 34 procent av resultatet före skatt. Exklusive ej avdragsgilla koncernmässiga goodwillavskrivningar uppgick skattesatsen till 30 procent av resultatet före skatt. Nettoresultatet uppgick till 198 MSEK (88) och vinsten per aktie efter utspädningseffekter uppgick till 41,01 SEK (26,72). I den nordiska verksamheten steg rörelseresultatet till 255 MSEK (148). Av ökningen bidrog förvärvade enheter med 38 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades från 9,1 procent till 10,1 procent. Resultatförbättringen i den ursprungliga verksamheten förklaras främst av ökad försäljning och höjd kostnadseffektivitet. I den förvärvade nordiska verksamheten har kostnadsrationaliseringar genomförts. I den kontinentaleuropeiska verksamheten uppgick rörelseresultatet till 54 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent. Kostnaderna i de förvärvade enheterna har sänkts, främst via personalreduktion. Avvecklingen av produktionsenheten Star Beka har följt plan och beräknas avslutas vid utgången av innevarande år. Avvecklingskostnaderna för Star Beka har eliminerats mot koncernens omstrukturerings-reserv och således ej belastat periodens resultat. Rörelseresultatet för perioden maj-september i den brittiska verksamheten uppgick till 132 MSEK med en rörelsemarginal på 8,4 procent. Även i den brittiska verksamheten genomförs kostnadssänkningar. Nettoomsättning och resultat under det tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 2 301 MSEK (765). Rörelseresultatet steg till 161 MSEK (136) med en rörelsemarginal på 7,0 procent (17,8). Resultatet efter skatt blev 78 MSEK (84) . I föregående års rörelseresultat ingår jämförelsestörande poster med 94 MSEK bestående av SPP-medel samt realisationsresultat avseende avyttringar av Svenska Fönster. Integration av förvärvade enheter Integrationen av de under föregående år förvärvade enheterna har utvecklats enligt plan inklusive avsedda kostnadsrationaliseringar. I den kontinentaleuropeiska verksamheten har effekten av detta delvis motverkats av sjunkande efterfrågan. Kostnader för pågående rationaliseringsprogram har förts mot omstruktureringsreserv, varför dessa kostnader ej belastat periodens resultat. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före investeringar uppgick till 345 MSEK (32). Rörelsekapitalet, vilket normalt sett är högt under september av säsongsmässiga orsaker, ökade med 47 MSEK (77) exklusive valutakurseffekter. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 126 MSEK (33). Investeringarna avsåg huvudsakligen ersättning av maskinutrustning, nya butiker och datorutrustning. Förvärv och avyttringar har netto medfört ett kassamässigt utflöde om -1 448 MSEK. Sysselsatt kapital, nettolåneskuld och likviditet Koncernens sysselsatta kapital uppgick till 4 285 MSEK jämfört med 2 242 MSEK vid senaste årsskifte. Genom förvärv och avyttringar ökade det sysselsatta kapitalet med ca 1 800 MSEK. Koncernens nettolåneskuld uppgick till 2 249 MSEK jämfört med 601 MSEK vid senaste årsskiftet. Nettoeffekten av förvärv och avyttringar medförde en ökning av nettolåneskulden med ca 1 760 MSEK. Valutakurseffekter har höjt nettolåneskulden med 110 MSEK. Eget kapital uppgick till 1 669 MSEK och soliditeten till 25,7 procent. Koncernens tillgängliga likviditet inklusive beviljade kreditlöften uppgick den 30 september till ca 760 MSEK. I samband med förvärvet av Magnet genomfördes en refinansiering av Nobiakoncernen på sammanlagt 2 500 MSEK. De beviljade kreditfaciliteterna har varierande löptider upp till år 2008. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -38 MSEK (- 9). Personal Antalet anställda uppgick vid slutet av rapportperioden till ca 6 200 att jämföra med ca 4 300 vid årets början. Av förändringen stod förvärv och avyttringar för ca 2 100, och personalreduktioner för ca 220. Redovisningsprinciper Nobia följer Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. För definition av nyckeltal se Nobias årsredovisning 2000. Stockholm den 1 november 2001 Fredrik Cappelen Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Nobia AB org. Nr. 556528-2752 Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 22 februari 2002. Kort om Nobia Nobia är Europas största och världens näst största köksinteriörföretag med en uppskattad årsomsättning på 10 miljarder kronor och ca 6 200 anställda. Nobiakoncernen är huvudsakligen verksam i Norden, Kontinentaleuropa och Storbritannien. Av koncernens försäljning svarar Storbritannien för ca 40 procent, Norden för cirka 30 procent, Kontinentaleuropa för ca 25 procent och övriga marknader ca 5 procent. Bland Nobias varumärken finns Marbodal, Myresjökök, HTH, Uno form, Invita, Sigdal, Norema, Petra, Parma, A la Carte, Poggenpohl, Pronorm, Optifit, Goldreif, C.P. Hart och Magnet. Produkterna tillverkas i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Nobia ägs av Industri Kapital 1994-fonden, Skanska, Norsk Kjøkken Invest samt av Nobias företagsledning. Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm, tel 08-440 16 00, fax 08-440 16 20 www.nobia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00420/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00420/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nobia är Europas största köksinteriörföretag. Koncernen producerar, utvecklar och marknadsför ett antal kända varumärken med stark ställning i de nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien. I kärnaffären ingår inredning för badrum och förvaring.

Dokument & länkar