Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 2002-10-23 juli-sept jan-sept jan-dec okt-sept Nyckeltal 2002 2001 2002 2001 2001 2001/02 Nettoomsättning, MSEK 2 300 2 301 7 251 5 840 8 283 9 694 Rörelseresultat 246 246 769 583 821 1 007 före avskrivningar, MSEK (EBITDA) Rörelseresultat före 186 177 581 418 588 751 goodwillavskrivningar, MSEK (EBITA) Rörelseresultat, 171 161 534 383 537 688 MSEK (EBIT) Rörelsemarginal, % 7,4 7,0 7,4 6,6 6,5 7,1 Resultat efter 146 122 434 299 414 549 finansiella poster, MSEK Resultat per 1,73 1,54 5,43 4,05 5,15 6,56 aktie, efter full utspädning, SEK Avkastning på 15,5 17,0 sysselsatt kapital, % Avkastning på 16,2 16,5 eget kapital, % * Magnet ingår i räkenskaperna från och med maj 2001. * Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 7 251 MSEK (5 840) * Rörelsemarginalen ökade till 7,4 procent (6,6) * Resultatet efter finansiella poster ökade med 45 procent till 434 MSEK (299) * Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 34 procent till 5,43 SEK (4,05). För 12 månader uppgick vinsten per aktie till 6,56 SEK * Fortsatt resultatförbättring i de nordiska och brittiska verksamheterna * Fortsatt organisk tillväxt i de nordiska och brittiska verksamheterna * Marginalförbättring i den kontinentaleuropeiska verksamheten för tredje kvartalet För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör, Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00 Finansiell information finns även på Nobias nätplats; www.nobia.se Nobiakoncernen januari -september 2002 KONCERNEN Sammandrag Nobia fortsatte att utvecklas positivt under tredje kvartalet och rörelsemarginal samt vinsten per aktie ökade. Detta åstadkoms trots en dämpning av efterfrågan i Norden och fortsatt minskning i Kontinentaleuropa. Den brittiska marknaden var fortsatt stabil. För perioden januari-september ökade vinsten per aktie till 5,43 SEK (4,05), en ökning med 34 procent. Rörelsemarginalen steg till 7,4 procent (6,6). Resultatförbättringen förklaras dels av brittiska Magnet som utvecklats positivt sedan förvärvet i maj 2001, dels av högre genomsnittliga ordervärden och sänkta materialkostnader till följd av samordningsvinster. Genomsnittliga ordervärden drivs av en kombination av produktmix, kundmix, innehåll samt pris. Den nordiska verksamheten ökade rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för perioden januari-september med 24 procent till 315 MSEK (255). Rörelsemarginalen ökade till 12,2 procent (10,5). Marknadssituationen var under perioden relativt gynnsam. Den kontinentaleuropeiska verksamheten minskade rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för perioden januari-september till 38 MSEK (54), med en rörelsemarginal på 2,4 procent (2,9). Marknadssituationen var under perioden mycket ogynnsam med starkt minskad efterfrågan. Ett effektiviseringsprogram pågår i verksamheten och har successivt givit effekt i form av bland annat förbättrad marginal. I den brittiska verksamheten uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för perioden januari-september till 295 MSEK med en rörelsemarginal på 9,4 procent. Efterfrågan på den brittiska marknaden bedöms ha ökat under perioden. Pågående effektiviseringsprogram i koncernen beräknas leda till kostnads minskningar på 400 MSEK under åren 2002-2004. Cirka en tredjedel av detta bedöms uppnås under 2002. Programmen består huvudsakligen av samordning och effektivisering inom inköp och produktion, samt personalminskningar, varav cirka 140 personer kommer att lämna koncernen inom de närmaste månaderna. I enlighet med Nobias strategi att fokusera på interiörer för kök, bad och förvaring ingicks i juli avtal om att försälja snickeriverksamheten i de brittiska anläggningarna Penrith och Flint. Transaktionerna har sänkt koncernens nettolåneskuld med 116 MSEK i tredje kvartalet. Inget koncernmässigt realisationsresultat har uppkommit. Nobia noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 2002. Marknadsförhållandena för fjärde kvartalet förväntas i stort bli oförändrade jämfört med tredje kvartalet. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för perioden januari-september ökade med 24 procent till 7 251 MSEK (5 840). Magnet, som förvärvades under 2001 och ingår i räkenskaperna från och med maj 2001, bidrog med 3 128 MSEK under innevarande år och 1 570 MSEK under perioden maj-september föregående år. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen för jämförbara enheter 1) med 2 procent. Omsättningen under perioden påverkades negativt av lägre försäljning i den kontinentaleuropeiska verksamheten. Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 534 MSEK (383). Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (6,6). Exklusive avskrivningar på goodwill uppgick rörelsemarginalen till 8,0 procent (7,2). Marginalförbättringen förklaras av högre bruttovinstmarginaler till följd av höjda genomsnittliga ordervärden och sänkta material kostnader. I rörelseresultatet för motsvarande period föregående år ingick jämförelsestörande poster med +22 MSEK. Finansiella poster uppgick till -100 MSEK (-84). Den högre skuldsättningen till följd av Magnetförvärvet medförde högre räntekostnader jämfört med motsvarande period föregående år. Den nyemissionslikvid som erhölls vid noteringen på Stockholmsbörsen har tillsammans med kassaflöde från rörelsen använts för att återbetala lån, vilket förutom att reducera nettolåneskulden har medfört att den genomsnittliga räntesatsen kunnat sänkas. Därmed uppgick finansiella poster i det tredje kvartalet till -25 MSEK (-39). Resultatet efter finansiella poster ökade med 45 procent till 434 MSEK (299). Periodens skattekostnad uppgick till -146 MSEK (-101), vilket motsvarar en skattesats på 33,6 procent (33,8). Exklusive ej avdragsgilla avskrivningar på koncernmässig goodwill uppgick skattesatsen till 30,4 procent (30,2). Resultatet efter skatt uppgick till 288 MSEK (198), vilket motsvarar en vinst per aktie på 5,43 SEK (4,05) efter full utspädning. För 12 månader uppgick vinsten per aktie till 6,56 SEK. Tredje kvartalet 2002 Koncernens nettoomsättning, justerat för valutaeffekter, ökade under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år, huvudsakligen till följd av ökad försäljning i den brittiska verksamheten. Rörelseresultatet uppgick till 171 MSEK (161). Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent jämfört med 7,0 procent motsvarande kvartal föregående år. Såväl rörelseresultat som rörelsemarginal ökade i samtliga verksamhetsområden. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet före investeringar i den löpande verksamheten uppgick till 325 MSEK (345). Ökningen av rörelsekapitalet uppgick till 218 MSEK (47) och beror främst på säsongsmässiga effekter i samtliga verksamheter, samt en uppbyggnad av färdigvarulager för Homebaseaffären i den brittiska verksamheten. Skillnaden mot föregående år förklaras av att den brittiska verksamheten ingår från och med maj 2001, varför säsongseffekterna är små i föregående års förändring i rörelsekapitalet. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 189 MSEK (126) och utgjordes främst av investeringar i butiker, IT-system, produktionsutrustning och byggnader. Finansiell ställning Koncernens sysselsatta kapital uppgick till 4 020 MSEK jämfört med 4 237 MSEK vid årsskiftet. Valutaeffekter till följd av en starkare svensk krona under perioden innebar en minskning av kapitalet med 162 MSEK. Avyttringen av Penrith och Flint medförde en sänkning av sysselsatt kapital med 102 MSEK. Koncernens omstruktureringsreserv uppgick vid periodens slut till 155 MSEK. Under perioden januari-september har 82 MSEK tagits i anspråk, varav 42 MSEK har använts i förvärvade enheter i Norden och Kontinentaleuropa och 40 MSEK i den brittiska verksamheten. Valutakurseffekter har minskat reserven med 9 MSEK. Nettolåneskulden uppgick till 1 214 MSEK jämfört med 2 078 vid årets ingång. Från nettolåneskulden har avräknats den fordran Nobia har på Alecta avseende återbäringsmedel för pensioner. Nobia har värderat denna fordran till 13 MSEK. Förändringen av nettolåneskulden utgjordes av nettokassaflödet från rörelsen som uppgick till +167 MSEK, likvid för avyttringen av Penrith och Flint med +116 MSEK, samt en minskning med 66 MSEK till följd av den svenska kronans förstärkning. Dessutom tillfördes 516 MSEK genom den nyemission som genomfördes i samband med introduktionen på Stockholmsbörsen. Emissionslikviden har i sin helhet använts för att återbetala lån. Totalt har lån på 861 MSEK återbetalats under perioden. Omräkningseffekten på eget kapital uppgick till -90 MSEK till följd av kronförstärkningen. Efter nyemisson om 516 MSEK, netto efter emissionskostnader, uppgick det egna kapitalet till 2 490 MSEK att jämföra med årsskiftet 1 776 MSEK. Soliditeten var vid periodens utgång 41,1 procent att jämföra med 27,8 procent vid årets ingång. Nettoskuldsättningsgraden var 49 procent vid periodens utgång att jämföra med 117 procent vid årets ingång. Vid periodens slut uppgick tillgängligt kreditutrymme till 945 MSEK exklusive likvida medel. VERKSAMHETSOMRÅDEN Den nordiska verksamheten Efterfrågan på den nordiska marknaden bedöms ha ökat under januari- september jämfört med motsvarande period föregående år. En avmattning i efterfrågan inträdde under det tredje kvartalet i Sverige och Norge. Nettoomsättningen uppgick till 2 582 MSEK (2 422) vilket motsvarar en ökning med 7 procent. Exklusive valutaeffekter uppgick ökningen till 5 procent. Omsättningen ökade i alla länder utom i Finland där aktiviteten inom nybyggnationssektorn var lägre än motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen genererades i övriga länder av både nybyggnations- och renoveringssegmentet. I Norge var dock omsättningsökningen framför allt koncentrerad till nybyggnationssegmentet. Försäljningen av omonterade kök utvecklades fortsatt positivt i hela Skandinavien. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar steg med 24 procent till 315 MSEK (255). Rörelsemarginalen i den nordiska verksamheten uppgick till 12,2 procent (10,5). Marginalförbättringen förklaras huvudsakligen av högre bruttovinstmarginal till följd av ökade genomsnittliga ordervärden samt lägre materialkostnader. Ökade insatser gjordes inom marknadsföring samt i butiksled i form av nyetableringar, renoveringar och utökad säljstyrka. Tredje kvartalet 2002 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 84 MSEK jämfört med 82 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen steg till 11,4 procent (11,2). I Norema i Norge infördes under semesteruppehållet den koncerngemensamma måttstandarden K-20 och omställningen till monteringsanläggning genomfördes enligt plan. Omställningen har till följd av tillfälligt lägre leveranskapacitet medfört temporärt försäljningsbortfall för Norema i början av tredje kvartalet. Den kontinentaleuropeiska verksamheten Efterfrågan på marknaderna i Tyskland och Nederländerna var lägre än motsvarande period föregående år. Nedgången under det tredje kvartalet bedöms ha dämpats i Tyskland men ökat i Nederländerna. Nettoomsättningen uppgick till 1 575 MSEK (1 859). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 1 procent. Justerat för nedläggningen av Star Beka och valutaeffekter uppgick omsättningsminskningen till cirka 180 MSEK eller 10 procent. Försäljningen minskade i Tyskland, Nederländerna och USA, medan den ökade i Asien. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 38 MSEK (54). Rörelsemarginalen uppgick till 2,4 procent (2,9). Effekten av lägre försäljning motverkades framför allt av sänkta materialkostnader, samt genomförda personalminskningar. Ytterligare personalminskningar genomförs under fjärde kvartalet. Tredje kvartalet 2002 Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 22 MSEK jämfört 16 MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent jämfört med 2,7 procent för motsvarande kvartal föregående år. Den brittiska verksamheten Efterfrågan i Storbritannien bedöms ha ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 3 128 MSEK. Exklusive valutaeffekter är detta cirka 5 procent högre än motsvarande period föregående år. Magnet förvärvades med verkan från maj 2001, varför jämförelsevärden för de första nio månaderna 2001 endast ingår för perioden maj-september i koncernens räkenskaper. Jämfört med perioden januari-september föregående år ökade försäljningen av köks-, garderobs- och sovrumsinteriörer, medan försäljningen av badrumsinteriörer minskade. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 295 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent, vilket är en förbättring jämfört med föregående år då 8,4 procent redovisades för perioden maj- september. I innevarande periods resultat ingår vinst från försäljning av ett hyreskontrakt med 15 MSEK. Jämfört med föregående år förbättrades rörelsemarginalen, huvudsakligen genom högre genomsnittliga ordervärden samt sänkta materialkostnader. Ökade insatser gjordes inom marknadsföring samt i butiksled i form av nyetableringar, renoveringar och utökad säljstyrka. Fortsatta effektiviseringsprogram inom produktion och administration medför att personalminskningar genomförs under fjärde kvartalet. Leveranser av omonterade kök under ett avtal med gör-det-själv kedjan Homebase inleddes under årets första hälft. Vid utgången av september förde 135 Homebase-butiker ett sortiment av omonterade kök från Magnet. Homebaseaffären är ett exempel på hur koncernens samlade resurser kan utnyttjas. Skåpstommarna levereras från Optifit i Tyskland, medan Marbodal i Sverige levererar luckor. Ansvaret för logistik och kundkontakter ligger hos Magnet. Försäljningen till Homebase uppgick för perioden januari-september till 3 MGBP. Tredje kvartalet 2002 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 103 MSEK jämfört med 92 MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 procent jämfört med 9,4 procent motsvarande kvartal föregående år. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncerngemensamma funktioner och ägande av dotterbolagen. Resultatet efter finansnetto uppgick till 6 MSEK (-38). Personal Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 5 940, jämfört med cirka 6 110 vid årets ingång. Antalet anställda har ökat i den nordiska verksamheten och minskat i den kontinentaleuropeiska verksamheten. I den brittiska verksamheten minskade antalet anställda med cirka 260 personer som en följd av avyttringen av anläggningarna i Penrith och Flint, medan antalet anställda i den kvarvarande verksamheten har ökat. Redovisningsprinciper Nobia följer Redovisningsrådets rekommendationer. För definition av nyckeltal se Nobias årsredovisning 2001. Stockholm den 23 oktober 2002 Fredrik Cappelen Verkställande direktör och koncernchef Nobia AB org. Nr. 556528-2752 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bokslutskommuniké för 2002 lämnas den 5 februari 2003. Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 6.000 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Goldreif HTH Invita Magnet Marbodal Myresjökök Norema Novart Optifit Poggenpohl Pronorm Sigdal Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm, tel: 08-440 16 00, fax: 08-440 16 20 Inklusive effekt av nedläggningen av Star Beka. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00990/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00990/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar