Lägre ökning av försäljnings- och produktionsvolymer inom Mobile Communication påverkar Nolatos resultat negativt

Lägre ökning av försäljnings- och produktionsvolymer inom Mobile Communi- cation påverkar Nolatos resultat negativt ¤ Förskjutning och nedläggning av betydande kundprojekt inom mobiltelefon- området påverkar ökningen av försäljnings- och produktionsvolymerna för Nolato, vilket innebär att det förväntade resultatet för 2000 blir lägre än tidigare beräknat. ¤ Övriga affärsområden utvecklas enligt plan, med förbättrade resultat jämfört med föregående år. ¤ Ett kraftfullt åtgärdsprogram, innebärande stora kostnadsbesparingar, förväntas tillsammans med fortsatt volymtillväxt ge god effekt under för- sta kvartalet 2001. Under hösten har flera av de stora kunderna inom affärsområde Mobile Com- munication skjutit upp eller lagt ner projekt som Nolato redan erhållit order på och som skulle ha lett till en kraftig tillväxt. Trots detta har Nolato ökat omsättning och volymer kraftigt under året, särskilt för affärsområdet Mobile Communication. Ökningen är större än marknadens tillväxt, vilket innebär att Nolato tagit marknadsandelar. För att kunna möta den kraftiga tillväxten, som vi förutsåg skulle fortsätta med samma takt även under 2001, har vi investerat i framför allt personal, men också i lokaler och maskiner. I och med att de planerade volymerna försenas och i vissa fall helt uteblir, har kostnadsmassan blivit för stor, vilket påverkar rörelseresultat och rörelsemarginaler under perioden juli 2000 till mars 2001. Tredje kvartalet En preliminär sammanfattning av det tredje kvartalet (officiell rapport lämnas 31 oktober) visar att omsättningen för kvartal 3 beräknas uppgå till ca 800 (492) Mkr, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Vi beräknar att resultatet efter finansnetto uppgår till ca 28 (42) Mkr för det tredje kvartalet, exklusive engångsposter, motsvarande en rörelse- marginal på 3,5 procent. Detta reflekterar de höga kostnader som kommente- rats ovan. Omsättning och resultat efter nio månader Omsättningen beräknas därmed preliminärt uppgå till ca 2.500 (1.434) Mkr under perioden januari till september. Resultatet efter finansnetto för motsvarande period beräknas preliminärt uppgå till 183 (138) Mkr, exklusi- ve engångsposter. Övriga affärsområden har utvecklats enligt plan under 2000, vilket innebär resultatförbättringar jämfört med föregående år. Affärsområde Industrial Components har haft en kraftig omsättningstillväxt och har mer än fördubb- lat sitt resultat. Framtidsutsikter Konsekvenserna av ovanstående volymutveckling och effekterna på kostnads- massan, innebär att den lönsamhet som beräknades i halvårsrapporten för helåret 2000, inte kommer att nås. Vår bedömning nu, är att resultatet för helåret 2000 blir i nivå med 1999 (exkl. engångsposter). Den lägre ök- ningstakten av volymerna, tillsammans med redan genomförda kostnadsökning- ar för att möta de planerade högre volymerna, leder till en lägre marginal än tidigare beräknat. Till detta kommer engångsposter i form av intäkter från SPP:s pensionsme- del med 25 Mkr, medan redan beslutade engångskostnader för neddrag- ning/stängning av verksamheter beräknas till nivån 20 - 25 Mkr. Nolato har nu vidtagit ett omfattande och kraftfullt åtgärdspaket för att snabbt sänka kostnadsnivån för att anpassa den till en nivå som ligger i linje med de nya beräknade försäljnings- och produktionsvolymerna. Redan aviserade åtgärder innebär bland annat neddragning av personal på totalt ca 300 personer i koncernens svenska och internationella bolag samt stäng- ning av tillverkningsenheten i Norrköping. Totalt medför åtgärderna kost- nadsbesparingar på årsbasis i storleksordningen 90 Mkr. Besparingarna kom- mer till övervägande del att börja verka under första kvartalet 2001, för att vara fullt genomförda efter första kvartalets utgång. Vår uppfattning är att den, jämfört med tidigare bedömningar, lägre marginalen är av kort- siktig karaktär och endast berör perioden juli 2000 till mars 2001. För ytterligare kommentarer, kontakta: Tomas Sjölin, koncernchef och vd, 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finans- och ekonomidirektör, 0431-442293 eller 0705- 763340. Aktuell information om Nolato finns på www.nolato.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar