Delårsrapport januari-september 2021 Nordax Bank AB

Report this content

Höjdpunkter januari-september 2021

  • Den totala utlåningen uppgick till 31,7 mdkr (27,7 mdkr per 2020-12-31).
  • Hypotekslån (bolån och kapitalfrigöringskrediter) uppgick till 11,8 mdkr och utgjorde 37% av totala utlåningen
  • Nordax sparerbjudande fortsatte att attrahera många nya kunder vilket fick den totala inlåningen att växa till 27,5 mdkr (24,2 mdkr per 2020-12-31).
  • Rörelseresultatet uppgick till 645 MSEK (524)

Affärsutveckling privatlån

Nordax hade en fortsatt stabil utveckling inom privatlån med en ökad tillväxt under tredje kvartalet. Den totala volymen privatlån uppgick till 19,9 mdkr per 30 september 2021 (17,8 mdkr 31 december 2020).

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen har fortsatt att utvecklas väl i både Sverige och Norge och den totala bolåneportföljen uppgick till 4,5 mdkr per den 30 september 2021 (3,2 mdkr per den 31 december 2020).

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Portföljen har fortsatt att utvecklas väl under 2021 med stabil nyutlåning. Marknaden för kapitalfrigöringskrediter har en god utvecklings-potential och SHP har ett starkt varumärke inom kundgruppen med ett fortsatt stort kundintresse. Den totala volymen kapitalfrigöringskrediter uppgick till 7,3 mdkr per 30 september 2021 (6,6 mdkr 31 december 2020).

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 31,7 mdkr (27,7 mdkr per 2020-12-31).

Resultat januari-september 2021 (jämfört med januari-september 2020) 

  • Rörelseresultatet för januari-september 2021 uppgick till 645 MSEK (524), en ökning tack vare lägre kreditförluster och bättre räntenetto viket dock delvis motverkades av ökade allmänna administrationskostnader.
  • Räntenettot för januari-september 2021 uppgick till 1 352 MSEK (1 309). Räntenettot ökade återigen tack vare en växande utlåning dock påverkades räntenettot negativt av en ökad likviditet relaterad till det pågående förvärvet av Bank Norwegian ASA.
  • Kreditförlusterna för januari-september 2021 uppgick till -114 MSEK (-329), motsvarande 0,5 procent (1,7) av genomsnittlig utlåning. Kreditförlusterna föll som ett resultat av låga kravnivåer och jämförelseperioden påverkades också av extra avsättningar relaterat till COVID-19.
  • Rörelsekostnaderna för januari-september 2021 uppgick till -646 MSEK (-503). Ökningen var i linje med förväntningar då investeringarna i verksamheten återigen ökat och jämförelseperioden påverkades av specifika kostnadsbesparingar beroende av lägre aktivitet relaterat till COVID-19. Förvärvsprocessen av Bank Norwegian ASA påverkade kostnaderna negativt under perioden med cirka 62 MSEK.

Händelser efter balansdagen utgång

Acceptperioden för Nordax erbjudande om att förvärva samtliga uteståendeaktier i Bank Norwegian ASA (”Bank Norwegian”) (”Erbjudandet”) löpte ut den 15 oktober 2021. Efter utbetalning av likvid i erbjudandet, vilket kommer att ske senast 4 november 2021, under förutsättning att återstående fullföljandevillkor för Erbjudandet uppfylls eller frånfalles (utöver villkoret för lägsta anslutningsgrad och villkoret avseende regulatoriska tillstånd, vilka båda uppfylldes under september 2021), kommer Nordax kontrollera totalt ca 95,73 % av aktierna och rösterna i Bank Norwegian. Efter utbetalning av likvid i Erbjudandet kommer Nordax att besluta och ansöka om tvångsinlösen av resterande aktier i Bank Norwegian. Efter fullföljandet av tvångsinlösen, vilket förväntas ske kort efter fullföljandet av Erbjudandet kommer Nordax att vara ägare till 100 % av aktierna i Bank Norwegian.

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 294 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 360 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 31,7 miljarder kronor och inlåningen till 27,5 miljarder kronor. Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.

Taggar:

Prenumerera