MeritaNordbankengruppen Bokslutsrapport 1998

MeritaNordbankengruppen Bokslutsrapport 1998 Starkt rörelseresultat och framgångsrikt samgående Renodling och strategiskt fokus Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 8 145 miljoner mark (12 083 miljoner kronor). Exkluderas jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 16 procent till 6 889 miljoner mark. Räntabiliteten exklusive jämförelsestörande poster blev 18,7 procent Räntabiliteten blev 14,3 procent efter fastighetsnedskrivningar om 3 670 miljoner mark Årets vinst efter skatt blev 4 178 miljoner mark Stabil resultatutveckling i bankrörelsen under fjärde kvartalet Vinst per aktie i Merita Abp blev 1,96 mark och i Nordbanken Holding 2,92 kronor Utdelningen föreslås till 1,05 mark i Merita Abp och 1,64 kronor i Nordbanken Holding Framgångsrik samordning och integration genomfördes Verksamheten renodlas genom aktieförsäljningar och avvecklingsprogram för det finska fastighetsbeståndet Strategin som en ledande bank i Norden och Östersjöområdet drivs vidare MeritaNordbankengruppen verkar och förvaltas från den 1 januari 1998 som en enhet. I denna bokslutsrapport redovisas MeritaNordbankengruppens resultat och ställning för 1998 med jämförelseuppgifter, pro forma, för 1997. Med MeritaNordbankengruppen avses MeritaNordbanken Abp med dotterbolag, som utgör MeritaNordbankenkoncernen, samt de båda börsnoterade ägarbolagen Merita Abp och Nordbanken Holding AB (publ). Koncernens juridiska hemvist är Finland och företagsledningens säte Stockholm. Gruppens redovisning och rapportering avses ske i euro från och med första kvartalet 1999 (rapporten publiceras den 28 april 1999). Under övergångsperioden sker gruppens rapportering enbart i finska mark. För ägarbolaget Nordbanken Holding AB (publ) respektive dotterbolaget Nordbanken AB (publ) sker redovisning och rapportering i svenska kronor. Resultat, räntabilitet och vinst per aktie MeritaNordbankens rörelseresultat uppgick för 1998 till 8 145 miljoner mark, en ökning med 13 procent jämfört med pro forma resultatet för 1997. Trots stora fastighetsnedskrivningar, som redovisas efter rörelseresultatet, blev räntabiliteten 14,3 procent. Årets resultat har, utöver fastighetsnedskrivningarna, påverkats av ytterligare ett antal jämförelsestörande poster. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 6 889 miljoner mark, en förbättring med 16 procent jämfört med föregående år, justerat på motsvarande sätt. Räntabiliteten uppgick till 18,7 procent. Vinsten per aktie var i Merita Abp 1,96 mark (exklusive jämförelsestörande poster 2,51 mark) och i Nordbanken Holding AB 2,92 kronor (exklusive jämförelsestörande poster 3,74 kronor). Förväntade synergieffekter förverkligas Samordningen mellan de finska och svenska bankrörelserna genomfördes till stor del under året och fördjupas allt mer, inte minst inom kundservice och produktutveckling. Koncernens arbete har samordnats vad avser ekonomistyrning, kapitalallokering, resultatrapportering och kreditarbete. Både Treasury och Utlandsverksamheten är integrerade. Personalminskningarna fortsatte i planerad takt och kostnadsnivån för gemensam teknik och systemutveckling minskas med ca 50 miljoner mark på årsbasis trots stora insatser i samband med euron och år 2000. Ledningens bedömning kvarstår oförändrad vad gäller samgåendets synergieffekter, omkring 700 miljoner mark årligen före år 2001. De totala omstruktureringskostnaderna för samgåendet, knappt 590 miljoner mark, har belastat årets resultat. Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägare i Merita Abp utdelas1,05 mark per aktie och till aktieägare i Nordbanken Holding AB utdelas 1,64 kronor per aktie. Sammantaget innebär detta en utdelning om 2 184 miljoner mark. Aktieutvecklingen Under 1998 steg kursen på Meritas A-aktie med 8,1 procent till 32,20 mark, medan Nordbanken Holding-aktiens kurs steg med 15,8 procent till 52 kronor. MeritaNordbankens samlade börsvärde uppgick därmed vid periodens utgång till 68,3 miljarder mark / 11,5 miljarder euro / 109,1 miljarder kronor. (Nedan följer koncernchefens kommentar till bokslutet. Redovisningen av verksamhetsåret fortsätter på sidan 5.) Koncernchefens kommentar: Samgåendet öppnar allt fler möjligheter Resultatet av MeritaNordbankens första verksamhetsår är ett styrkebesked. Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 8,1 miljarder mark eller 12,1 miljarder kronor. Räntabiliteten blev 14,3 procent och 18,7 procent exklusive jämförelsestörande poster. Under ett intensivt arbete med samgåendet åstadkom koncernen ett gott resultat samtidigt som viktiga steg kunde tas för att renodla banken. Regionbanksrörelsen dominerar intjäningen Koncernens resultat styrker att den strategiska inriktningen innehåller potential för tillväxt och god lönsamhet. Jag ser fler möjligheter i den valda positionen och strategin nu än för ett år sedan. Resultatet har påverkats positivt av ränteutvecklingen, men visar också att koncernen drivs med god operationell effektivitet Regionbanksrörelsen, som volym- och resultatmässigt dominerar koncernen, har en solid intjäningsförmåga och hög lönsamhet. Förbättrade erbjudanden utvecklas genom produktbyten och nya kundkoncept som ger kunderna ett bättre sortiment och koncernen ökad lönsamhet. Bankaffärer över internet ökar kraftigt. Konkurrenskraften för Storföretag höjdes markant i och med samgåendet. Trots detta är resultatet för 1998 mindre tillfredsställande på grund av lågavkastande tillgångar från finanskrisen i Finland och nya reserveringar för befarade internationella kreditrisker. Affärsområdet Markets såg ut att få ett tillfredsställande resultat. Vid årsskiftet upptäcktes dock en otillåten aktiehandel i Nordbanken Aktier. Det inträffade är ytterst allvarligt och har väckt starka reaktioner i koncernen. Ett intensivt arbete pågår med att klarlägga alla omständigheter och ansvarsförhållanden. I 1998 års bokslut finns en reservering om 195 miljoner mark för befarad förlust inom Nordbankens aktiehandel. Kapitalförvaltning har med god lönsamhet ökat sina volymer bl a genom korsförsäljning av finska respektive svenska produkter. Genomförandets år - samgåendeåtaganden infrias Om 1997 var samgåendebeslutets år var 1998 genomförandets år med fokus på Finland och Sverige. MeritaNordbanken är ett år efter sammanslagningen av Merita och Nordbanken en sammanhållen fungerande bankkoncern med ett gemensamt finansiellt språk. Kunderna möter välkända varumärken i Finland och Sverige, som hämtar styrka ur det nya familjenamnet MeritaNordbanken. Samgåendet har dominerat koncernens inre liv men inte på ett inåtvänt eller konfliktfyllt sätt. Chefer och medarbetare har fortsatt att drivas av kundperspektivet och en spontan vilja till integration och samverkan för kundens bästa. Detta är också ett samgående för tillväxt, som inte i första hand bygger på att dubblerande verksamheter ska skäras ner. Storföretagsverksamheten kan stärka sin konkurrensförmåga genom integration och regionbanksrörelsen kan behålla sina lokala särdrag med central uppbackning av nya produkter och slagkraftig marknadsföring. Jag bedömer att samgåendeåtagandena kommer att infrias. De förväntade kostnads- och intäktssynergierna om 700 miljoner mark förverkligas stegvis. De beräknade kostnaderna för samgåendet om 590 miljoner kommer inte att överskridas. Kraftfull renodling - ökad fokusering MeritaNordbankens fastighetsbestånd i Finland har omstrukturerats och beslut har tagits om en snabbare avveckling än vad som tidigare planerades. Detta har inneburit betydande nedskrivningar som delvis balanseras av minskade driftskostnader under kommande år. Under 1998 avyttrades stora delar av den tidigare strategiska aktieportföljen i Finland. Sammantaget betyder detta att fokuseringen på kärnverksamheten ökade. En region för tillväxt Norden och Östersjöområdet framstår alltmer som ett område i Europa med god tillväxtpotential. Det politiska samarbetet har stärkts och allt fler företag definierar regionen som en samlad hemmamarknad. Som ledande nordisk eurobank och internetbank med ett börsvärde om drygt 11 miljarder euro - högst av regionens finansiella företag - är MeritaNordbanken positionerad för att dra nytta av och positivt bidra till denna utveckling. 1999 blir ett år då tillväxten utanför de nationella hemmamarknaderna Sverige och Finland kommer att kräva mer tid och överväganden av ledning och styrelse. Inriktningen är att växa med lönsamhet och under egen kontroll i de baltiska länderna och Polen. Det innebär organisk tillväxt med mindre förvärv som komplement. I Danmark och Norge har strukturintresset i den finansiella sektorn börjat riktas mot samarbete över gränserna. Med produktbyten och gemensam produktutveckling redan på plats har MeritaNordbanken mycket att erbjuda i strukturaffärer. Medarbetare som skapar värden Koncernens övergripande mål är att generera värde till aktieägarna. Detta kommer ur det värde som skapas för kunderna av våra medarbetare. Motiverade och yrkesskickliga medarbetare är en förutsättning för ökad kundnytta. MeritaNordbanken har som mål att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i bankbranschen, som når högst kundnöjdhet på marknaden bland prioriterade kundgrupper. Koncernens medarbetare har under 1998 lagt ner ett engagerat arbete på att förbättra kundbetjäningen både trots och tack vare samgåendet. De är värda stor tacksamhet från ledning, styrelse och aktieägare för sina insatser. För 1998 avsätts nära 130 miljoner mark till personalens vinstandelsfonder, motsvarande 9 600 mark eller 14 000 kronor för heltidsarbete. Eftersom systemet var i kraft sju månader i Finland under första året, blir tilldelningen där 7/12 av helårsbeloppet. Fortsatt effektivisering 1999 bör kunna bli ett år med hygglig tillväxt, låg inflation och låga räntenivåer i Finland och Sverige. Förutsättningar föreligger emellertid inte för så goda ränte- och finansiella intäkter som vi kunde glädja oss åt under 1998. Ytterligare ökad effektivitet och produktivitet är därför viktiga förutsättningar för att koncernen ska kunna leva upp till sin höga lönsamhetsambitioner. Samtidigt som Östersjöstratregin ska drivas vidare kommer rationaliserings- och effektiviseringsprojekt att genomföras för att hävda resultatet. Integrationen av produkter och system ska fortsätta att höja vår konkurrenskraft. Den ekonomiska utvecklingen Sverige och Finland präglades under det första halvåret 1998 av fortsatt ekonomisk tillväxt vilket även innebar viss kreditexpansion. Räntorna fortsatte att sjunka främst i Sverige. Under det tredje kvartalet förändrades bilden. Den internationella utvecklingen med oro på främst de asiatiska och ryska finansmarknaderna bidrog till en allvarlig nedgång i dessa områden. Mot slutet av året kunde dock en viss stabilisering skönjas. Prognoserna för den ekonomiska utvecklingen på MeritaNordbankens två viktigaste marknader, Finland och Sverige, har mot denna bakgrund gradvis skrivits ned, men pekar ännu på en i grunden god tillväxt. Marknaden Förmögenhetsförvaltning, fonder och försäkringar MeritaNordbankens samlade förvaltning av privatkundernas sparkapital uppgick vid utgången av 1998 till ca 250 miljarder mark. Sparandeprodukterna omfattar här alla former av bankinlåning, fond- och försäkringssparande, privat- och aktieindexobligationer mm. Nettosparandet i MeritaNordbankens svenska fondverksamhet uppgick under 1998 till 0,7 miljarder kronor och den förvaltade fondförmögenheten vid periodens slut till 101,6 miljarder kronor (exkl diskretionär förvaltning). Marknadsandelen var i slutet av 1998 18,1 procent. På den finska marknaden ökade intresset för fonder och nettosparandet i gruppens finska fonder uppgick till 3,7 miljarder mark. Marknadsandelen uppgick till 42,8 procent och steg i synnerhet mot periodens slut, då gruppens andel av nettosparandet periodvis låg väl över 50 procent. Det samlade värdet av MeritaNordbankens fonder på den finska marknaden uppgick vid utgången av 1998 till 12 miljarder mark. Med diskretionär förmögenhetsförvaltning till institutioner inräknad uppgick förvaltad förmögenhet vid periodens slut till 109,7 miljarder mark (175 miljarder kronor). MeritaNordbanken var därmed en av Nordens största kapitalförvaltare; en position som skall förstärkas. Inom livförsäkring var utvecklingen fortsatt god med en premievolym om 4,4 miljarder mk. Fondförsäkringar, som introducerades i Sverige i mitten av året, svarade därvid för 2,1 miljarder mk. Allt fler koncerngemensamma produkter MeritaNordbanken har sedan årets början lanserat ett antal nya gränsöverskridande produkter. I januari blev Visa-kort användbara för avgiftsfria kontantuttag i automater i båda länder. I februari lanserades det svenska konceptet för långa bolån i Finland och vid årets slut uppgick denna nya volym bolån till 176 miljoner mark. I mars genomfördes förbättringar för företagskundernas betalningar mellan de två hemmamarknaderna och i april introducerades den första svenska aktiefonden på den finska marknaden. I juni påbörjades försäljning av i Finland producerade fondförsäkringar i det svenska distributionsnätet. Efter cirka sju månaders försäljning uppgick ny premievolym i Sverige till 1,1 miljarder kronor. I juni lanserades också MeritaNordbankens första gemensamma aktiefond, Nordic Small Cap, vilken följdes av MeritaNordbanken Euroland-fond. Andelarna i båda fonderna handlas i mark eller kronor. Kapitalet i de nya fonderna uppgick vid årets slut till 140 miljoner mark respektive 304 miljoner mark. Inlåningen fortsatte att öka Gruppens inlåning på den finska marknaden steg marginellt under perioden, vilket innebar att marknadsandelarna sjönk något. För hushållsinlåningen uppgick marknadsandelen till 37,6 procent och för företagsinlåning i finska mark till 50,4 procent. På den svenska marknaden steg inlåningen med 10 procent. För den stabila hushållsinlåningen blev ökningen 4 procent, vilket innebar ungefär oförändrad marknadsandel, 22,5 procent. Expansion av utlåningen Kreditefterfrågan utvecklades väl. Vid utgången av 1998 uppgick utlåningen till 356 miljarder mark, vilket innebar en ökning med 12 procent under året rensat för effekten av den försvagade kronkursen. I Sverige ökade marknadsandelen av bolån för femte året i rad och gruppens andel steg med hela 1,1 procentenheter till 14,3 procent. Marknadsandelen för total hushållsutlåning ökade med 0,7 procentenheter till 14,1 procent. I Finland uppgick marknadsandelen för gruppens hushållsutlåning till 35,2 procent mot 36,7 procent föregående år. Volymen problemkrediter, inklusive räntenedsatta fordringar reducerades med 29 procent och uppgick vid årets slut till netto 6,1 miljarder mark. Reserveringsgraden uppgick till 69 procent vid årets utgång. Allt fler internetkunder Internetutvecklingen fortsatte i allt snabbare takt. Vid ingången av 1999 har omkring 600 000 kunder inom MeritaNordbanken tillgång till banktjänster på bankens internetkanaler. Antalet kommer att stiga till närmare en miljon kunder under våren 1999, alltefter ny datakapacitet tas i drift. MeritaNordbanken är därmed en av världens största internetbanker. Postbanken växte kraftigt Samarbetet med svenska Posten fortsatte framgångsrikt. Den gemensamma satsningen på varumärket Postbanken attraherade närmare 150 000 nya kunder och kundstocken uppgick i januari 1999 till 330 000. Övervärden Räntebärande värdepapper, redovisade som finansiella omsättningstillgångar och värderade till marknadsvärde, uppgick vid årets utgång till 59,4 miljarder mark. Portföljens duration var 2,6 år. Anläggningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde och uppgick till 22,0 miljarder mark. Orealiserade övervärden i denna portfölj uppgick till 0,7 miljarder mark. MeritaNordbankengruppens aktieinnehav i aktivt förvaltade tradingportföljer hade vid periodens slut ett marknadsvärde om cirka 0,4 miljarder mark. Övriga placeringsaktier, redovisade som finansiella omsättningstillgångar och värderade enligt lägsta värdets princip, uppgick efter årets avyttringar till 2,3 miljarder mark. Orealiserade övervärden i denna portfölj uppgick till 1,1 miljarder mark. Sedan dess har samtliga aktier i Försäkringsaktiebolaget Pohjola avyttrats; vinsten uppgick till knappt 0,7 miljarder mark. Övervärden i gruppens pensionsstiftelser och pensionskassa uppgick till 1,6 miljarder mark efter årets återföringar. Avvecklingsprogram för fastigheter I december 1998 beslutades, mot bakgrund av marknadsutvecklingen och efter analys av förutsättningarna, att dela upp och avveckla gruppens finska fastighetsbestånd, förutom bankfastigheter, i snabbare takt än tidigare planerat. Besluten ligger i linje med den strategi som MeritaNordbanken fastlade 1997 och som syftade till att fokusera och expandera bankverksamheten. Avvecklingsprogrammet, vilket innebär en rad strukturella åtgärder, beräknas kunna genomföras så att merparten av fastighetsbestånden avvecklas under perioden 1999 - 2001. Programmet i sin helhet beräknas vara avslutat år 2003. En snabbare avveckling innebär bl a att den negativa belastningen på koncernresultatet successivt trappas ned. Vid en räntebelastning om drygt 3,5 procent på skulder och eget kapital uppskattas resultatbelastningen ha varit cirka 0,5 miljarder mark under 1998 exklusive nedskrivningar och försäljningsförluster. För att möjliggöra den snabbare avvecklingen genomfördes i 1998 års bokslut en nedskrivning av fastighetsvärdena inom Merita Fastigheter med 3,7 miljarder mark. Stark kapitalbas för expansion Trots de betydande fastighetsnedskrivningarna var kapitalbasen fortsatt stark. Primärkapitalrelationen uppgick till 7,3 procent efter föreslagen utdelning mot 7,4 procent föregående år. Den totala kapitaltäckningsgraden sjönk från 11,3 till 9,9 procent beroende på en neddragning av förlagslånevolymen. Resultat, räntabilitet och vinst per aktie MeritaNordbankens rörelseresultat uppgick för 1998 till 8 145 miljoner mark, en ökning med 13 procent jämfört med pro forma resultatet för 1997. Trots stora fastighetsnedskrivningar, som redovisas efter rörelseresultatet, blev räntabiliteten likväl 14,3 procent. Årets resultat har, utöver fastighetsnedskrivningarna, påverkats av ytterligare ett antal jämförelsestörande poster. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 6 889 miljoner mark, en förbättring med 16 procent jämfört med föregående år, justerat på motsvarande sätt. Räntabiliteten uppgick till 18,7 procent. Vinsten per aktie var i Merita Abp 1,96 mark (exklusive jämförelsestörande poster 2,51 mark) och i Nordbanken Holding AB 2,92 kronor (exklusive jämförelsestörande poster 3,74 kronor). Intäkterna ökade Gruppens totala intäkter steg med 6 procent till 19 922 miljoner mark. Räntenettot stabiliserades Räntenettot utvecklades stabilt och uppgick till 10 806 miljoner mark, en minskning med 2 procent jämfört med 1997. Räntenettot i Sverige minskade, vilket främst berodde på att de positiva intäktseffekterna av förtidsinlöst upplåning nu upphört. I Finland steg räntenettot främst genom avyttringar av lågförräntade tillgångar och lägre volymer problemkrediter. Sjunkande marknadsräntor, kombinerat med stark konkurrens, bidrog till press på marginalerna. Utlåningstillväxten har till stor del skett inom områden med låg risk, t ex bolån, och därigenom minskat den genomsnittliga räntemarginalen. Provisionsnettot förbättrades Provisionsnettot steg med 5 procent till 4 294 miljoner mark. Bakom ökade provisionsintäkter låg en fortsatt stark tillväxt inom fondsparandet. Nettoresultat av finansiella transaktioner steg Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till hela 2 643 miljoner mark. Aktieinnehaven i Försäkringsaktiebolaget Sampo, Nokia och Tieto avvecklades under året med en realisationsvinst om sammanlagt drygt 2 000 miljoner mark. Den under året genomförda ägarspridningen i det finska fastighetsbolaget Sponda Oyj medförde en realisations- och värderingsförlust om knappt 200 miljoner mark. Som en följd av otillåtna aktietransaktioner belastades resultatet med en reservering om 195 miljoner mark. Händelsen är föremål för polisutredning. Fortsatt sjunkande räntor på den svenska marknaden bidrog till stigande kurser för räntebärande värdepapper. Realiserade och orealiserade vinster i de marknadsvärderade obligationsportföljerna uppgick under året till 545 miljoner mark. Även det valutarelaterade resultatet utvecklades positivt och uppgick till 460 miljoner mark mot 284 miljoner föregående år. Med anledning av det sjunkande ränteläget förtidsinlöstes upplåning mot slutet av året. Kostnaderna för denna skuldinlösen, drygt 200 miljoner mark, kompenseras kommande år genom lägre räntekostnader för gruppen. Övriga intäkter ökade Övriga intäkter ökade med 16 procent till 2 179 miljoner mark. Ökningen förklaras främst av högre utdelning i samband med förändring av ägandeförhållandena i Nordisk Renting. Kostnader Gruppens totala kostnader, inklusive omstruktureringskostnader, steg med 7 procent och uppgick till 11 016 miljoner mark. Exklusive omstruktureringskostnader och övriga jämförelsestörande poster minskade kostnaderna något. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgick till 5 236 miljoner mark. I denna post ingår omstruktureringskostnader med 374 miljoner mark. Exkluderas omstruktureringskostnader och den ökade avsättning till vinstandelsstiftelser, som uppkom genom bildandet av en personalfond i Finland, ökade personalkostnaderna med 4 procent. Antalet anställda inom gruppens bankverksamhet har, sedan samgåendet offentliggjordes, sjunkit med drygt 700 personer netto till ca 18 300 vid utgången av 1998. Ökning av personal har då skett med ca 250 medarbetare bl a inom IT-området samt genom expansion i Baltikum. Övriga kostnader Övriga kostnader, justerat för jämförelsestörande poster, sjönk med 5 procent. Jämförelsestörande poster, miljarder mark 1998 1997 Realisationsvinster, aktier 2,0 1,3 Resultattillskott från Nordisk Renting 0,3 Omstruktureringskostnader -0,6 Harmonisering, redovisnings- och värderingsprinciper -0,4 Nedskrivningar inom det finska fastighetsbeståndet -3,7 -1,0 Extra avtappning pensionsstiftelser och pensionskassa 0,9 1,5 Kreditförluster Kreditförlusterna netto minskade med hela 623 miljoner mark eller 43 procent till 824 miljoner mark. Kreditförlustnivån stannade därmed på 0,2 procent (0,4). Exponeringarna i Asien hade i slutet av 1998 sjunkit till 3 700 miljoner mark varav fordringar på banker utgjorde 68 procent. Gruppens exponeringar mot vissa riskutsatta regioner framgår av bifogad tabell. Resultat per affärsområde Regionbanksrörelsen, inom Retailverksamheten, svarade för 4866 miljoner mark eller 60 procent av gruppens rörelseresultat 1998. Växande affärsvolymer bidrog till ökande intäkter medan de pågående programmen för att effektivisera verksamheten medförde sänkta kostnader. I kombination med sjunkande kreditförluster innebar detta att lönsamheten i den samlade Regionbanksrörelsen var god. Räntabiliteten översteg 25 procent. Storföretags konkurrensförmåga stärktes av samgåendet och affärsvolymerna steg under året. Resultatet uppgick till 338 miljoner mark och påverkades negativt av betydande förlustreserveringar för den internationella kreditexponeringen samt av lågavkastande tillgångar som kvarstår från finanskrisen i Finland. På grund av detta var lönsamheten låg under 1998. Markets nådde under 1998 ett rörelseresultat om 217 miljoner mark. En volatil marknadsutveckling medförde betydande svängningar i intjäningen. Under de kraftiga kasten i räntemarknaden under tredje kvartalet visade räntehandeln förlust medan övriga kvartal gav gott resultat. Det valutarelaterade resultatet utvecklades väl, även om införandet av euron hade viss dämpande effekt på intjäningen redan under 1998. Resultatet i aktiehandeln utvecklades i takt med den goda börsutvecklingen under större delen av året. Som en följd av otillåtna aktietransaktioner belastades resultatet med en reservering om 195 miljoner mark. Kapitalförvaltning, som består av fonder, institutionell förvaltning och livförsäkringar, hade ett framgångsrikt år med god försäljning av fonder såväl i Finland som i Sverige, detta trots höstens marknadsoro. De förvaltade fondvolymerna steg med 16 procent och intäkterna steg till 1 200 miljoner mark. Även den diskretionära förvaltningen förbättrade sina intäkter. På försäkringsområdet ökade premieintäkterna kraftigt, bl a genom introduktionen av fondförsäkringar på den svenska marknaden. Produktresultatet för Kapitalförvaltning, innehållande samtliga förvaltningsintäkter samt kostnader för såväl förvaltning som försäljning och distribution, utvecklades väl och uppgick till 655 miljoner mark. Fastigheter har under året varit föremål för djupgående analys, resulterande i ett beslut om en snabbare avveckling av det finska fastighetsbeståndet. Nödvändiga nedskrivningar genomfördes för att skapa förutsättningar för betydande försäljningar redan 1999. Till fastigheter har allokerats eget kapital motsvarande en soliditet om ca 35 procent. Belastningen på koncernresultatet kommer till följd av avvecklingsprogrammet att minska successivt. Finansförvaltning: Sjunkande marknadsräntor bidrog till stigande kurser för räntebärande värdepapper varför resultattillskottet från finansförvaltningen uppgick till hela 1 455 miljoner mark efter att effekten av skuldinlösen om drygt 200 miljoner mark belastat resultatet. Investeringar i Baltikum Under 1998 förvärvade MeritaNordbanken aktiemajoriteten i Investment Bank of Latvia, Riga. Banken har 60 anställda. Ägarandelen i finansbolaget Estonian Industrial Leasing Ltd, Tallinn, höjdes till 80 procent. Ytterligare ett bankkontor öppnades i Tallinn och MeritaNordbanken var vid årets slut den tredje största inlåningsbanken i Estland. År 2000 och euron Förberedelserna för år 2000 har gått planenligt och kommer att vara genomförda under tidig höst innevarande år. Den finska bankrörelsen övergick till euro från starten i januari 1999. I Sverige förväntas växande efterfrågan på produkter i euro. MeritaNordbankens konkurrensläge är gott genom den samlade eurokompetensen i gruppen, vilken ger fördelar för både svenska och andra kunder. Investeringarna för anpassning av datasystemen till euro uppgick totalt till ca 160 miljoner mark. Bolagsstämmor Ordinarie bolagsstämma i Nordbanken Holding AB (publ) hålls torsdagen den 25 mars 1999 klockan 15.00 i Globen, Annexet, Stockholm. Ordinarie bolagsstämma i Merita Abp hålls måndagen den 29 mars 1999 klockan 15.00 i Kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum, Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors. Stockholm den 23 februari 1999 Hans Dalborg Koncernchef För ytterligare information: Hans Dalborg, koncernchef och VD, Telefon: +46 8 614 7800 Arne Liljedahl, vVD, Ekonomi och Telefon: +46 8 614 7996 Control, Björn Westberg, Investor Relations, Telefon: +46 8 614 7850 Taina Mäkijärvi, Investor Relations, Telefon: +358 9 165 43 041 Lars Thalén, Corporate Communications, Telefon: +46 8 614 7951 Timo Nikinmaa, Corporate Telefon: +358 9 165 42471 Communications, www.meritanordbanken.com även www.merita.fi och www.nb.se MeritaNordbankens Årsredovisning 1998 kommer att finnas tillgänglig i början av mars. MeritaNordbankens rapport för perioden januari-mars 1999 utkommer den 29 april 1999, för perioden januari-juni 1999 den 25 augusti 1999 och för perioden januari-september 1999 den 26 oktober 1999. Tabeller Bilagor MeritaNordbankengruppen A. Merita Abp Resultaträkningar B. Nordbanken Holding AB (publ) Nyckeltal C. Merita Bank Abp Aktiedata D. Nordbanken AB (publ) Balansräkningar Problemkrediter Exponering mot vissa riskutsatta regioner Kvartalsvis resultatutveckling Resultat per affärsområde Derivatkontrakt Åtaganden utanför balansräkningen Ställda säkerheter Legal struktur Resultaträkningar Miljoner mark 1998 1997 Förändring Pro forma % Ränteintäkter, not 1 30 318 29 168 4 Räntekostnader, not 1 -19 512 -18 166 7 Räntenetto, not 1 10 806 11 002 -2 Erhållna utdelningar 496 355 40 Provisionsnetto, not 2 4 294 4 092 5 Nettoresultat av finansiella 2 643 1 915 38 transaktioner, not 3 Övriga rörelseintäkter, not 4 1 683 1 515 11 Summa intäkter 19 922 18 879 6 Personalkostnader -5 236 -4 594 14 Övriga kostnader, not 5 -4 772 -4 753 0 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 008 -946 7 Summa kostnader -11 016 -10 293 7 Resultat före kreditförluster 8 906 8 586 4 Kreditförluster, netto, not 6 -824 -1 447 -43 Resultatandelar i dotter- och 63 96 -34 intresseföretag Rörelseresultat 8 145 7 235 13 Fastighetsnedskrivningar -3 670 -980 274 Avtappning från 901 1 545 -42 pensionsstiftelse/kassa Skatter -1 173 -1 419 -17 Minoritetsandel -25 -36 -31 Årets resultat 4 178 6 345 -34 Kostnaden för icke offentligt reglerad pension bärs av gruppens pensionsstiftelse/pensionskassa, delvis genom återföring av överskottsmedel. Till den del återföringen överstiger detta behov redovisas den efter rörelseresultatet som avtappning från pensionsstiftelse/kassa. Kursrelationer mark/kronor som använts vid omräkning 1998 1997 1 kr = mk Jan - Dec Jan - Dec Resultatkurs (genomsnitt) 0,6741 0,6782 Balanskurs (slutet av respektive 0,6267 0,6863 period) Not 1: Ränteintäkter och räntekostnader Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut 3 485 2 917 19 Utlåning till allmänheten 22 032 22 045 0 Räntebärande värdepapper 4 603 4 309 7 Övriga räntebärande tillgångar 198 -103 Summa ränteintäkter 30 318 29 168 4 Varav leasingnetto 285 293 -3 Räntekostnader Skulder till kreditinstitut 4 845 3 735 30 In- och upplåning från 5 373 5 237 3 allmänheten Emitterade värdepapper 7 769 7 633 2 Efterställda skulder 1 234 1 340 -8 Kapitallån 133 178 -25 Övriga räntebärande skulder 158 43 Summa räntekostnader 19 512 18 166 7 Räntenetto 10 806 11 002 -2 Not 2: Provisionsnetto Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Provisionsintäkter Betalningsförmedling 1 148 1 138 1 Utlåning 1 043 1 044 0 Inlåning 171 189 -10 Garantier 236 290 -19 Värdepapper 1 900 1 587 20 Övriga 345 245 41 Summa provisionsintäkter 4 843 4 493 8 Provisionskostnader Betalningsförmedling 417 293 42 Värdepapper 89 73 22 Övriga 43 35 23 Summa provisionskostnader 549 401 37 Provisionsnetto 4 294 4 092 5 Not 3: Nettoresultat av finansiella transaktioner Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Aktierelaterade poster Realiserat 2 352 2 099 12 Orealiserat -499 -210 138 1 853 1 889 -2 Ränterelaterade poster Skuldinlösen -212 -12 Övrigt realiserat 710 315 125 Orealiserat -165 -561 -71 333 -258 Övrigt -3 - Valutakursförändringar 460 284 62 Summa 2 646 1 915 38 Not 4: Övriga rörelseintäkter Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Avyttring aktier och andelar 83 19 337 Avyttring aktier och andelar, 100 23 335 koncernföretag Avyttring fastigheter (netto) -10 -105 -90 Driftsnetto fastigheter övertagna 21 35 -40 för skyddande av fordran Fastighetsintäkter 1 018 1 067 -5 Försäkringsersättning - 106 Övrigt 471 370 27 Summa 1 683 1 515 11 Not 5: Övriga kostnader Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Datakostnader 755 700 8 Marknadsföring 371 321 16 Porto/telefon 436 427 2 Övriga administrativa kostnader 1 118 1 055 6 Ersättning till svenska posten 510 536 -5 Hyreskostnader 711 586 21 Fastighetskostnader 599 622 -4 Övrigt 272 506 -46 Summa 4 772 4 753 0 Not 6: Kreditförluster, netto Förändring Miljoner mark 1998 1997 % Konstaterade kreditförluster 2 344 1 983 18 Under året utnyttjat belopp av -1 538 -1 474 4 tidigare reserveringar Influtet på tidigare års -286 -301 -5 konstaterade kreditförluster Reservering avseende befarade 1 671 2 599 -36 kreditförluster Återförda reserveringar för -1 367 -1 160 18 befarade kreditförluster Användning av ospecificerad - -200 kreditförlustpost Summa 824 1 447 -43 Varav länderrisker 175 -37 Nyckeltal proforma 1998 1997 Helår Helår Räntabilitet, % 14,3 24,8 Intäkter i relation till kostnader - före kreditförluster 1,8 1,7 - efter kreditförluster 1,7 1,5 Kreditförluster i relation till 0,2 0,4 utlåning vid årets början, % Medeltal anställda - heltidsanställda 18 179 19 490 - deltidsanställda 2 297 2 094 Aktiedata proforma 1998 1997 Helår Helår Utestående aktier vid periodens slut, milj st Merita Abp 832,0 830,5 - efter full konvertering 859,1 859,3 Nordbanken Holding AB 1275,3 1275,3 Vinst per aktie Merita Abp efter full 1,96 mk 2,97 mk konvertering Nordbanken Holding AB 2,92 kr 4,40 kr Eget kapital per aktie vid periodens slut Merita Abp efter full 13,64 mk 13,43 mk konvertering Nordbanken Holding AB 21,30 kr 19,10 kr Aktiekurs vid periodens slut Merita Abp 32,20 mk 29,80 mk Nordbanken Holding AB 52,00 kr 44,80 kr Utdelning Merita Abp 1,05 mk 1,00 mk Nordbanken Holding AB 1,64 kr 1,50 kr Direktavkastning, % Merita Abp 3,3 3,4 Nordbanken Holding AB 3,2 3,4 P/E-tal Merita Abp efter full 16,4 10,0 konvertering Nordbanken Holding AB 17,8 10,2 Börsvärde/Eget kapitall Merita Abp 2,4 2,2 Nordbanken Holding AB 2,4 2,4 Balansräkningar Miljoner mark 1998 1997 Pro forma Tillgångar Kontanta medel 5 926 4 975 Fordringsbevis belåningsbara i 46 231 52 303 centralbank Utlåning till kreditinstitut 66 364 79 662 Utlåning till allmänheten 355 722 339 867 Räntebärande värdepapper 35 197 38 478 Aktier och andelar 3 075 4 530 Aktier och andelar i dotter- och 3 687 3 521 intresseföretag Immateriella tillgångar 617 796 Materiella tillgångar Fastighetsinnehav 17 785 22 560 Övriga materiella tillgångar 1 643 1 720 Övriga tillgångar 25 532 23 966 Förutbetalda kostnader och 9 221 10 506 upplupna intäkter Summa tillgångar 571 000 582 884 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut och 103 654 106 864 centralbanker Inlåning från allmänheten 228 744 233 309 Upplåning från allmänheten 12 203 15 649 Emitterade värdepapper 134 891 133 294 Övriga skulder 37 530 33 220 Upplupna kostnader och 7 330 5 870 förutbetalda intäkter Avsättningar 1 106 1 146 Efterställda skulder 13 357 19 901 Latenta skatteskulder 1 651 1 559 Kapitallån 1 780 3 793 Minoritetsandel 388 420 Summa skulder 542 634 555 025 Eget kapital Aktiekapital 13 915 14 431 Bundna reserver 4 723 5 029 Fria reserver 5 550 2 054 Årets resultat 4 178 6 345 Summa eget kapital 28 366 27 859 Summa skulder och eget kapital 571 000 582 884 Kapitaltäckning Kapitalbas 37 401 40 693 Riskvägt belopp 378 936 361 720 Kapitaltäckningsgrad, % 9,9 11,3 Primärkapitalrelation,% 7,3 7,4 Problemkrediter Pro forma 31 dec 30 sep 30 juni 31 mars 31 dec Miljoner mark 1998 1998 1998 1998 1997 Osäkra fordringar, 18 937 19 639 20 860 22 383 23 391 brutto Reserv för befarad -12 969 -13 199 -13 591 -14 431 -15 057 förlust Osäkra fordringar 5 968 6 440 7 269 7 952 8 334 Räntenedsatta fordringar 100 142 158 234 264 Summa problemkrediter 6 068 6 582 7 427 8 186 8 598 Reserv i relation till osäkra fordringar, 68,5 % 67,2 % 65,2 % 64,4 % 64,4 % brutto Osäkra fordringar, netto 1,7 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % i % av utlåning Exponering mot vissa riskutsatta regioner Miljoner mark Totalt varav banker Asien 3 722 2 537 varav Japan 743 636 Kina 794 548 Singapore 411 178 Thailand 369 143 Indonesien 345 170 Sydkorea 223 223 Malaysia 109 51 Östeuropa 1 409 703 varav Estland 367 311 Lettland 264 84 Litauen 247 30 Polen 130 21 Ryssland 62 54 Latinamerika 1 759 1 084 varav Brasilien 859 504 Chile 299 101 Argentina 175 134 Övrigt Turkiet 666 480 Kvartalsvis resultatutveckling Pro forma Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Miljoner mark 1998 1998 1998 1998 1998 1997 Räntenetto 10 806 2 707 2 638 2 757 2 704 2 798 Provisionsnetto 4 294 1 123 1 036 1 130 1 005 1 114 Nettoresultat av 2 643 919 20 194 1 510 330 finansiella transaktioner Övriga intäkter 2 179 468 339 590 782 348 Summa intäkter 19 922 5 217 4 033 4 671 6 001 4 590 Personalkostnader -5 236 -1 499 -1 266-1 271 -1 200 -1 163 Övriga kostnader -5 780 -1 477 -1 312-1 522 -1 469 -1 478 Summa kostnader -11 016 -2 976 -2 578-2 793 -2 669 -2 641 Resultat före 8 906 2 241 1 455 1 878 3 332 1 949 kreditförluster Kreditförluster, netto -824 -227 -196 -170 -231 -917 Resultatandel i dotter- 63 -87 53 64 33 10 och intressebolag Rörelseresultat 8 145 1 927 1 312 1 772 3 134 1 042 Fastighetsnedskrivninga -3 670 -3 670 - - - -720 r Avtappning 901 901 - - - 1 447 pensionsstiftelse/kassa Skatter -1 173 184 -286 -387 -684 -322 Minoritetsandel -25 -1 -6 -9 -9 -9 Periodens resultat 4 178 -659 1 020 1 376 2 441 1 438 Jämfört med uppgifter i delårsrapporten har kvartalsutfallen justerats. Resultat per affärsområde Affärsområde Region StorMarketsKapitaFastigFinans Övrigt Totalt banksföretag lförva heterförval rörels ltning 1) tning en Resultat (miljoner mark) Intäkter 12 347 1 629 934 1 200 486 1 475 1 851 19 922 Kostnader -6 825 -797 -717 -247-1 166 -20 -1 244 -11 016 Kredit- -656 -494 - - - - 326 -824 förluster Resultat - - - - - - 63 63 andelar Rörelse 4 866 338 217 953 -680 1 455 996 8 145 resultat varav 885 44 -138 -791 - - omfördelat resultat Fastighets -3 670 nedskrivning Resultat -4 350 Volymer (miljarder mark) Utlåning/ 275 113 garantier Sparande och 302 15 placeringar Personal Antal 11 244 1 312 615 238 270 anställda Produkt- resultat Intäkter 1 200 Kostnader -247 förvaltning Kostnader -298 försäljning/ distribution m m Produktresultat 655 1) Intäkterna har reducerats med finansnetto. Kostnaderna inkluderar planenliga avskrivningar (-339 mmk) samt försäljningsresultat (-317 mmk). Derivatkontrakt 1998 1997 Åtagand Åtagand en i en i Miljoner mark säkring Övriga säkring Övriga ssyfte ssyfte Nominella belopp Ränterelaterade Terminskontrakt - 1 112 1 647 2 069 556 736 Optionskontrakt Köpta - 9 186 - 23 150 Utfärdade - 11 815 - 31 563 Ränteswapkontrakt 20 774 586 523 27 398 573 815 Valutarelaterade Terminskontrakt 176 955 239 994 232 920 292 216 Optionskontrakt Köpta - 10 018 - 17 222 Utfärdade - 9 916 - 14 766 Ränte- och 11 050 15 834 11 400 11 669 valutaswapkontrakt Aktierelaterade Terminskontrakt - 869 11 336 Optionskontrakt Köpta 1 406 112 1 060 1 550 Utfärdade 997 90 935 183 Övriga derivatkontrakt - 191 1 083 167 1998 1997 Kontraktens kreditmotvärde Räntederivatkontrakt 16 022 19 829 Valutaderivatkontrakt 13 783 17 020 Åtaganden utanför balansräkningen Miljoner mark 1998 1997 Garantier 29 410 31 566 Kreditlöften 27 843 21 198 Outnyttjad del av 30 916 32 823 beviljade krediter Övriga 5 233 13 346 ansvarsförbindelser Summa 93 402 98 933 Ställda säkerheter Miljoner mark 1998 1997 För egna skulder ställda säkerhet - 538 848 fastighetsinteckningar - leasingkontrakt 1 505 1 687 - värdepapper mm. 36 213 27 090 Övriga ställda 301 312 säkerheter Summa säkerheter 38 557 29 937 Legal struktur [REMOVED GRAPHICS] Merita Abp (Finland) och Nordbanken Holding AB (publ) (Sverige) är de enda ägarna av MeritaNordbanken Abp, det finska moderbolaget i MeritaNordbankenkoncernen. De två ägarbolagen utgör tillsammans en transparent enhet för investering i MeritaNordbankengruppen. MeritaNordbankengruppen förvaltas enligt avtal som en enhet. Aktieägarna i Merita Abp och Nordbanken Holding har rätt till 40 respektive 60 procent av gruppens kapital. Bilaga A 1 (3) Merita Abp inklusive intresseföretag BOKSLUTSRAPPORT FÖR 1998 Merita Abp och Nordbanken Holding AB (publ) är ägarbolag till MeritaNordbanken Abp, moderbolag i MeritaNordbankenkoncernen. MeritaNordbankenkoncernen och de två ägarbolagen bildar tillsammans MeritaNordbankengruppen. MeritaNordbankengruppens årsredovisning inklusive resultaträkningar och balansräkningar är en väsentlig och integrerad del av Merita Abp:s årsredovisning. Den 31 mars 1998 överlät Merita Abp hela sin affärsverksamhet genom verksamhetsöverlåtelse till MeritaNordbanken Abp mot aktier i bolaget. Merita Abp upphörde samtidigt att vara moderbolag i Meritakoncernen. På motsvarande sätt överlät Nordbanken Holding den 1 april 1998 genom apport hela sitt aktieinnehav i Nordbanken till MeritaNordbanken Abp mot aktier i bolaget. På detta sätt uppstod MeritaNordbankenkoncernen. Enligt samverkansavtal av den 13 oktober 1997 förvaltas Merita Abp, Nordbanken Holding AB (publ) och MeritaNordbankenkoncernen som en enhet. I syfte att uppnå detta föreskrivs i avtalet bland annat att eventuella skillnader i ägarbolagens kapitalstruktur och tillgångar och skulder inklusive likvida medel inte skall påverka respektive aktieägarkollektivs ställning i ekonomiskt avseende och att Merita Abp respektive Nordbanken Holding AB ska medverka till att medel överförs mellan MeritaNordbanken och ägarbolagen om så erfordras. Aktieägarna i Merita Abp och Nordbanken Holding har rätt till 40 respektive 60 procent av hela gruppens kapital. Merita Abp:s andel (40 %) av MeritaNordbankenkoncernens resultat upptas som resultatandel i intresseföretag. Resultatet nedjusteras även med 478 miljoner mark enligt samverkansavtalet. Resultatet motsvarar härefter 40 % av hela MeritaNordbankengruppens resultat och uppgick till 1 671 miljoner mark. Med tillägg för andel i intresseföretagets kapital och efter justering på grund av samverkansavtalet motsvarar Merita Abp:s egna kapital 40 % av hela MeritaNordbankensgruppens eget kapital, d v s 11 346 miljoner mark. I justeringen tas hänsyn till resultat för Merita Abp 816 miljoner mark, samt Nordbanken Holding AB:s resultat 42 miljoner kronor. Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas 1,05 mark per aktie, totalt 874 miljoner mark och att till ny räkning förs 1 455 miljoner mark. Tabeller Resultaträkningar Balansräkningar Bilaga A 2 (3) Merita Abp Resultaträkningar Merita Abp Merita Abp inklusive intresseföretag Pro forma Miljoner mark 1998 1997 1998 1997 Ränteintäkter 151 67 151 67 Räntekostnader -108 -209 -108 -209 Finansnetto 43 -142 43 -142 Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern - - 6 680 I övriga företag 0 27 0 27 Provisionsintäkter - 0 - 0 Provisionskostnader -1 -3 -1 -3 Nettoresultat av 792 114 792 114 värdepappershandel Övriga rörelseintäkter 40 14 40 14 874 10 880 690 Administrationskostnader Personalkostnader Löner och arvoden -4 -9 -4 -9 Lönebikostnader Pensionskostnader -18 -0 -18 -0 Övriga lönebikostnader -0 -0 -0 -0 Övriga -66 -36 -66 -36 administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -0 -0 -0 -0 Övriga rörelsekostnader -7 -11 -7 -11 -95 -56 -95 -56 Resultatandel i 2 403 - - intresseföretag 2 419 Justering enligt -478 - - samverkansavtal Rörelsevinst 2 704 2 373 785 634 Återföring från 360 618 26 631 pensionsstiftelse/kassa 1) Erhållna koncernbidrag - - - 457 Fastighetsnedskrivningar 1) -1 468 -392 -64 - Vinst före skatter 1 596 2 599 747 1 722 Inkomstskatt 2) 75 -61 69 -252 Räkenskapsperiodens vinst 1 671 2 538 816 1 470 1) Resultatet har gottgjorts med 40 procent av MeritaNordbankengruppens avtappning (återföring) från pensionsstiftelse/-kassa och belastats med 40 procent av gruppens fastighetsnedskrivningar. 2) Skatt på årets resultat avser Merita Abp. Merita Abp:s andel av MeritaNordbankengruppens skatter i övrigt ingår i "Resultatandel i intresseföretag" med 545 miljoner mark (föregående år 506 miljoner mark). Bilaga A 3 (3) Merita Abp Balansräkningar Merita Merita Abp Abp inklusive intresseföretag Pro forma Miljoner mark 1998 1997 1998 1997 Aktiva Fordringsbevis som är 938 10 938 10 belåningsbara i centralbank På anfordran betalbara 214 48 214 48 fordringar på kreditinstitut Fordringsbevis emitterade 906 905 906 905 av andra än offentliga institutioner Aktier och andelar 1 887 1 887 Aktier och andelar i 10 267 11 828 9 811 0 ägarintresseföretag Aktier och andelar i - - - 11 536 företag som hör till samma koncern Materiella tillgångar Fastigheter samt aktier och andelar i fastighets- sammanslutningar - 13 - 13 Övriga materiella - 1 - 1 tillgångar Övriga tillgångar 3 6 3 6 Resultatregleringar och 79 1 049 79 1 049 förskottsbetalningar 12 408 14 747 11 952 14 455 Passiva Främmande kapital Skulder till - 803 - 803 kreditinstitut, andra än på anfordran betalbara Masskuldebrevslån - 1 774 - 1 774 Övriga skulder 70 6 70 6 Resultatregleringar och 81 91 81 91 erhållna förskott Avsättningar Avsättningar för pensioner 8 2 8 2 Övriga avsättningar - 21 - 21 Efterställda skulder 903 906 903 906 Främmande kapital 1 062 3 603 1 062 3 603 Eget kapital Aktiekapital 8 320 8 305 8 320 8 305 Överkursfond 30 - 30 - Reservfond 211 211 211 211 Balanserad vinst 1 513* 866* 1 513 866 Räkenskapsperiodens vinst 816* 1 470* 816 1 470 Kapitalandelar i 656 intresseföretag 292 Justering enligt -200 samverkansavtal Eget kapital 11 346 11 144 10 890 10 852 12 408 14 747 11 952 14 455 * Exklusive intresseföretag. Bilaga B 1 (3) Nordbanken Holding AB (publ) inkl intresseföretag BOKSLUTSRAPPORT FÖR 1998 Nordbanken Holding AB (publ) och Merita Abp är ägarbolag till MeritaNordbanken Abp, moderbolag i MeritaNordbankenkoncernen. MeritaNordbankenkoncernen och de två ägarbolagen bildar tillsammans MeritaNordbankengruppen. MeritaNordbankengruppens årsredovisning inklusive resultaträkningar och balansräkningar är en väsentlig och integrerad del av Nordbanken Holdings årsredovisning. Den 1 april 1998 överlät Nordbanken Holding genom apport hela sitt aktieinnehav i Nordbanken till MeritaNordbanken Abp mot aktier i bolaget. På motsvarande sätt överlät Merita Abp den 31 mars 1998 hela sin affärsverksamhet genom verksamhetsöverlåtelse till MeritaNordbanken Abp mot aktier i bolaget. På detta sätt uppstod MeritaNordbankenkoncernen. Enligt samverkansavtal av den 13 oktober 1997 förvaltas Nordbanken Holding AB (publ), Merita Abp och MeritaNordbankenkoncernen som en enhet. I syfte att uppnå detta föreskrivs i avtalet bland annat att eventuella skillnader i ägarbolagens kapitalstruktur samt tillgångar och skulder inklusive likvida medel inte ska påverka respektive aktieägarkollektivs ställning i ekonomiskt avseende. Vidare föreskrivs i avtalet att Nordbanken Holding respektive Merita Abp ska medverka till att medel överförs mellan MeritaNordbanken och ägarbolagen om så erfordras. Aktieägarna i Nordbanken Holding och Merita Abp har rätt till 60 respektive 40 procent av hela gruppens kapital. Årets resultat för Nordbanken Holding exklusive intresseföretag uppgick till 42 miljoner kronor jämfört med 4 934 miljoner kronor (anteciperad utdelning) för 1997. Nordbanken Holdings andel (60 procent) av MeritaNordbankenkoncernens resultat för 1998 upptas bland intressebolagsandelar, där även justeringen om 710 miljoner kronor enligt samverkansavtalen ingår. Resultatet motsvarar härefter 60 procent av hela MeritaNordbankengruppens resultat och uppgick till 3 719 miljoner kronor (5 613 miljoner kronor pro forma 1997). Med tillägg för andel i intresseföretags kapital och efter justering på grund av samverkansavtalet motsvarar Nordbanken Holdings eget kapital 60 procent av hela MeritaNordbankengruppens eget kapital, d v s 27 157 miljoner kronor. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1,64 kronor per aktie, totalt 2 091 miljoner kronor. Till ny räkning förs 972 miljoner kronor. Tabeller Resultaträkningar Balansräkningar Bilaga B 2 (3) Nordbanken Holding AB (publ.) Resultaträkningar Nordbanken Nordbanken Holding AB Holding AB 1) inklusive intresseföretag Pro forma Miljoner kronor 1998 1997 1998 1997 Rörelsens intäkter - - - - Rörelsens kostnader Personalkostnader -0 - -0 - Övriga rörelsekostnader -12 - -12 - Rörelseresultat -12 - -12 - Resultat från finansiella investeringar Anteciperad utdelning - - - 4 934 Ränteintäkter 78 - 78 - Räntekostnader -8 - -8 - Resultatandel i 5 432 - - intresseföretag 5 113 Justering enligt 710 - - samverkansavtal Resultat efter 6 200 5 113 58 4 934 finansiella poster Avtappning från 802 1 367 - - pensionsstiftelse/kassa 2) Fastighetsnedskrivninga -3 267 -867 - - r 2) Resultat före skatter 3 735 5 613 58 4 934 Skatt på årets resultat -16 - -16 - 3) Årets resultat 3 719 5 613 42 4 934 1) Nordbanken Holding AB (publ) registrerades den 8 oktober 1997. Bolagets första räkenskapsår omfattade således perioden 1997-10-08 - 1997-12-31. 2) Resultatet har gottgjorts med 60 procent av MeritaNordbankengruppens avtappning från pensionsstiftelse/ -kassa och belastats med 60 procent av gruppens fastighetsnedskrivningar. 3) Skatt på årets resultat avser Nordbanken Holding AB. Nordbanken Holdings andel av MeritaNordbankengruppens skatter i övrigt ingår i "Resultatandel i intresseföretag" med 1 028 miljoner kronor (föregående år 1 255 miljoner kronor). Bilaga B 3 (3) Nordbanken Holding AB (publ.) Balansräkningar Nordbanken Holding Nordbanken AB inklusive Holding AB intresseföretag Pro forma Miljoner kronor, 31 1998 1997 1998 1997 december Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i kreditinstitut - - - 13 053 Aktier i intresseföretag 25 373 20 512 13 242 - Långfristiga fordringar - 1 981 - 1 981 Summa 25 373 22 493 13 242 15 034 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 7 1 913 7 1 913 Kortfristiga placeringar 1 800 - 1 800 - Bank 239 1 239 1 Summa 2 046 1 914 2 046 1 914 omsättningstillgångar Summa tillgångar 27 419 24 407 15 288 16 948 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 8 927 8 927 8 927 8 927 Överkursfond 3 036 3 036 3 036 3 036 Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel 3 021* - 3 021 - Årets resultat 42* 4 934* 42 4 934 Kapitalandel i 11 812 - - intresseföretag 7 459 Justering enligt 319 - - samverkansavtal Summa eget kapital 27 157 24 356 15 026 16 897 Skulder Kortfristiga skulder 262 51 262 51 Summa skulder 262 51 262 51 Summa eget kapital och 27 419 24 407 15 288 16 948 skulder * Exklusive intresseföretag Bilaga C 1 (4) Merita Bankkoncernen BOKSLUTSRAPPORT FÖR 1998 Resultatet av bankverksamheten ökade främst tack vare högre finansnetto och lägre kreditförluster. Rörelseresultatet steg med 21 procent och uppgick till 2 586 miljoner mark. Intäkterna uppgick totalt till 9 110 miljoner mark, vilket motsvarar föregående års nivå. Finansnettot på 5 310 miljoner mark, ökade med åtta procent eller nära 400 miljoner mark jämfört med ett år tidigare. Minskningen i poster med svag avkastning, färre problemkrediter och ändrade inlåningsstruktur inverkade positivt på utvecklingen. Däremot föranledde den skärpta konkurrensen tryck på räntemarginalerna, i synnerhet på bolånesidan. Provisionsintäkterna och -kostnaderna sammantaget uppgick till 2 326 miljoner mark, vilket var en ökning med fyra procent jämfört med 1997. Tillväxten inom fondsparandet och övriga förmögenhetsförvaltningstjänster syntes tydligt i den positiva utvecklingen inom denna post. Provisionsintäkterna från garantier minskade på grund av dämpad apl-återlåning. Nedgången i nettoresultatet från värdepappershandel berodde främst på minskade vinster från försäljningen av aktier. Den största enskilda försäljningsvinsten år 1998, 374 miljoner mark, avsåg försäljningen av aktier i Försäkringsaktiebolaget Sampo. Nettointäkterna från valutaverksamhet nästan fördubblades från 1997 till 284 miljoner mark. Personalkostnaderna steg till 2 807 miljoner mark. Utan inverkan av omstruktureringskostnaderna och avsättning för tilldelning till personalfonden var personalkostnaderna på samma nivå som år 1997. Övriga administrationskostnader, 1 154 miljoner mark, ökade med ca 80 miljoner mark. Programförvärven bokfördes direkt som kostnader, vilket ökade kostnaderna för år 1998 med cirka 160 miljoner mark. Motsvarande anskaffningsutgifter har under tidigare år aktiverats och avskrivits över sin verkningstid. Efter avskrivningarna var förhållandet mellan intäkter och kostnader 1,74. Året innan var motsvarande förhållande 1,86. Återföring av övertäckningen i pensionskassan har eliminerats vid uträkningen av I/K-talen. Kreditförlusterna i bankkoncernen sjönk ytterligare med 247 miljoner mark under år 1998 och uppgick till 995 miljoner mark netto. Utöver specifika kreditförlustreserver infördes under år 1998 en länderriskreserv på 543 miljoner mark, som avsattes främst för länder utanför OECD-området och baserar sig på ländernas rating. Länderriskreserven hänför sig till en förenhetligad avsättningspraxis i MeritaNordbankengruppen. I detta hänseende upplöstes en oanvänd del av den 500 miljoner mark stora sydostasienreserv, som infördes i slutet av år 1997. Under extraordinära kostnader bokförda nedskrivningar på 3,5 miljarder mark berodde på beslutet av MeritaNordbankens styrelse att påskynda avyttringen av koncernens fastighetsbestånd. Därför skrevs fastighetstillgångar i Merita Banks intressebolag Merita Fastigheter Ab ned med ett betydande belopp. Efter denna nedskrivning uppvisade bankkoncernen räkenskapsperiodens vinst på 418 miljoner mark. Den positiva skattebelastningen förklaras främst av att latenta skatter beaktas från och med innevarande år. Merita Bankkoncernens balansomslutning ökade under året med 7,7 miljarder mark och uppgick i slutet av år 1998 till 302 miljarder mark. Utlåning till allmänheten ökade under året med cirka 12 procent och uppgick i slutet av 1998 till 167 miljarder mark. Merparten av utlåningen var i inhemsk valuta, medan 20 procent av utlåningen till allmänheten avsåg främmande valuta. Problemkrediter minskade under året med 29 procent. Volymen räntenedsatta fordringar har minskat med 35 procent. Inlåningen från allmänheten ökade med 3 procent till 138 miljarder mark jämfört med ett år tidigare. Bankkoncernens eget kapital var i slutet av året 12,4 miljarder. Eget kapital sjönk med 2,8 miljarder mark jämfört med år 1997. Minskningen berodde främst på att återstoden på 1,7 miljarder mark av finska statens kapitalinvestering återbetalades i februari 1998. Därtill utdelade banken 1 235 miljoner mark till MeritaNordbanken. Kapitaltäckningen var 9,8 procent i slutet av 1998, eller 1,0 procentenhet lägre än i slutet av år 1997. Andelen primärt eget kapital var 5,7 procent. Tabeller Resultaträkningar Balansräkningar Bilaga C 2 (4) Merita Bankkoncernen Resultaträkningar Miljoner mark 1998 1997 Ränteintäkter 13 426 12 816 Räntekostnader -8 116 -7 902 Finansnetto 5 310 4 914 Intäkter från investeringar i 36 100 form av eget kapital Provisionsintäkter 2 539 2 435 Provisionskostnader -213 -208 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet Nettoresultat av 757 1 286 värdepappershandel Nettoresultat av 284 146 valutaverksamhet Övriga rörelseintäkter 399 472 Administrationskostnader Personalkostnader Löner och arvoden -2 164 -2 063 Lönebikostnader Pensionskostnader -318 -307 Återföring från pensionskassa 619 903 Övriga lönebikostnader -325 -172 Övriga -1 154 -1 072 administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -341 -332 Övriga rörelsekostnader -855 -884 Kredit- och garantiförluster -995 -1 242 Nedskrivningar av värdepapper - -5 som ingår i bestående aktiva Andel av resultat i företag som konsoliderats med kapitalandelsmetoden -372 -933 Rörelsevinst 3 205 3 039 Extraordinära poster Extraordinära kostnader -3 451 -44 Vinst/förlust före -245 2 995 bokslutsdispositioner och skatter Inkomstskatt Skatter för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder -12 -383 Förändring av latent 709 -63 skatteskuld Minoritetsandel av -34 -31 räkenskapsperiodens vinst Räkenskapsperiodens vinst 418 2 518 Från och med 1998 får finska kreditinstitutioner värdera aktivt förvaltade värdepapper till marknadsvärde. Nettoresultat av finansiella transaktioner för år 1998 inkluderar sådana orealiserade vinster på 188 miljoner mark. Till följd av nya bokslutsföreskrifter och samordning med MeritaNordbankengruppens bokslutsprinciper har gruppering av resultat- och balansräkningar förändrats. Siffrorna för år 1997 har justerats så att de motsvarar den nya praktiken. Bilaga C 3 (4) Merita Bankkoncernen Balansräkningar Miljoner mark 1998 1997 Aktiva Kontanta medel 4 747 3 734 Fordringsbevis som är belåningsbara i centralbank Statsskuldförbindelser 5 494 9 967 Övriga 23 448 22 769 Fordringar på kreditinstitut På anfordran betalbar 1 974 1 293 Övrig 53 102 52 887 Fordringar på allmänheten och 161 865 145 458 offentliga institutioner Leasingobjekt 5 021 4 063 Fordringsbevis Offentliga institutioner 1 301 2 480 Övriga 12 238 15 663 Aktier och andelar 1 318 1 663 Aktier och andelar i 2 185 13 559 ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag 1 408 1 536 som hör till samma koncern Immateriella tillgångar Koncerngoodwill 42 51 Övriga utgifter med lång 44 105 verkningstid Materiella tillgångar Fastigheter samt aktier och andelar i fastighets- sammanslutningar 146 110 Övriga materiella tillgångar 785 964 Övriga tillgångar 19 740 11 333 Resultatregleringar och 6 243 6 327 förskottsbetalningar Latenta skattefordringar 561 - 301 662 293 962 Bilaga C 4 (4) Miljoner mark 1998 1997 Passiva Främmande kapital Skulder till kreditinstitut och centralbanker Centralbanker 2 5 Kreditinstitut På anfordran betalbara 1 263 3 689 Övriga 49 017 51 407 Skulder till allmänheten och offentliga institutioner Inlåning På anfordran betalbara 90 114 83 923 Övriga 47 427 50 229 Övriga skulder 8 202 11 387 Skuldebrev emitterade till allmänheten Masskuldebrevslån 7 740 6 581 Övriga 56 252 42 681 Övriga skulder 14 608 13 228 Resultatregleringar och 3 793 2 303 erhållna förskott Avsättningar Avsättningar för pensioner 97 94 Övriga avsättningar 553 691 Efterställda skulder 10 070 12 306 Latenta skatteskulder 7 161 Minoritetsandel av kapitalet 84 49 Främmande kapital 289 230 278 733 Eget kapital Aktiekapital 6 024 6 024 Uppskrivningsfond 21 25 Övriga bundna fonder Reservfond 2 052 2 180 Kapitallån 1 780 3 793 Balanserad vinst 2 559 689 Räkenskapsperiodens vinst 418 2 518 Anteciperad utdelning -422 - Eget kapital 12 432 15 229 301 662 293 962 Kapitaltäckning Kapitalbas 21 113 21 893 Riskvägt belopp 215 231 203 477 Kapitaltäckningsgrad, % 9,8 10,8 Primärkapitalrelation, % 5,7 5,9 Bilaga D 1 (3) Nordbanken BOKSLUTSRAPPORT FÖR 1998 Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 6 396 miljoner kronor. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader om sammanlagt 328 miljoner kronor samt, som en följd av otillåtna aktietransaktioner, med en reservering om 290 miljoner kronor. Händelsen är föremål för polisutredning. Årets resultat uppgick till 5 164 miljoner kronor (4 862 miljoner föregående år). Räntenettot minskade med 10 procent till 8 832 miljoner kronor, främst beroende på att de positiva intäktseffekterna under 1997 av förtidsinlöst upplåning avklingat under året. Kreditefterfrågan utvecklades positivt och den totala balansomslutningen låg i genomsnitt 12 procent högre än föregående år. Provisionsnettot steg med 12 procent till 2 872 miljoner kronor. Provisionsintäkterna ökade med 9 procent främst beroende på en fortsatt gynnsam utveckling av fondsparandet. Provisionskostnaderna minskade 7 procent. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 844 miljoner kronor (89). Successivt sjunkande marknadsräntor gav förutsättningarna för en gynnsam utveckling av ränterelaterade finansiella transaktioner. Realiserade och orealiserade värdeförändringar på räntebärande finansiella omsättningstillgångar gav sammantaget en vinst om 1 171 miljoner kronor (förlust 292) medan aktiehandeln , som en följd av otillåtna aktietransaktioner, gav en förlust om 269 miljoner (vinst 144). Valutaagiot uppgick till 256 miljoner kronor mot 254 miljoner föregående år. Kostnaderna för skuldinlösen, som i allt väsentligt hänför sig till uppköp av dotterbolagsobligationer, uppgick till 314 miljoner (17). Övriga intäkter uppgick sammantaget till 1 156 miljoner kronor (758). Bakom ökningen låg bl a engångsutdelning och realisationsvinst i samband med omstrukturering av ägarförhållanden i Nordisk Renting. Kostnader Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent till 7 526 miljoner kronor. Justerat för omstruktureringskostnader om sammanlagt 328 miljoner blev kostnadsökningen 4 procent. Personalkostnaderna uppgick till 3 406 miljoner kronor. Exklusive omstruktureringskostnader om 270 miljoner innebar denna en kostnadsökning med 7 procent. Övriga kostnader ökade med 2 procent efter justering för omstruktureringsposter. Kreditförluster Fortsatt kraftigt sjunkande räntor och en generellt sett gynnsam konjunkturutveckling bidrog till att betydande återföringar av tidigare reserveringar för befarade kreditförluster kunde genomföras under året. Sammantaget gav kreditförlusterna ett resultattillskott med 218 miljoner kronor netto, inklusive värdeförändring på övertagen egendom, jämfört med en kostnad om 303 miljoner föregående år. I årets utfall ingår avsättning till särskild länderreserv med 181 miljoner kronor. Tabeller Resultaträkningar Balansräkningar Bilaga D 2 (3) Nordbankenkoncernen Resultaträkningar Miljoner kronor 1998 1997 Ränteintäkter 25 841 24 791 Räntekostnader -17 009 -14 956 Räntenetto 8 832 9 835 Erhållna utdelningar 596 322 Provisionsintäkter 3 371 3 089 Provisionskostnader -499 -534 Nettoresultat av finansiella 844 89 transaktioner Övriga rörelseintäkter 560 436 Summa intäkter 13 704 13 237 Personalkostnader -3 406 -2 937 Övriga -3 753 -3 632 administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella -367 -336 anläggningstillgångar Summa kostnader -7 526 -6 905 Resultat före kreditförluster 6 178 6 332 Kreditförluster netto 243 -314 Värdeförändring övertagen -25 11 egendom Rörelseresultat 6 396 6 029 Pensionsavräkning 523 155 Skatt på periodens resultat -1 755 -1 322 Årets resultat 5 164 4 862 Provisionsnetto 2 872 2 555 Bilaga D 3 (3) Nordbankenkoncernen Balansräkningar Miljoner kronor 1998 1997 Kassa och tillgodohavanden 1 882 1 808 hos centralbanker Belåningsbara 27 575 28 510 statsskuldförbindelser mm Utlåning till kreditinstitut 43 953 37 105 Utlåning till allmänheten 318 580 284 153 Obligationer och andra 36 569 34 153 räntebärande värdepapper Aktier och andelar 852 501 Aktier och andelar i 9 9 intresseföretag Aktier och andelar i 80 80 koncernföretag Materiella tillgångar 3 917 4 367 Övriga tillgångar 21 063 17 762 Förutbetalda kostnader och 4 908 5 214 upplupna intäkter Summa tillgångar 459 388 413 662 Skulder till kreditinstitut 99 871 73 053 Inlåning från allmänheten 158 727 144 703 Upplåning från allmänheten 4 954 5 031 Emitterade värdepapper m m 116 546 123 144 Övriga skulder 38 976 27 635 Upplupna kostnader och 5 401 5 116 förutbetalda intäkter Avsättningar 3 307 2 402 Efterställda skulder 11 645 11 048 Summa skulder 439 427 392 132 Eget kapital Aktiekapital 5 482 5 482 Bundna reserver 10 133 9 520 Fond för orealiserade 368 - vinster Fria reserver -1 186 1 666 Årets resultat 5 164 4 862 Summa eget kapital 19 961 21 530 Summa skulder och eget 459 388 413 662 kapital Kapitaltäckning Kapitalbas 27 401 25 833 Riskvägt belopp 273 248 232 077 Kapitaltäckningsgrad, % 10,0 11,1 Primärkapitalrelation, % 6,3 7,1 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00190/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00190/bit0002.doc

Dokument & länkar