Nordea: Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet · Rörelseresultatet upp 12 % · Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto · Kostnaderna 7 % högre beroende på förvärvet av LG Petro Bank och vissa omstruktureringskostnader kombinerat med säsongseffekter · Kreditförlusterna fortsatt relativt låga · Periodens nettoresultat upp 67% till 323 miljoner euro Svårt marknadsläge under 2002 · Intäkterna minskade med 4 % och kostnaderna ökade med 2 % efter justering för Postgirot Bank · Lägre kreditförluster på 261 miljoner euro eller 0,19 % av utlåningen · Vinst per aktie 0,30 euro (0,53) · Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 11,3 % (19,2) · Föreslagen utdelning 0,23 euro per aktie - oförändrat från 2001 Uppnådda förbättringar - mer att göra · Minskad volatilitet i resultatet - lägre aktieexponering och försäljning av skadeförsäkring · Förbättrad kapitaleffektivitet - bibehållen finansiell styrka trots ökad utlåning och hög föreslagen utdelning · Stabil kreditkvalitet - låga kreditförluster och koncentration på nordiska kunder · Vissa kostnadssänkningar genomförda - kostnadsbesparingar högsta prioritet under 2003 - Vårt resultat för 2002 är acceptabelt under svåra marknadsförhållanden, men ändå inte tillfredsställande. Vi börjar dock se förbättringar tack vare att vi identifierat och fokuserat det som är kortsiktigt prioriterat. Vi har minskat volatiliteten i resultatet och intäkterna har varit stabila under året. De riskvägda tillgångarna har reducerats trots ökad utlåning, och även om kreditförlusterna har ökat något under fjärde kvartalet är kreditkvaliteten tillfredsställande. I hela organisationen väntas den pågående integrationen och kontinuerliga förbättringar säkerställa att kostnaderna blir oförändrade under 2003 jämfört med 2002. I den rådande ekonomiska miljön kommer lönsamhet och kapitaleffektivitet före tillväxt, och förbättringar av kostnadseffektiviteten blir det huvudsakliga fokusområdet framöver, säger Lars G Nordström, koncernchef i Nordea. Onsdagen 19 februari 2003 Lars G Nordström Koncernchef - En telefonkonferens med koncernledningen arrangeras 19 februari 2003, klockan 17.00 CET. (Vänligen ring +44 (0)20 7162 0183, tio minuter innan konferensen börjar. Lösenord: Nordea.) - Denna bokslutskommuniké finns tillgänglig på Internet. - Ett presentationsmaterial finns tillgängligt på Internet. För ytterligare information: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, chef för +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878) Investor Relations Erik Evrén, chef för Group Media +46 8 614 8611 (eller +46 70 946 5389) Relations Finansiell kalender: Bolagsstämman hålls 24 april Delårsrapporten för första kvartalet 2003 publiceras 7 maj Delårsrapporten för andra kvartalet 2003 publiceras 20 augusti Delårsrapporten för tredje kvartalet 2003 publiceras 29 oktober Nordeas årsredovisning läggs ut på www.nordea.com omkring 3 mars. Denna rapport publiceras även i fyra andra språkversionen; en dansk, en finsk, en norsk och en engelsk. För den händelse avvikelse föreligger mellan någon av dessa språkversioner och den engelska texten, ska den engelska versionen äga företräde. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00350/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00350/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar