Ordinarie bolagsstämma i Nordea 2003

Ordinarie bolagsstämma i Nordea 2003 Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Nordea AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning för 2002. Bolagsstämman beslöt om utdelning om 0,23 euro per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara den 29 april 2003. Utbetalning beräknas ske den 7 maj 2003. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2002. Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola och Lars G Nordström valdes till nya styrelseledamöter för en tid om två år. Gunnel Duveblad är född 1955. Hon är verkställande direktör i EDS North Region, som omfattar Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Birgitta Kantola är född 1948. Hon är finanskonsult och styrelseledamot i Fortum Abp, Vasakronan AB och Akademiska Hus AB. Lars G Nordström är född 1943 och är verkställande direktör och koncernchef i Nordea. Harald Arnkværn, Claus Høeg Madsen och Timo Peltola omvaldes som styrelseledamöter för en tid om två år. Dan Andersson och Edward Andersson hade undanbett sig omval. Styrelsen har därmed följande bolagsstämmovalda ledamöter: Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Lars G Nordström, Jørgen Høeg Pedersen, Timo Peltola och Maija Torkko. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Hans Dalborg till styrelsens ordförande. KPMG Bohlins AB omvaldes till revisor till och med ordinarie bolagsstämma 2007. Bolagsstämman beslöt att inrätta en nomineringskommitté för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén skall ha till uppgift att inför kommande bolagsstämma lägga fram förslag till beslut om val av styrelseledamöter och revisor samt arvode till dessa. Nomineringskommittén skall bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare minst tre och högst fem ledamöter. De tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom har ordföranden och de tre övriga ledamöterna rätt att gemensamt utse ytterligare en eller två ledamöter i syfte att främja en kommittésammansättning som så långt som möjligt återspeglar det totala aktieägandet i Nordea. Bolagsstämman beslöt vidare att sätta ned aktiekapitalet med 22 593 410,56 euro. Beslutet innebär att aktiekapitalet efter verkställd nedsättning uppgår till 1 160 460 823,12 euro. Nedsättningen skall genomföras genom indragning, utan återbetalning, av de 57 008 000 aktier som återköpts och innehas av Nordea. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börs där bolagets aktier är noterade, eller enligt förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av upp till en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med förvärv skall vara att föra tillbaka medel till bolagets aktieägare och på detta sätt bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser. Förvärv skall betalas med medel ur fond avsatt enligt beslut av bolagsstämman den 19 november 1999, den 11 april 2000 och den 24 april 2003. För ytterligare information: Erik Evrén, informationschef Sverige, 08 614 8611 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02080/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar