Tryg i Danmark smba köper Nordeas skadeförsäkringsverksamhet

Tryg i Danmark smba köper Nordeas skadeförsäkringsverksamhet Nordea och Tryg i Danmark smba (Tryg i Danmark) har undertecknat en avsiktsförklaring om försäljning av 100 procent av Nordeas skadeförsäkringsrörelse (Tryg) till Tryg i Danmark, till ett pris av 760 miljoner euro kontant. Nordea är även berättigat till ytterligare resultatberoende ersättning uppgående till högst 90 miljoner euro om Tryg antingen går samman med ett annat företag och/eller uppnår vissa stipulerade resultatmål. Den resultatberoende ersättningen hänför sig till perioden fram till och med 31 december 2004. Som ett led i transaktionen ska Nordea och Tryg även ingå ett strategiskt partnerskap som innebär att det befintliga avtalet om distribution av försäkring i bank och kapitalförvaltning fortsätter att gälla. Avtalet möjliggör korsvis distribution av produkter genom båda parters distributionsnät. Affären kommenteras på följande sätt av Thorleif Krarup, koncernchef för Nordea: "Försäljningen av Tryg till Tryg i Danmark är en bra lösning för Nordea, och följer på den genomgång av de strategiska alternativen för skadeförsäkringsrörelsen som vi tillkännagav i oktober. Försäljningen stärker både Nordeas fokus på sina centrala bank- och kapitalförvaltningsuppdrag och erbjuder attraktiva finansiella fördelar och ökad lönsamhet för Nordea. Vi ser fram emot att bibehålla och vidareutveckla vårt framgångsrika samarbete med Tryg angående försäkring i bank, eftersom vi bedömer att allt fler kunder kommer att vilja ha ett komplett utbud av finansiella tjänster." Mogens Jacobsen, styrelseordförande för Tryg i Danmark: "Tryg i Danmark ser med tillfredsställelse på att man genom affären blir ensam ägare till en ledande nordisk skadeförsäkringskoncern, och att man i samarbete med Nordea kan främja dess framtida utveckling genom fortsatt betydelsefullt strategiskt och operativt partnerskap. Historiskt har Tryg i Danmark haft ett framgångsrikt engagemang i Tryg, och vi tror att oberoendet ger oss möjlighet att delta i den fortsatta konsolideringen av den nordiska skadeförsäkringsmarknaden." Hugo Andersen, koncernchef för Tryg: "Försäljningen av Tryg till Tryg i Danmark är ett viktigt steg i den pågående utvecklingen av Tryg. Renodlandet av Trygs ägarskap för med sig fördelar i form av ett ökat fokus på utveckling av verksamheten och på kärnverksamheten." Avgörande element i transaktionen Transaktionen innebär stora fördelar för Nordea och Tryg i Danmark: Nordea Tryg i Danmark · Ökat fokus på centrala bank- · Ägare till en ledande och kapitalförvaltningsuppdrag oberoende nordisk · Stabilare resultatutveckling skadeförsäkringskoncern - den · Frigör cirka 600 miljoner näst största räknat i totala euro i economic capital och ökar premier kapaciteten att köpa tillbaka · Exklusiv åtkomst till den egna aktier största nordiska bankkoncernen · Fortsätter erbjuda sina och det största kunder ett komplett utbud av distributionsnätet i Norden finansiella lösningar · Möjlighet att delta i den · Behåller framtida konsolideringen av den kapitalförvaltningsavtal och nordiska marknaden samarbete kring försäkring i bank · Möjlighet att utnyttja med den näst största nyligen genomförda skadeförsäkringskoncernen i affärssatsningar, Norden flerkanalkapacitet och ökat organisatoriskt fokus på skadeförsäkringsverksamheten Framtida operativ relation mellan Nordea och Tryg Nordea och Tryg ska ingå avtal om strategiskt partnerskap och affärssamarbete. Genom avtalet får Tryg möjlighet att fortsätta erbjuda ett komplett utbud av skadeförsäkringstjänster till Nordeas kunder i hela Norden och Östersjöregionen, och det ger Nordea möjlighet att erbjuda livförsäkrings- och pensionstjänster genom Trygs distributionsnät. Nordea behåller uppdraget att förvalta Trygs placeringsportfölj motsvarande 2,7 miljarder euro per 31 mars 2002. Tryg behåller varumärkena Tryg och Vesta. Den befintliga skadeförsäkringsverksamhet som bedrivs under varumärket Nordea ska gradvis byta varumärke. Trygs och Vestas livförsäkringsverksamhet i Danmark respektive Norge övergår till namnet Nordea och integreras med Nordeas övriga livförsäkringsverksamhet. Befintliga kundserviceavtal förblir oförändrade. Nordea kommer att få provision från Tryg vid försäljning av skadeförsäkringar via sitt distributionsnät och Tryg får provision från Nordea vid försäljning av livförsäkringar och pensionstjänster via Trygs distributionsnät. Provisionsnivåerna blir marknadsmässiga. Villkor för transaktionen Transaktionen är bland annat beroende av att parterna undertecknar ett avtal om köp av aktier och att tillsyns-och konkurrensmyndigheter ger sitt godkännande. Avtalet om köp av aktier väntas undertecknas inom kort, och transaktionen antas kunna slutföras i slutet av tredje kvartalet 2002. Den slutliga köpeskillingen beror på en euro-mot-euro-justering baserad på nettovärdet av Trygs tillgångar per 30 juni 2002 jämfört med nettovärdet av Trygs tillgångar per 31 mars 2002. Nordea förutser en måttlig nedjustering av köpeskillingen beroende på Trygs operativa resultat och svaga kapitalavkastning hittills under andra kvartalet. Tryg i Danmark övertar kontrollen av Tryg så snart myndigheterna har godkänt affären. Tryg i Danmark tar över det ekonomiska ansvaret för Tryg från och med 1 juli 2002 och har från och med detta datum rätt till Trygs intäkter. Nordea är även berättigat till ytterligare resultatberoende ersättning uppgående till högst 90 miljoner euro från Tryg i Danmark om Tryg går samman med ett annat företag och/eller uppnår vissa stipulerade resultatmål. Den resultatberoende ersättningen hänför sig till perioden fram till och med 31 december 2004. Finansiella rådgivare Nordeas rådgivare är Credit Suisse First Boston. Tryg i Danmarks rådgivare är Fox-Pitt, Kelton. TRANSAKTIONENS KONSEKVENSER FÖR NORDEA Försäljningen av General Insurance följer på den tidigare tillkännagivna genomgången av de strategiska alternativen för Nordeas skadeförsäkringsrörelse och utgör ett viktigt strategiskt steg för Nordea. Affären ligger i linje med Nordeas strategi att fokusera på sina kärnverksamheter bankverksamhet, livförsäkring och kapitalförvaltning, samtidigt som koncernen fortsätter att erbjuda sina kunder ett komplett tjänsteutbud och dra fördel av sin kundbas och sitt distributionsnät. Försäljningen förväntas även ge Nordea en stabilare resultatutveckling samt bättre intjäning, lönsamhet och finansiell ställning. Nordeas återköp av egna aktier Genom försäljningen får koncernen både en stabilare resultatutveckling och en ökad kapacitet att återköpa egna aktier. Bolagsstämman den 24 april 2002 bemyndigade styrelsen att återköpa högst 10 procent av de utestående aktierna i bolaget. Nordeas avsikter rörande återköp av aktier presenteras i ett separat pressmeddelande. Köpeskilling Per 31 mars 2002 uppgick General Insurances eget kapital proforma till 660 miljoner euro. Köpeskillingen medför därmed en premie i förhållande till det egna kapitalet proforma per 31 mars 2002 på 100 miljoner euro. Den resultatberoende ersättningen på maximalt 90 miljoner euro utgör en potential för framtida värdetillförsel för Nordea. Om Nordea erhåller sådan ytterligare ersättning kommer den att redovisas under den period då den utfaller. Bokfört värde för General Insurance i Nordeas koncernredovisning uppgår till cirka 800 miljoner euro efter allokering av goodwill med anledning av tidigare förvärv inom General Insurance, kostnaderna för att avskilja Tryg från Nordea och omstrukturera verksamheten samt transaktionskostnader. Nordea kommer således att redovisa en bokförd förlust efter försäljningen av General Insurance på cirka 40 miljoner euro. Genom att goodwill som uppkommit vid det tidigare förvärvet av General Insurance elimineras minskar Nordeas kostnader för goodwillavskrivning med cirka 4 miljoner euro under 2002 och med cirka 8 miljoner euro per år från 2003. Nordeas finansiella rådgivare, Credit Suisse First Boston, har uttalat att den ersättning som Nordea erhåller är rimlig ur finansiell synpunkt. Effekt på avkastningen per aktie och primärkapitalrelationen Försäljningen frigör ett kapital på cirka 760 miljoner euro, vilket ökar Nordeas primärkapitalrelation med cirka 0,5 procentenheter jämfört med kapitaltäckningsgraden per 31 mars 2002. Försäljningen frigör även cirka 600 miljoner euro i economic capital (beräknat enligt Nordeas interna economic capital-modell). Affären väntas även gynna Nordeas economic profit. Under förutsättning att Nordea använder försäljningsintäkten i sin helhet till att återköpa egna aktier antas försäljningen medföra att vinsten per aktie ökar. Telefonkonferens för Nordeaanalytiker: En telefonkonferens med Nordeas CFO Arne Liljedahl och chef för Investor Relations Sigurd Carlsen anordnas klockan 11.00 CET, idag den 19 juni 2002. Vänligen ring +44 (0)20 8401 1043, lösenord Nordea, 10 minuter innan konferensen börjar. För att spela upp konferensen på nytt, ring +44 (0)20 8288 4459, kod 648342. Ett presentationsmaterial finns tillgängligt på Internet. TRANSAKTIONENS KONSEKVENSER FÖR TRYG I DANMARK Försäljning av Nordeaaktier För att finansiera förvärvet av Tryg och stödja sin framtida tillväxt kommer Tryg i Danmark under de närmaste dagarna att sälja delar av sitt aktieinnehav i Nordea genom en accelererad "book building"-process. Carnegie och Credit Suisse First Boston har utsetts till gemensamma syndikatledare, med Fox-Pitt, Kelton och Nordea Securities som gemensamma lead managers. Trygs styrelse Tryg i Danmark avser att tillsätta en ny styrelse för Tryg så snart affären slutförts. Styrelsen ska bland andra bestå av Mikael Olufsen, ordförande, och Per Skov, viceordförande. Hugo Andersen, nuvarande koncernchef för Tryg, fortsätter på denna post. INFORMATION OM PARTERNA Information om Tryg Tryg är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden mätt i totala premier. I Tryg ingår fyra huvudsakliga dotterbolag: Tryg (Danmark), Vesta (Norge), TBi (Storbritannien och Danmark) och Nordea Ubezpieczenia (Polen). Tryg är även representerat i Estland (Nordea Kindlustus) och har en snabbt växande verksamhet i Finland. Tryg har cirka 1,4 miljoner privatkunder och 250 000 företagskunder. Per 31 december 2001 uppgick Trygs bruttopremieintäkter till 1 845 miljoner euro, nettopremieintäkterna till 1 520 miljoner euro, och nettoförlusten efter skatt till 6 miljoner euro. Per 31 mars 2002 uppgick Trygs sammanlagda tillgångar till 3 637 miljoner euro, de försäkringstekniska avsättningarna till 2 714 miljoner euro (varav 161 miljoner euro utgjordes av periodiseringsfond) och det egna kapital proforma till 660 miljoner euro. Information om Tryg i Danmark Tryg i Danmark (före detta Tryg-Baltica smba) var majoritetsägare i Tryg innan Tryg-Baltica fusionerades med Unidanmark i mars 1999. Sedan fusionen med vidhängande omstruktureringar äger Tryg i Danmark nu aktier i Nordea till ett värde av 185,6 miljoner euro (6,2 procent). Per 31 december 2001 uppgick Tryg i Danmarks totala tillgångar till 959 miljoner euro (Nordeaaktierna redovisades till anskaffningsvärdet). När Tryg-Baltica fusionerades med Unidanmark hade Tryg i huvudsak en dansk skade- och livförsäkringsrörelse. Sedan dess har Tryg som en del av Unidanmark förvärvat Vesta Forsikring i Norge i december 1999 och inlett verksamhet på de framväxande marknaderna i Polen och Estland. Tryg i Danmark är en välgörenhetsstiftelse. Organisationens medlemmar är skade- och livförsäkringstagare i Danmark. Information om Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life och General Insurance. Koncernen har över 10 miljoner kunder, 1 245 bankkontor och 125 centra för försäkringstjänster i 22 länder. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För ytterligare information: Thorleif Krarup, koncernchef, Nordea 08 614 79 01 Mogens Jacobsen, styrelseordförande, Tryg i Danmark +45 44 20 30 61 Erik Evrén, Group Media Relations, Nordea 08 614 8611 Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, Nordea 08 614 7852 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar