International Moscow Bank slutför sin kapitalomstruktrurering

International Moscow Bank slutför sin kapitalomstruktrurering HypoVereinsbank och MeritaNordbanken-gruppen kommer att bli dess strate- giska aktieägare HypoVereinsbank och den skandinaviska MeritaNordbankengruppen ökar sitt aktieinnehav i International Moscow Bank per den 21 april 2000. HypoVere- insbank är nu den största aktieägaren i den ryska banken med 41,03 procent av aktierna. Merita Bank Abp är den andra strategiska investeraren, och äger nu 20,51 procent av aktierna. Bland de övriga aktieägarna finns ban- kerna BCEN-Eurobank och Sberbank of Russia, som tillsammans äger 25 pro- cent, samt Industrial Bank of Japan, som äger 3,46 procent. EBRD (Europe- iska banken för återuppbyggnad och utveckling) har inträtt som ny aktie- ägare och innehar 10 procent av aktierna. Förändringen av ägarstrukturen åtföljs av ett kapitaltillskott till International Moscow Bank på 40 mil- joner USD. Genom att öka sina ägarandelar har HypoVereinsbank och Meri- taNordbanken förstärkt sina positioner på den ryska marknaden, och försäk- rat sig om ett gott utgångsläge för att ta del av den enorma potential som finns i detta land på lång sikt. "Genom att MeritaNordbanken kraftigt ökar sitt aktieinnehav och blir en strategisk aktieägare i International Moscow Bank, ökar våra möjligheter att erbjuda våra nordiska kunder som har verksamhet i Ryssland en full- ständig och unik banktjänst där", säger Hannu Halttunen, som är vice sty- relseordförande i International Moscow Bank. "Vi är den enda nordiska bank som kan erbjuda förstklassiga lokala banktjänster till framför allt svenska och danska företag, som har verksamhet i Ryssland. Detta innebär helt nya möjligheter för dem att hantera sina finansiella transaktioner på denna svåra men lovande marknad", säger Halttunen vidare. International Moscow Bank grundades 1989 och var den första ryska banken med utländska aktieägare. I dag är den en av de fem största bankerna i Ryssland. Bankens verksamhet är främst inriktad på storkunder och utrikes- handel. Storkunderna utgörs främst av medelstora ryska företag och av mul- tinationella bolag. Men banken vänder sig även till sina respektive ägares storkunder som har verksamhet i Ryssland. International Moscow Bank har för närvarande ca 3 400 storkunder och 3 600 privatkunder. Den 1 maj 2000 uppgick bankens tillgångar till ca 2 miljarder USD. Antalet anställda upp- går till 800. Genom att föra en aktiv informationspolitik avser International Moscow Bank att skapa en ny standard på den ryska marknaden. "Vårt mål är att bli den mest transparenta och professionella banken i Ryssland", säger Peter O. Kölle, som är ny styrelseordförande i banken. "Våra kunder, så- väl ryska som internationella, får fortlöpande fullständig information om ägarförhållandena i banken samt om vår affärsutveckling, strategi och hu- vudaffärsområden". De två strategiska aktieägarna HypoVereinsbank (med totala tillgångar på 503 miljarder euro) och MeritaNordbankengruppen, tillsammans med Unidan- mark, bidrar också med betydande resurser till International Moscow Bank, i form av expertis inom respektive kärnverksamhet. För HypoVereinsbanks del utgörs denna av kunskaper inom utrikeshandel, projektfinansiering och fastighetsfinansiering. MeritaNordbanken och Unidanmark har gått samman och bildar dotterbolag till holdingbolaget Nordic Baltic Holding (NBH). NBH är den ledande finansgruppen i Nordiska och Östersjöregionen samt en världsledande aktör inom e-bankverksamhet, med tillgångar på 194 miljarder euro. EBRD (Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling) spelar också en viktig roll för International Moscow Bank, genom sitt tioprocen- tiga aktieinnehav i banken. International Moscow Bank kommer att vara en viktig partner till EBRD vid framtida investeringar i Ryssland, genom att underlätta omställningsprocessen. Den ryska ägarandelen på 25 procent vi- sar att banken är väl förankrad i landets finansiella system. International Moscow Banks verkställande direktör är Ilkka Salonen, Fin- land. För närmare information i Finland kontakta: MeritaNordbanken Hannu Halttunen, tel. +358-9-165 53247 Jukka Suomela, tel +358-9-165 54324 För närmare information i Ryssland kontakta: International Moscow Bank Sergei I. Levskoi tel. +7-501-258-6528 fax +7-501-258-7272 För närmare information i Tyskland kontakta: HypoVereinsbank, pressavdelningen Antje Terrahe tel. +49-89-378-26001 fax +49-89-378-25699 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01090/bit0002.pdf

Dokument & länkar