Västsvensk högkonjunktur i sikte

Västsvensk högkonjunktur i sikte Nordbankens regionala Konjunkturbarometer för Västsverige för våren visar, att högkonjunkturen nu når regionen på bred bas. Konjunkturindex, som un- der hösten uppgick till +18, har stärkts i enlighet med förväntningarna och blev för våren +35. Prognosen pekar på en fortsatt förstärkning av konjunkturen under andra halvan av året till ett index på +47, vilket är en rekordnivå för Västsverige. Optimismen i enkäten är entydig och omfat- tar i stort sett alla branscher, såväl exportberoende som inhemskt orien- terad verksamhet, vilket ger en bred bas för den stigande efterfrågan. Konjunkturuppgången är ganska väl spridd med Stor-Göteborg och FyrBoDal i topp. Konjunkturindex, företagens sammanfattande konjunkturomdöme som kan varie- ra mellan -100 och +100, redovisas till +35 för våren, vilket är en kraf- tig förbättring jämfört med höstens värde på +18. Detta är en klar för- stärkning av efterfrågan i regionen och prognosen på +47 indikerar att en verklig högkonjunktur är i antågande under andra halvåret. Uppgången är synbar i alla branscher, såväl inhemska som mer exportinritade. Industriproduktionen har utvecklats starkt, speciellt i metall- och el/optik-industrin, medan maskinindustrin kommit igång något senare. Or- deringången är stark både från exportmarknaderna och från inhemska kunder. Trots den mycket goda konjunkturen och optimistiska förväntningar är sys- selsättningsökningen i industrin förvånande svag. Den goda investerings- konjunkturen under de senaste åren har gett ett läge där kapacitetsutnytt- jandet fortfarande är relativt lågt och den ökade efterfrågan kan därför ge utrymme till en fortsatt expansion. Förutom inom el/optisk industri ses ingen brist på personal. Detaljhandeln fortsätter att utvecklas mycket starkt under 2000. Lönsamhe- ten har också förbättrats inom branschen. Bilhandeln upplevde en viss för- svagning under våren med detta ses snarare som en effekt av att skattebe- frielsen för miljöklass 1-bilar försvann vid årskiftet. Vårens bilinköp skedde då redan i höstas. Optimismen inför andra halvåret stiger åter, vilket även bekräftas av de senaste månadernas bilregistreringar. Även partihandeln har fått en bättre konjunktur med ökad sysselsättning och högre lönsamhet som följd. Detta är sannolikt en följd av en allmänt bättre efterfrågan i ekonomin då denna bransch är beroende av en god ut- veckling i industrin. Samfärdsel har utvecklats bättre än förväntat som en följd av den starkare konjunkturen. Uppdragsverksamheten fortsätter att utvecklas väl, även om datakonsulterna upplevt en märkbar millennieeffekt. Den goda konjunkturen inom branschen stiger nu åter efter att under våren utvecklats svagare än riket som hel- het. Detta är sannolikt en effekt av det stora transportmedelsberoendet i branschen och den strukturomvandling som skett inom denna bransch den se- naste tiden. Byggandet är kanske den bransch som är mest överraskande. Efter en lång period av mycket lågt byggande ses en uppgång under våren och förväntning- arna inför hösten är mycket högt ställda. Industriinvesteringarna i Västsverige fortsätter att utgöra 25 % av de to- tala industriinvesteringarna i riket. Transportmedelsindustrin dominerar investeringsverksamheten men man kan notera att El/optik fördubblar sina investeringsvolymer jämfört med höstens enkät. Stark konjunktur i hela regionen. FyrBoDal och Storgöteborg visar upp den starkaste konjunkturen med indextal på +38 respektive +37, tätt följt av Skaraborg på +35 och Halland på +32. Sjuhärad ligger fortfarande sist men konjunkturindex har stärkts kraftigt till +26. Nordbankens Konjunkturbarometer för Västsverige bygger på en enkät som un- der mars/april sänts till cirka 900 större och mindre företag i Västsveri- ge inom tillverkningsindustri, detalj- och partihandel, samfärdsel och uppdragsverksamhet. Svarsfrekvensen är hög, drygt 80%. Förutom indelning efter bransch är undersökningsresultatet indelar på 5 delområden; FyrBo- Dal, Storgöteborg, Halland, Sjuhärad och Skaraborg. Närmare upplysningar om Konjunkturbarometer för Västsverige lämnas den 23 maj, kl 10.30-11.30 av Tony Seemann vid Ekonomiska sekretariatet, Nordbanken, tel 08-614 8494. Ytterligare information: Erik Evrén, presschef, 08-614 86 11 Hela rapporten finns på Nordbankens hemsida på Internet, www.nb.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00270/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00270/bit0003.pdf Diagram - Konjunkturutvecklingen http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00270/bit0004.pdf Diagram - Konjunkturläget