Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 7 217 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 maj 2020.

Under maj har återhämtningen i företagsobligationsmarknaden delvis fortsatt, i Norden dock i mindre utsträckning än i övriga Europa och USA. Återhämtningen har inte heller varit lika kraftfull som i aktiemarknaden vilket för närvarande gör avkastningspotentialen i nordiska företagsobligationer mer attraktiv än i många andra etablerade tillgångsklasser. I slutet av månaden genomfördes en handfull nya emissioner av etablerade och kreditvärdiga emittenter vilket är positivt. Emittenter med lägre kreditvärdighet har dock fortfarande svårt att emittera nya obligationer på grund av låg efterfrågan och höga avkastningskrav bland de investerare som fortfarande är nettoköpare i marknaden.

Fonden har fortsatt att vara nettoköpare genom att återinvestera erhållna kuponger och utnyttja övrig tillgänglig likviditet. Investeringar görs dels i obligationer i Fondens s.k. skuggportfölj (obligationer som tidigare ansetts generera för låg avkastning men som på nuvarande prisnivå utgör attraktiva placeringar) och dels i existerande innehav där den riskjusterade avkastningen ökat. Investeringsportföljen optimeras också kontinuerligt vilket möjliggörs av Fondens stängda struktur. Det innebär att innehav som handlats upp kraftigt avyttras till förmån för investeringar med bättre riskjusterad avkastning. På så sätt förväntas återhämtningstakten i substansvärdet öka. Investeringar görs alltid i syfte att generera en god riskjusterad avkastningen under Fondens hela löptid snarare än att kortsiktigt maximera substansvärdet.

Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 24 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera Investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31 maj 2020 till 47,1%.

Nyckeltal för portföljen per den 31 maj 2020

Effektiv ränta (%)        16,10%
Kreditduration (år)           2,37
Ränteduration (år)           0,49
Modifierad duration (%)           0,46%

Största innehav per den 31 maj 2020

Emittent ISIN % av portföljen
Catena Media Plc SE0010832154           6,0%
Heimstaden AB SE0012455111           5,5%
Magnolia Bostad AB SE0009155625           5,2%
SGL TransGroup International A/S SE0013101219           5,2%
OPR Finance Oyj FI4000292180           4,9%

Fondens utformning jämfört med t.ex. daglighandlade fonder bedöms vara särskilt värdefull i rådande marknadsläge vilket alltjämt präglas av stor osäkerhet beträffande likviditet och kortsiktiga prisrörelser. Fondens strategi ligger fortsatt fast: att investera i en koncentrerad portfölj av bolag som genomgått en noggrann utvärdering och därefter upprätthålla en nära dialog med dessa i syfte att generera en god risjusterad avkastning till investerarna under Fondens samlade löptid.

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Fonder.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post:
jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 juni 2020 kl. 12:30.

Taggar:

Om oss

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den avkastning som överstiger tröskelräntan om 4 procent per år (med s.k. high watermark) under fondens löptid. Styrelsen avser att bedriva verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera

Dokument & länkar