Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) publicerar tillägg till grundprospekt

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”Emittenten”) har upprättat ett grundprospekt (”Grundprospektet”) avseende ett program för kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) som utgör en ram inom vilken Emittenten har möjlighet att emittera Andelslånen i enlighet med Nordic Credit Partners Fund III AB:s villkor för kapital- och vinstandelslån daterade den 28 november 2017 (”Villkoren”). Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 28 november 2017, varefter det publicerades på Emittentens webbplats samma dag.

Emittenten har upprättat ett tillägg till Grundprospektet med anledning av Emittentens styrelses beslut om att förtydliga definitionen ”Investeringsportföljen” i Villkoren som återfinns i slutet av Grundprospektet. Förtydligandet syftar till att ytterligare klargöra de begränsningar för Investeringsportföljen som gäller för Emittentens investeringsstrategi och Emittentens rätt att uppta lån eller annan extern finansiering för att finansiera Investeringsportföljen. Ett antal andra förtydligande genomförs till följd av justeringen av definitionen ”Investeringsportföljen”, exempelvis justeras beskrivningen av räknesättet av ”Teckningsbelopp”, fastställande av årligt resultat av förvaltningen av Investeringsportföljen samt fastställande av Substansvärdet. Utöver detta görs ytterligare några justeringar för att implementera ovanstående genomgående i Grundprospektet.

Tillägget utgör en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet. De definitioner som finns i Grundprospektet gäller även för Tillägget.

Tillägget har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 november 2018.

Tillägget offentliggjordes på Emittentens webbplats den 8 november 2018.

Länk till tillägget

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se
 

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 18:00.

Taggar:

Om oss

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den avkastning som överstiger tröskelräntan om 4 procent per år (med s.k. high watermark) under fondens löptid. Styrelsen avser att bedriva verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera

Dokument & länkar