Delårsrapport januari-juni

Höjdpunkter andra kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 2 624 (3 566) Mkr med en organisk tillväxt om -13% vilket reflekterade effekten av COVID-19
  • Antalet betalande Viaplay-kunder ökade med 206k från föregående kvartal, och med 605k från föregående år, till 2,716k som en effekt av stark nyförsäljning och låg churn. Målsättningen, som nyligen reviderades upp, är att addera 600k abonnenter för helåret
  • Viaplays försäljning minskade med 4% som en effekt av proaktiva och tillfälliga prissänkningar för sportpaketen
  • Rörelseresultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster uppgick till 156 (432) Mkr
  • Resultat från intressebolag uppgick till 54 (2) Mkr och inkluderade koncernens 50% andel i Allentes nettoresultat från början av maj
  • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 210 (434) Mkr och exkluderade en icke-kassaflödespåverkande reavinst om 2 383 (0) Mkr som uppstod i samband med sammanslagningen av Viasat Consumer och Canal Digital
  • Periodens justerade resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 148 (333) Mkr och det justerade resultatet per aktie till 2,20 (4,94) kr
  • Resultatet från de verksamheter inom Studios som är till försäljning rapporteras som avvecklad verksamhet och jämförelseperioderna har omräknats
 

Finansiellt sammandrag

   
(Mkr)     Kv2 2020 Kv2 2019 H1 2020 H1 2019 Helår 2019
Kvarvarande verksamheter    
Nettoförsäljning 2 624 3 566 5 994 6 996 14 204
Organisk tillväxt -13,2% 5,8% -7,3% 5,9% 6,4%
     
Rörelseresultat före intressebolag och jämförelsestörande poster 156 432 375 716 1 441
Resultat från intressebolag 54 2 54 2 5
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 210 434 429 718 1 445
Jämförelsestörande poster1) 2 383 - 2 383 -56 -755
Rörelseresultat 2 594 434 2 813 662 690
     
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter 2 517 331 2 673 504 538
Periodens resultat, avvecklade verksamheter2) -3 17 -2 11 52
Periodens resultat, totala verksamheter 2 515 348 2 671 515 590
Resultat per aktie före utspädning (kr) 37,34 5,17 39,67 7,66 8,77
     
Justerat resultat från kvarvarande verksamheter3) 148 333 305 551 1 145
Justerat resultat per aktie från kvarvarande verksamheter (Kr) 3) 2,20 4,94 4,53 8,20 17,02

Koncernchefen har ordet

Kv2 saknar på många sätt motstycke. Vi har inte bara hanterat effekterna av COVID-19, utan vi har även slutfört sammanslagningen mellan Viasat Consumer och Canal Digital, lanserat Viaplay på Island, tillkännagivit expansionen av Viaplay till Baltikum, ingått ett partnerskap med Elisa i Finland, återigen höjt vårt abonnentmål för Viaplay, genomfört och levererat på vårt kostnadsbesparingsprogram, delvis refinansierat oss, och lanserat en ny rapporteringsstruktur. Vi kommer ut ur denna kris starkare och ännu bättre positionerade tack vare det fantastiska engagemang och fokus som vårt team uppvisat under dessa utmanande tider.

Vår organiska försäljning minskade med 13% pga COVID-19 effekten på våra abonnent- och annonsintäkter. Viaplays starka abonnenttillväxt fortsatte under kvartalet med 206k nya betalande abonnenter. Viaplays intäkter minskade med 4% pga de tillfälliga prissänkningar som vi proaktivt genomförde i början av krisen för våra sportkunder. Priserna är nu tillbaka på normala nivåer och den underliggande utvecklingen för Viaplay är fortfarande mycket stark.

Vi avslutade kvartalet med över 2,7 miljoner Viaplay-kunder, en ökning med 605k eller 29% mot föregående år. Justerat för sport ökade antalet streamade minuter med 42%. Tittandet på sport ökade med 10% i juni och 116% hittills i juli. Vi höjde nyligen vårt helårsmål för Viaplays kundintag från 400k till 600k som en effekt av vårt starka momentum.

Övriga abonnemangsintäkter minskade med 34% på grund av avkonsolideringen av Viasat Consumer, liksom tillfälliga prissänkningar av sportpaket hos våra distributionspartners.

Annonsförsäljningen minskade som väntat med 30%, men vi har sett en betydande förbättring i juli. Även om det fortfarande är tidigt så räknar vi med att annonsintäkterna kommer att minska betydligt mindre under Kv3 än under Kv2.

Avyttringsprocessen för den del av vår Studios-verksamhet som är till försäljning fortskrider enligt plan. Intäkterna för de kvarvarande produktionsbolagen, som huvudsakligen kommer att tillhandahålla innehåll för Viaplay, minskade med 57% då samtliga större produktioner skjutits upp till andra halvåret eller början av 2021. Vi förväntar oss fortfarande att lansera cirka 30 Viaplay Originals under 2020 och upp till 40 under 2021, givet att den gradvisa återgången till full produktionskapacitet fortsätter.

Resultatet före intressebolag och jämförelse-störande poster minskade kraftigt på grund av lägre intäkter från reklam och sport-abonnemang samt avkonsolideringen av Viasat Consumer. Vi har kostnadsfört återstående delar av de fotbollsligor som har startat, medan kostnader för sportevenemang som inte återupptagits under kvartalet kommer att tas från Kv3. Besparingarna från omstruktureringen som gjordes 2019 och de åtgärder vi tagit under 2020 uppgick till 300 Mkr under kvartalet och vi fortsätter att förvänta oss besparingar på över 900 Mkr under 2020.

Sammanslagningen för att skapa Allente gav upphov till ett antal effekter, inklusive en betydande reavinst och vår andel i Allentes resultat efter omstruktureringskostnader. Underliggande har Allente utvecklas i linje med förväntan och fokus är nu att leverera kostnadssynergier om 650 Mkr samt sälja in Viaplay till Canal Digitals kundbas.

Kvartalet har bevisat våra medarbetares flexibilitet samt relevansen i våra produkter och vår streamingstrategi. Medan effekterna av pandemin är långt ifrån över, är vår prioritet att ge den bästa kundupplevelsen vilket återspeglas i att vårt innehåll är populärare än någonsin. Vår teknologiplattform har återigen bevisat sig och efter den framgångsrika lanseringen på Island och tillkännagivandet av expansionen till Baltikum är vår vision nu att skala Viaplay ytterligare, genom att addera 15+ marknader under de kommande 5+ åren.

Anders Jensen
President & CEO

Telefonkonferens

NENT Group bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 09.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige +46 (0) 8 506 921 80
Storbritannien +44 (0) 8 445 718 892
USA +1 6 315 107 495

Pinkoden för konferensen är: 8594032

För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.nentgroup.com

Kontakta oss:

press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Acting Head of External Communications; +46 73 699 26 95)
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Information till redaktionen

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 07:30 CET.