Kv1 2019 Kvartalsrapport januari-mars

Höjdpunkter första kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 3 727 (3 452) Mkr med en organisk tillväxt om 5,9%
  • Det sammanlagda rörelseresultatet för affärsdrivande segment uppgick till 317 (286) Mkr
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 274 (271) Mkr
  • Totalt rörelseresultat uppgick till 218 (271) Mkr inklusive jämförelsestörande poster om -56 (-) Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 167 (216) Mkr och resultatet per aktie till 2,48 (3,24) kr
  • Viaplay adderade 99 000 kunder jämfört med föregående kvartal till 1 357 000 abonnenter, vilket representerade 59% av den total abonnentstocken
  • Nettoskulden uppgick till 4 189 Mkr, inklusive leasingåtaganden om 657 Mkr, vilket motsvarar 2,2x rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster[1]
      

Finansiellt sammandrag  
(Mkr) Kv1 2019 Kv1 2018 Helår
2018
Nettoförsäljning 3 727 3 452 14 568
Organisk tillväxt 5,9% 6,2% 3,8%
Rapporterad tillväxt 8,0% 7,3% 6,5%
           
Rörelseresultat – Affärssegment[2] 317 286 1 706
Centrala verksamheter -43 -16 -162
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 274 271 1 544
Jämförelsestörande poster -56 - -40
Rörelseresultat 218 271 1 504
           
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster 7,4% 7,8% 10,6%
Rörelsemarginal 5,9% 7,8% 10,3%
           
Periodens resultat 167 216 1 292
Resultat per aktie före utspädning (kr) 2,48 3,24 19,24
Nettoskuld 4 189 E/T 3 944

[1] 2018 siffror som ingår i beräkningen av 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster har justerats för den beräknade effekten som om IFRS 16 hade tillämpats för hela perioden.

[2] Se sidan 17 för en avstämning av rörelseresultat för affärssegment. Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sida 20-22.
  

Koncernchefen har ordet

”Vår första kvartalsrapport som noterat bolag ger en tydlig indikation på styrkan och relevansen i vår strategi. Vi fortsatte leverera lönsam tillväxt samt en hög abonnenttillväxt i Viaplay”

Detta var ett historiskt kvartal för NENT. Vi har definierat vårt syfte och värderingar, publicerat vårt prospekt, arrangerat vår kapitalmarknadsdag, träffat en mängd investerare samt noterat aktien på Nasdaq Stockholm. Vi genomförde detta samtidigt som vi ökade vår försäljning, lönsamhet och kundbas.

Detta möjliggjordes genom ansträngningarna från vår starkaste tillgång - ett team i världsklass. Vi fortsätter bygga ett bolag som är väl positionerat för att dra nytta av teknologiska innovationer och nya konsumentbeteenden. Vi är på god väg att bli den ledande leverantören av streaming-tjänster i Norden, samt en nordisk storyteller som tilltalar en global publik.

NENT är en unik investeringsmöjlighet med exponering mot den nordiska streaming-marknaden. Att växa Viaplay är den bästa vägen för att skapa långsiktigt aktieägarevärde och vi avser göra så medan vi fortsätter leverera lönsam tillväxt.

Vi genererade under kvartalet en organisk tillväxt om 6%, rörelseresultatet för våra affärsdrivande segment växte med 11% resultattillväxt och vi adderade 99 tusen betalande Viaplaykunder. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade marginellt, då vi nu har högre centrala kostnader som ett separat noterat bolag, vars fulla effekt vi kommer se under andra kvartalet.

Broadcasting & Streaming rapporterade 7% försäljnings- samt resultattillväxt. Abonnemangsintäkterna, vilka stod för 63% av koncernens försäljning, ökade med 9% drivet av fortsatt stark abonnenttillväxt inom Viaplay samt intäkter från vidare-försäljning av vissa rättigheter till andra distributörer. Reklamintäkterna, vilka stod för 26% av koncernens försäljning, ökade med 2%. God tillväxt i Viafree och den svenska radioverksamheten motverkades av svagare reklammarknader i Norge.

Vi har nyligen tillkännagivit ett antal viktiga nordiska innehållsavtal som exempelvis bevakningen av alpin- och längdskidor från 2021, IndyCar fram till 2021, golfmäster-skapet The Open fram till 2024 samt filmer och serier från MGM och NBCU. Vi har även annonserat nio, och premiärvisat tre nya originalserier, och vi räknar med att lansera minst 20 under 2019. Vi har också tecknat ett stort antal viktiga och långsiktiga distributionsavtal i Danmark.

Försäljningen inom NENT Studios, som stod för 11% av koncernens försäljning, ökade 28% drivet av fler scripted-drama-produktioner. Rörelseförlusten minskade signifikant i vad som är ett säsongsmässigt svagt kvartal.

NENT Group är mycket väl positionerat för att både fortsätta driva samt dra nytta av skiftet till on-demand och online tittande. Vårt innehållserbjudande är oöverträffat och har nu blivit ännu starkare. Allt detta kapitaliseras på ett flertal plattformar och fönster, vilket gör NENT till en utmanare att räkna med för såväl lokala som globala konkurrenter.
  

Anders Jensen

VD & Koncernchef
  

Aktieägarinformation

Årsstämman 2019
Årsstämman 2019 kommer att hållas onsdagen den 22 maj 2019 i Stockholm.

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 kronor per aktie att utbetalas till aktieägarna i två lika stora delar om 3,25 kronor vardera. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till cirka 438 Mkr. Styrelsen kommer att föreslå att resterande del av vinstmedlen för verksamheten 2018 förs till räkenskaperna för 2019. Förslaget ligger i linje med tidigare kommunicerade utdelningspolicyn.

Finansiell kalender 2019                
Årsstämma 2019 22 maj
Delårsrapport jan-jun 18 juli
Delårsrapport jan-sep 24 oktober

Frågor?
press@nentgroup.com
eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09

investors@nentgroup.com eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss: nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram
  

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 506 921 80
Storbritannien:     
+44 (0) 8 445 718 892
USA: +1 631 510 74 95

Pinkoden för konferensen är: 7370699. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.nentgroup.com

***

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 07:30 CET.

Taggar: