Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att Scandinavian Credit Fund I AB (”SCF”), vars räntebärande instrument sedan den 1 februari 2016 är noterade på NGM Debt Securities, har brutit mot informationsreglerna i NGM-börsens ”Regler för emittenter vars räntebärande instrument är upptagna till handel på Debt Securities”. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om tvåhundratusen (200 000) kronor.

Disciplinnämnden finner att SCF har brutit mot punkterna 2.1.7 och 5.2.3 i NGM-börsens ”Regler för emittenter vars räntebärande instrument är upptagna till handel på Debt Securities”. Disciplinnämnden ålägger, enligt avsnitt 6 i dessa regler, SCF ett vite om tvåhundratusen (200 000) kronor.

Överträdelserna rör följande brister i bolagets informationsgivning; SCF har inte haft erforderliga rutiner och system för informationsgivning, inkluderande system och procedurer för ekonomistyrning och finansiell rapportering. Dessa krav ligger till grund för att säkerställa att emittenten fullgör sin skyldighet att förse marknaden med korrekt, relevant och tydlig information. SCF har vid två påföljande rapporteringstillfällen brutit mot regelverkets tidsramar om att offentliggöra rapport senast inom två månader från utgången av rapportperioden.

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Bo Svensson, ordförande, f.d. justitierådet Severin Blomstrand, konsulten Bernt Magnusson, advokaten Fredrik Palm och advokaten Alf-Peter Svensson.

Avgörandet i sin helhet finns bifogat samt att läsa på NGM-börsens hemsida, www.ngm.se

För ytterligare information, kontakta:

NGM-börsens marknadsövervakning, telefon 08-566 390 55

Marknadsovervakningen@ngm.se

Om oss

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen grundades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar