Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att Computer Innovation i Växjö AB (Bolaget), vars aktier sedan den 8 juli 2016 är listade på Nordic MTF, har brutit mot NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF”. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om trehundratusen (300 000) kronor.

Disciplinnämnden finner att Bolaget har brutit mot punkterna 2.2.10, 4.2.3, 4.2.5 och 4.2.9 i NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF”. Disciplinnämnden ålägger, enligt avsnitt 5 i dessa regler, Bolaget ett vite om trehundratusen (300 000) kronor.

Överträdelserna rör följande brister i bolagets informationsgivning: försenat offentliggörande av styrelseledamöters avgång, försenat och felaktigt offentliggörande av årsredovisning för år 2016 samt bristande rutiner för finansiell rapportering som bland annat inneburit att Bolaget brutit mot flera regler i Aktiebolagslagen (2005:551).

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Bo Svensson, ordförande, f.d. justitierådet Severin Blomstrand, advokaten Anders Ackebo, f.d. auktoriserade revisorn Sigvard Heurlin och f.d. chefsjuristen Ulf Lindgren

Avgörandet i sin helhet finns bifogat samt att läsa på NGM-börsens hemsida, www.ngm.se

För ytterligare information, kontakta:

NGM-börsens marknadsövervakning, telefon 08-566 390 55

Marknadsovervakningen@ngm.se

Om oss

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen grundades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se.