Aktieägarna i Nordic Shoes & Accessories AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Nordic Shoes & Accessories AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003 klockan 10.00 i sal Stockholm i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 mars 2003 · dels senast klockan 16.00 torsdagen den 3 april 2003 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Nordic Shoes & Accessories AB, Drottninggatan 68, 111 21 Stockholm eller per telefon 08- 545 13 806 eller fax 08-508 99 290 eller via e-post sara.bengtsson@wedins.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 28 mars 2003, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2002 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter 14. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i två steg 15. Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet 16. Styrelsens beslut om företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande 17. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan om att få följande ärenden behandlade på bolagsstämman: (a) beslut av bolagsstämman att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté (b) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté (c) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 18. Stämmans avslutande Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 9) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets ansamlade förlust om 175.226.901 kronor behandlas så att 14.399.303 kronor och 90 öre täcks genom nedsättning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag i ärende 15 nedan. Styrelsen föreslår att återstående förlust om 160.827.597 kronor och 10 öre täcks genom nedsättning av överkursfonden. Beslutsförslag avseende antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (ärende 11), arvoden åt styrelsen och revisorerna (ärende 12), samt val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (ärende 13) Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut såvitt avser antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter. Dessa aktieägare har även meddelat att förslag avseende val av revisorer och revisorssuppleanter kommer att läggas fram på bolagsstämman. · Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara 6 utan suppleanter och antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant (ärende 11). · Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget fastställs att utgå med sammanlagt 500.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande och arvode till revisorerna fastställs att utgå enligt löpande räkning (ärende 12). · Omval av styrelseledamöterna Jan Ohlsson och Curt Lönnström samt nyval av Ulf Bergenudd, Erja Ödmark, Mats Holgersson och Roland Nilsson som styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Alexander Hegard, Björn Atle Holter-Hovind och Håkan Söderbäck har undanbett sig omval. Se ovan avseende revisorsval (ärende 13). Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning i två steg (ärende 14) A. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om antagande av ny bolagsordning, innebärande (i) minskning av nominellt belopp från två kronor till tio öre och (ii) att begränsningen i det antal aktier av respektive aktieslag som bolaget får ge ut avskaffas. Beslut i enlighet med detta förslag föreslås vara villkorat av att minst 72.421.419 nya aktier tecknas i den av styrelsen beslutade nyemissionen (se ärende 16 nedan). B. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om antagande av ny bolagsordning, innebärande (i) att bolagets firma skall vara Wedins Skor & Accessoarer AB och (ii) att bolagets räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti. Omläggningsåret föreslås därvid vara 1 januari 2003 - 31 augusti 2003. Beslut i enlighet med detta förslag föreslås vara villkorat av att den av styrelsen beslutade nyemissionen (se ärende 16 nedan) registrerats vid Patent- och registreringsverket. Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet (ärende 15) Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om nedsättning av aktiekapitalet från nuvarande 15.157.162 kronor till 757.858 kronor och 10 öre för avsättning till omedelbar täckning av förlust. Nedsättningen föreslås genomföras genom minskning av nominellt belopp enligt vad som framgår av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i ärende 14 ovan. Efter nedsättningen, och utan beaktande av styrelsens beslut om företrädesemission, kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 757.858 kronor och 10 öre fördelat på 7.578.581 aktier. Styrelsens beslut om företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (ärende 16 och tillika kungörelse av beslutet) Som tidigare tillkännagivits i bolagets bokslutskommuniké för 2002, beslutade styrelsen för Nordic Shoes & Accessories AB (publ) den 27 februari 2003, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 20.462.168 kronor och 70 öre genom emission av högst 204.621.687 nya aktier av serie B, envar aktie om nominellt 10 öre efter minskning av nominellt belopp enligt styrelsens förslag i ärende 14 ovan. För emissionen skall i huvudsak följande villkor gälla. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt endast tillkomma bolagets aktieägare. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 15 april 2003. För envar gammal aktie, oavsett aktieslag, skall erhållas en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av 27 nya aktier av serie B. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 23 april 2003 till och med den 13 maj 2003. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning. Aktierna som inte tecknats med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av en (1) krona per aktie. Styrelsens beslut i dess fullständiga lydelse hålls tillgängligt på bolagets kontor, Nordic Shoes & Accessories AB, Drottninggatan 68, 111 21 Stockholm. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag i ärendena 14 och 15 ovan kommer från och med den 26 mars 2003 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Detsamma gäller styrelsens beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, som dock, enligt vad som angivits ovan, redan hålls tillgängligt hos bolaget. Stockholm i mars 2003 Nordic Shoes & Accessories AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00990/wkr0002.pdf

Dokument & länkar