Bokslutskommuniké januari - december 2002

Bokslutskommuniké januari - december 2002 Stora omstruktureringskostnader · Koncernens försäljning för helåret 2002 uppgick till 1 156,3 Mkr (1 221,7) · Resultat före avskrivningar blev -69,6 Mkr (78,3) · Koncernens resultat efter finansnetto blev -268,3 Mkr (-7,8) · Resultatet är belastat av betydande omstruktureringskostnader samt engångsnedskrivningar av varulager och goodwill · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas Säkrad finansiering · Styrelsen har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om cirka 195 Mkr efter emissionskostnader · En av bolagets huvudägare, Nordico med knappt 15 procent av aktiekapitalet, kommer att teckna sin andel av emissionen. FöreningsSparbanken garanterar återstående del av nyemissionen · Nuvarande lånefinansiering om cirka 420 Mkr förlängd i fem år Omfattande förändringsarbete påbörjat · Under året har vissa kostnadsreducerande åtgärder vidtagits för att möta den svaga lönsamheten. Antalet butiker har under året minskat med 27 · Den nya ledning som tillträdde i november 2002 har initierat ett omfattande åtgärdsprogram, som bland annat innefattar förenkling av bolagsstrukturen samt översyn av sortiment, butiksstruktur och varumärken med målet att skapa en uthållig lönsamhet i koncernen Information Vid frågor kontakta: Roland Nilsson, VD, Nordic Shoes & Accessories AB, telefon 08- 545 13 800. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00650/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00650/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar