Bolagsstämmokommuniké 2003

Bolagsstämmokommuniké 2003 Vid Nordic Shoes & Accessories ABs ordinarie bolagsstämma fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2002. Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna utgår för år 2002. Styrelse Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelsen omvaldes Jan Ohlsson och Curt Lönnström. Samtidigt nyvaldes Roland Nilsson, Ulf Bergenudd, Mats Holgerson och Erja Ödmark. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Jan Ohlsson till ordförande i den nya styrelsen. Kort fakta om nyvalda styrelseledamöter: Roland Nilsson, VD Nordic Shoes & Accessories AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i A-com, Frango och MZ Travel. Ledamot i Proffice, Dometic och ett fåtal onoterade bolag. Aktieinnehav i Nordic Shoes & Accessories: 580.000 A-aktier Köpoptioner: 420.000 A-aktier och 100.000 B-aktier. Ulf Bergenudd, VD Spira AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Auralight AB. Ledamot i DigiDoc AB, Tallegg AS, Sokolow S.A., SwedeAgri Invest AB. Aktieinnehav i Nordic Shoes & Accessories: O Mats Holgerson, VD Statoil Detaljhandel Skandinavia A.S. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Statoil Detaljhandel Sverige, Norge och Danmark. Aktieinnehav i Nordic Shoes & Accessories: O Erja Ödmark, VD Global Travel Management AB. Inga externa styrelseuppdrag. Aktieinnehav i Nordic Shoes & Accessories: O Revisorer Till ny revisor valdes auktoriserade revisorn Ulf Westin från ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers. Auktoriserade revisorn Hans Jönsson, även han från ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, valdes till revisorssuppleant. Antagande av ny bolagsordning Stämman beslutade att minska aktiens nominella belopp från två kronor till tio öre samt att avskaffa begränsningen avseende antal aktier av vardera aktieslag som bolaget får ge ut. Vidare fattades beslut att ändra bolagets firma till Wedins Skor och Accessoarer AB och att bolagets räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti. Omläggningsåret skall därvid vara 1 januari - 31 augusti 2003. Beslutet avseende antagande av ny bolagsordning är, enligt vad som angivits i kallelsen till stämman, villkorat av att nyemissionen genomförs. Nedsättning av aktiekapitalet Stämman beslutade om en nedsättning av aktiekapitalet för omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning från nuvarande 15.157.162 kronor till 757.858 kronor och 10 öre genom en minskning av nominellt belopp enligt ovan. Nyemission Bolagsstämman har vidare beslutat att öka bolagets aktiekapital med högst 20.462.168 kronor och 70 öre genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För envar gammal aktie, oavsett aktieslag, erhålls en teckningsrätt som i sin tur berättigar till teckning av 27 nya aktier av serie B. De nya aktierna emitteras till en kurs av en krona per aktie. Nyemissionen kan medföra att högst 204.621.687 nya aktier av serie B ges ut. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 15 april 2003. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning under perioden från och med den 23 april till och med den 13 maj 2003. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Roland Nilsson, VD Nordic Shoes & Accessories AB, telefon 08-545 13 800. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00760/wkr0002.pdf

Dokument & länkar