Delårsrapport QV 3

Report this content

Delårsrapport Januari-september 2002 · Koncernen har bytt namn till Nordic Shoes & Accessories AB (Publ). · Till ny verkställande direktör har Roland Nilsson utsetts. Han tillträder sin befattning den 4 november 2002. · Koncernens försäljning uppgick till 821 Mkr (833,5), en minskning med 1,5 procent. · Resultat före avskrivningar uppgick till -57,4 Mkr (22,6), efter engångskostnader om 67,9 Mkr. · Resultat efter finansnetto uppgick till -132,2 Mkr (-37,5). · Kapitalbasen kommer att förstärkas genom en nyemission som beräknas genomföras under början av 2003. Huvudägarna JPW Holding samt Nordico har ställt sig positiva till att delta i emissionen. · Under räkenskapsperioden har ett omfattande omstruktureringsprogram genomförts. Kostnadsneddragningar i form av personalminskning, butiksnedläggningar, sortimentsrationalisering, förstärkning och renodling av varumärken samt engångsnedskrivning av varulager är de viktigaste delarna av programmet. · Resultatet för det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet förväntas överstiga föregående år (30 Mkr) som en följd av dels det genomförda omstruktureringsprogrammet, dels den positiva inledningen av kvartalets försäljningsutveckling. · Det operativa kassaflödet bedöms bli positivt för helåret. Mkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-sep Jan-sep Helåret 1 oktober 2001- 2002 2001 2002 2001 2001 30 september 2002 Försäljning 276,8 313,5 821 833,5 1 221,7 1 209,2 Resultat före -43,2 20,2 -57,4 22,6 78,3 -1,7 avskrivningar Resultat efter -68,5 -1,0 -132,2 -37,5 -7,8 -102,5 finansnetto Verksamheten Nordic Shoes & Accessories bedriver sko- och accessoarfackhandel med 230 butiker i Norden. Av försäljningen under 2001 svarade skor för 57 procent och accessoarer för 43 procent. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Rizzo/Lagersons, accessoarer samt volymsegmentet skor. Inom varje affärsområde finns funktioner för inköp, marknadsföring och försäljning. Under året har koncernens varumärkesstruktur renodlats. Samtliga skobutiker inom volymsegmentet har omprofilerats till Wedins Skor. 14 Park Sko-butiker i Norge, som inte passar in i Wedins Skors koncept, har avyttrats. Även inom accessoarsegmentet reduceras antalet varumärken. H.P. Hagen och Franz Schulz läggs samman under det gemensamma varumärket Franz Schulz. Accessoarbutikerna i Sverige drivs under varumärket Handskmakar'n och i Finland under varumärket Navara. Efter denna förändring kvarstår några få tydliga varumärken som speglar koncernens strategi. · Rizzo/Lagersons i det övre mode- och kvalitetssegmentet (finns redan i hela Norden). · Wedins Skor för volymsegmentet i både Sverige och Norge. · Handskmakar'n för accessoarer (Franz Schulz i Norge och Navara i Finland). Ett åtgärdsprogram har utarbetats för att utvinna ytterligare synergier i samband med genomförda förvärv och genomföra kostnadsbesparingar genom samordning av funktioner som tidigare har funnits i flera länder. Tjugofem olönsamma butiker har avyttrats eller stängts och fem kosmetikavdelningar har lagts ned eller avyttrats. Personalnedskärningar har genomförts i samband med att regionala administrationsavdelningar och lagerfunktioner har centraliserats. Ett rationaliseringsprogram för butiksledet påbörjades vid årsskiftet med en beräknad helårseffekt på 70 000 färre arbetade timmar. I de norska accessoarbutikerna har stora sortimentsförändringar genomförts, vilka tagits emot mycket positivt av kunderna. Utförsäljningen av det tidigare sortimentet har dock påverkat marginalerna negativt. Sammantaget leder dessa strukturförändringar till kostnader av engångskaraktär på ca 67,9 Mkr. Marknad och försäljning Koncernens försäljning under årets första nio månader uppgick till 821,0 Mkr (833,5), en minskning med 1,5 procent. 2002 2001 2002 2001 Q 3 Q 3 Jan -sep Jan -sep Försäljning per segment Rizzo/Lagersons 38,7 46,8 114,2 124,6 Volymsegmentet skor 115,3 137,9 375,6 365,2 Accessoarer 122,8 128,8 331,2 343,7 Summa 276,8 313,5 821 833,5 Rizzo/Lagersons försäljning uppgick under perioden till 114,2 Mkr (124,6), vilket är en minskning med 8,3 procent. Utvecklingen i volymsegmentet skor har varit positiv under hela året. Försäljningen uppgick under perioden till 375,6 Mkr (365,2), en ökning med 2,8 procent. Under perioden har två butiker avvecklats och 14 butiker avyttrats. Accessoarförsäljningen har under perioden minskat med 3,6 procent till 331,2 Mkr (343,7). Försäljningsminskningen är en effekt av att 9 butiker stängts eller avyttrats på grund av olönsamhet eller otillräcklig utvecklingspotential. Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) har skofackhandeln under perioden januari till september ökat med 1,3 procent i löpande priser. Under det tredje kvartalet har branschen påverkats negativt av det varma vädret. Ökningen under första halvåret var 5,2 procent. Prognosen för innevarande år är en tillväxt på 1,5 procent och på 2,5 procent för 2003. Accessoarhandeln, som ingår i klädhandeln, har sedan årets början ökat försäljningen marginellt i löpande priser (+0,2 procent) jämfört med föregående år. Även här har det varma vädret under tredje kvartalet påverkat försäljningen negativt. Prognosen för innevarande år är en tillväxt på 1,0 procent och för 2003 3,0 procent. Resultat Resultat före avskrivningar uppgick för perioden januari-september till -57,4 Mkr (22,6). Under tredje kvartalet uppgick resultat före avskrivningar till -43,2 Mkr (20,2), efter engångskostnader om 42,9 Mkr. Koncernens bruttovinst, försäljning minus kostnader för sålda varor, uppgick under perioden till 378,9 Mkr (424,8). Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,2 procent (51,0). Under tredje kvartalet uppgick bruttovinsten till 38,3 procent (49,9). Orsaken till den negativa utvecklingen är den ovan beskrivna butiksnedläggningarna, sortimentsförändringar, engångsnedskrivningar av varulager. Koncernen har varit fokuserad på att få ned kapitalbindningen i varulagret, vilket på kort sikt har fått negativ effekt på bruttovinstmarginalen. Resultat efter finansnetto under perioden januari-september uppgick till -132,2 Mkr (-37,5). Föregående års finansnetto var påverkat av en valutavinst på 3,8 Mkr. Årets finansnetto är däremot belastat med en valutaförlust på 4,3 Mkr. Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -68,5 Mkr (-1,0 Mkr). Personalkostnadernas andel av försäljningen under perioden januari- september uppgick till 27,7 procent (26,6). Detta inkluderar kostnader för avvecklade butiker samt avvecklad administration. Säsongsvariationer Branschens försäljning och resultat varierar kraftigt under året. Medan kostnaderna är relativt jämnt fördelade under året är däremot fjärde kvartalet utan jämförelse det bästa ur försäljningssynpunkt. Finansiell ställning Koncernens likvida ställning uppgick den 30 september till 21,3 Mkr (13,6). De räntebärande skulderna uppgick vid bokslutsdagen till 406,8 Mkr (447,1). Av dessa förfaller 29,8 Mkr under året. Arbetet med att stärka koncernens finansiella ställning har resulterat i att balansomslutningen har minskat med 131,6 Mkr, jämfört med 2001-09-30 och varulagret har minskat med 78,1 Mkr eller 25,3 procent. Eget kapital i koncernen på bokslutsdagen var 114,5 Mkr (203,5), vilket ger en soliditet på 15,3 procent (23,1). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -35,9 Mkr (-129,0). Styrelsen har i samråd med bolagets finansiärer beslutat att genomföra en nyemission för att stärka kapitalbasen. Detta bedöms kunna säkerställa det förändringsarbete som redan inletts samt leda till en mer långsfristig karaktär på de bankfinansieringsavtal koncernen har. Bolagets huvudägare har ställt sig positiva till att delta i emissionen. Emissionen beräknas kunna genomföras under början av 2003. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 6,9 Mkr. Huvuddelen av investeringarna avsåg ombyggnader i butik. Under tredje kvartalet såldes inventarier för 5,5 Mkr i samband med försäljningen av 14 Park Sko-butiker. Avskrivningarna uppgick till 46,7 Mkr under perioden, varav 12,4 Mkr avsåg goodwillavskrivningar. Framtidsutsikter Resultatet för det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet förväntas överstiga föregående år (30 Mkr) som en följd av dels det genomförda omstruktureringsprogrammet, dels den positiva inledningen av kvartalets försäljningsutveckling. Stockholm den 29 oktober 2002 Styrelsen Vid frågor kontakta Alexander Hegard, VD Nordic Shoes & Accessories AB. Telefon 08-545 13 8 00 eller 0047-915 605 59. Denna rapport har ej granskas av bolagets revisorer. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som användes i den senaste årsredovisningen. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för verksamheten 2002 avges den 27 februari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar