Arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra en flytt av moderbolaget i Nordic Waterproofing till Sverige fortsätter. Positivt förhandsbesked erhållet i Danmark.

Som tidigare meddelats (PM 2019-12-10) har styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S ("Nordic Waterproofing") beslutat att undersöka möjligheterna att förenkla koncernens legala struktur genom att genomföra en flytt av moderbolaget från Danmark till Sverige. Som ett led i denna granskning har Nordic Waterproofing ansökt om ett bindande förhandsbesked i Danmark. Företaget har nu fått detta förhandsbesked med ett beslut om att den föreslagna strukturen för denna process att inte kommer att utlösa några negativa skattekonsekvenser i Danmark. Detta besked är ett viktigt bidrag till processen som nu fortsätter med att ytterligare undersöka förutsättningarna och genomförbarheten av en flytt av moderbolaget.

Nordic Waterproofings nuvarande struktur, med ett danskt moderbolag som är noterat på Nasdaq Stockholm, är relativt ovanlig och medför att processer avseende bolagsstyrning, regelefterlevnad och skatteadministration blir onödigt tidskrävande och kostsamma, vilka skulle förenklas om det noterade moderbolagets säte var i Sverige. Vidare är de centrala koncernfunktionerna lokaliserade i Helsingborg och en stor del av bolagets aktieägare har sin hemvist i Sverige.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att inleda arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra en flytt av det noterade moderbolagets säte till Sverige samt vilken modell för genomförandet som är lämpligast. Som ett steg i denna process har Nordic Waterproofing bett den danska skattemyndigheten om ett bindande förhandsbesked om huruvida en flytt av moderbolagets säte genom en nedströms gränsöverskridande fusion med det direktägda svenska dotterbolaget Nordic Waterproofing Group 1 AB, där moderbolaget går samman med dotterbolaget, skulle leda till eventuella negativa skattekonsekvenser i Danmark. Den danska skattemyndigheten (Skatterådet) har nu kommit fram till att den föreslagna strukturen för denna förändring inte kommer att utlösa negativa skattekonsekvenser i Danmark.

Med detta beslut från den danska skattemyndigheten fortsätter processen nu med att ytterligare undersöka förutsättningarna och genomförbarheten för att ändra säte för moderbolaget. Inget slutligt beslut om genomförandet av flytt av moderbolaget har fattats och genomförandet är föremål för bland annat godkännande från aktieägarna. Förutsatt att fortsatta undersökningar visar att förhållandena är gynnsamma för en flytt av moderbolaget, kan detta tidigast verkställas i slutet av 2020 eller i början av 2021. Efter eventuell flytt kommer Nordic Waterproofing-koncernen att fortsätta handlas på Nasdaq Stockholm, koncernens verksamhet kommer att vara oförändrad och inga anställda förväntas påverkas.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 8.45.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Om oss

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under fler än tio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG. Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Prenumerera

Dokument & länkar