Bokslut 2000 Nordisk Renting AB

Bokslut 2000 Nordisk Renting AB · Koncernens resultat före skatt ökade till 523,4 MSEK (510,7), varav vinster från försäljningar utgjorde 306,9 MSEK (272,9). Det operativa resultatet minskade till 216,5 MSEK (237,8) på grund av minskade resultatandelar om 55,8 MSEK från försålda intresseföretag. · Koncernens resultat efter skatt uppgick till 449,5 MSEK (419,9). · Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 658 MSEK (1 498) och vid årets utgång uppgick koncernens balansomslutning till 12 047 MSEK (16 255). Koncernen ägde vid årets slut 169 fastigheter om 1,5 miljoner kvadratmeter. · Avkastningen efter skatt på genomsnittligt eget kapital uppgick till 28,6 procent (33,7). Exklusive fastighetsvinster uppgick avkastningen till 14,5 procent (17,9). · Under året förvärvades fastigheter och genomfördes nyinvesteringar för sammanlagt 2 681 MSEK (2 136). Dessutom ingicks avtal om kommande nyinvesteringar för 1 492 MSEK. Av den under året avtalade förvärvs- och investeringsvolymen avsåg 1 799 MSEK fastigheter i Sverige och 2 374 MSEK fastigheter i Finland. · Fastigheter avyttrades för totalt 6 041 MSEK (1 817), varav fastigheter för 4 780 (911) MSEK i enlighet med ingångna optionsavtal. För ytterligare information, vänligen kontakta Göte Dahlin, VD i Nordisk Renting AB, 08-670 98 00 Nordisk Renting AB (publ) Org nr 556066-2578 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordisk Renting AB får härmed avge årsredovisning för år 2000. VERKSAMHET Nordisk Renting har som fastighetsbolag en mycket fokuserad inriktning. Dess affärsidé är att förvärva, äga och utveckla fastigheter för uthyrning på långa kontraktstider till solida privata och offentliga parter i Norden, som har ett långvarigt och strategiskt intresse av ett fastighetssamarbete. Uthyrningen skall ske med säker direktavkastning och lågt risktagande, samtidigt som hyresgästen kan erbjudas specifikt anpassade och konkurrenskraftiga villkor. Avyttringar av fastigheter kan ske till hyresgäster eller till andra intressenter, när möjligheter ges, förutsatt att goda relationer med hyresgäster och samarbetspartners bibehålles. Koncernens nuvarande hyresgäster utgörs till största delen av större privata nordiska företag, men bland hyresgästerna finns också svenska och finska staten, svenska kommuner och andra offentliga parter. Hyresgästernas långsiktiga intresse av att nyttja fastigheterna, motiverar långa avtal samtidigt som hyresgästerna kan erbjudas möjligheten att via option få del av en eventuell framtida värdetillväxt. Nordisk Renting kan erbjuda sina kunder finansiellt inriktade och ofta unika hyreslösningar på konkurrenskraftiga villkor, tack vare sin specialiserade inriktning på långvariga och säkra hyresavtal med solida affärspartners. VIKTIGA HäNDELSER UNDER åRET Bland de större förvärven och nyinvesteringarna i Sverige kan nämnas Radisson SAS Royal Viking Hotel i Stockholm, byggnation av ett nytt huvudkontor för Ericsson Mobile Data Design Systems i Göteborg i samarbete med Skanska, Nya Norrlandsoperan i Umeå i samarbete med Umeå kommun samt tre fastigheter i Kristianstad respektive Nybro med Bong Ljungdahl som långsiktig hyresgäst. I Finland ingicks långfristiga hyresavtal med konsumentkooperativa SOK avseende bland annat ett köpcentrum utanför Åbo, med handelsföretaget Kesko avseende sju köpcentra samt med finska staten avseende två rätts- och polishus. I slutet av året överläts Nordisk Rentings 80-procentiga andel i Fastighets AB Skulderbladet till ABB Sverige till bokfört värde i enlighet med träffat optionsavtal. Försäljningen reducerade Nordisk Rentings balansomslutning med 5 485 miljoner kronor vilket på tillgångssidan motsvarades av fastigheter för 4 724 miljoner kronor samt övriga tillgångsposter om 761 miljoner kronor. Skuldsidan påverkades med minskade låneskulder om 3 390 miljoner kronor samt minoritetsandel i eget kapital om 1 400 miljoner kronor. I juni såldes den 50-procentiga ägarandelen i intresseföretaget Svenskt Fastighetskapital AB till Första och Andra AP-fonden med en realisationsvinst om 108 miljoner kronor. I augusti avyttrades Radisson SAS Oslo Plaza Hotel med en försäljningsvinst om 120 miljoner kronor. I augusti sålde Nordisk Renting även samtliga sina aktier i Pandox AB, vilka erhållits tidigare under året i utbyte mot aktier i Hotellus International AB i samband med Pandox uppköp av Hotellus. Aktiebyte och aktieförsäljning medförde en realisationsvinst om 32 miljoner kronor. RESULTAT- OCH VOLYMUTVECKLING Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 658 MSEK (1 498) och vid årets utgång var balansomslutningen 12 047 MSEK (16 255). Driftsöverskottet uppgick till 971,3 MSEK (868,8) och bruttoresultatet uppgick till 781,0 MSEK (683,2). Årets resultat före skatt ökade till 523,4 MSEK (510,7), varav resultat från försäljning av fastigheter och värdepapper utgjorde 306,9 MSEK (272,9). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 449,5 MSEK (419,9). Koncernens resultat från verksamheten, exklusive försäljningsvinster, uppgick till 216,4 MSEK (237,8). Under året förvärvades fastigheter och genomfördes nyinvesteringar för sammanlagt 2 681 MSEK (2 136). Härutöver ingicks avtal om kommande nyinvesteringar för 1 492 MSEK. Fastigheter för 6 041 MSEK (1 817) avyttrades under året, varav fas tigheter för 4 780 MSEK (911) i enlighet med ingångna optionsavtal. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 696,3 MSEK (220,7). Balansomslutningen var vid årets utgång 9 437 MSEK (9 067). LIKVIDITET OCH SOLIDITET Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2000 till 250,7 MSEK (169,5), utöver outnyttjad checkräkningskredit om 224,6 MSEK (227,1). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2000 till 1 737 MSEK (1 407). Den synliga soliditeten inklusive minoritetsandel uppgick till 15,6% (18,0) respektive till 14,4% (8,7) exklusive minoritetsandel. UTSIKTER FÖR 2001 För 2001 förutses en god tillväxt med bibehållen affärsinriktning och med en ytterligare stärkt position på den nordiska marknaden. Koncernens resultat från den löpande verksamheten, före försäljningsvinster, förväntas överstiga motsvarande resultat för år 2000. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernens fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 1 275,6 MSEK. Ingen avsättning föreslås till bundna reserver. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget. Balanserade vinstmedel 403 655 474 kronor Årets vinst 606 523 200 kronor Summa disponibla 1 010 178 674 kronor vinstmedel Styrelsen och verkställande direktören föreslår att disponibla vinstmedel disponeras enligt följande. Utdelas till aktieägarna 300 000 000 kronor Balanseras i ny räkning 710 178 674 kronor Summa 1 010 178 674 kronor Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01360/bit0003.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01360/bit0003.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar